Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 3 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề cương Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 3, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021- Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. father

B. brother

C. uncle

D. friend

2. A. car

B. plane

C. ship

D. kite

3. A. on

B. is

C. under

D. in

Exercise 2: Fill in the missing letter to make meaningful words

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021- Đề 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021- Đề 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021- Đề 1

1. M _ RR _ R

2. _ A _

3. S _ _ A

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021- Đề 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021- Đề 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021- Đề 1

4. F _ _ C E

5. P _ N _

6. D _ S _

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. She is my mom’s mom. She is _____________.

A. my grandmother

B. my aunt

C. my grandfather

D. my sister

2. There are three poster _______ the wall.

A. in

B. under

C. at

D. on

3. How many ______________ are there in your family?

A. person

B. girl

C. boy

D. people

4. Peter has _______ robot and _______ apple.

A. a/ a

B. an/ an

C. a/ an

D. Ø/ Ø

5. It is ________ robot

A. his

B. she

C. him

D. me

6. I have an _______ plane.

A. nice

B. old

C. small

D. big

7. He ________ not have a puzzle

A. does

B. do

C. is

D. are

8. _______ you have a teddy bear? - Yes, I __________.

A. Do - do

B. Are - am

C. Do - am

D. Are - do

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. My mother have a ship

__________________________________________________

2. How many ship does he have?

__________________________________________________

3. Do John have a big drum?

__________________________________________________

Exercise 5: Reorder to make meaningful sentences

1. there/ Are/ books/ the/ any/ table/ on/ ?/

__________________________________________________

2. skipping/ she/ Is/ a/ rope/ now/ ?/

__________________________________________________

3. is/ that/ Who/ man/ ?/

__________________________________________________

Exercise 6: Read the text and give the correct form of the verb

This (1. be) ________ my favorite toy. It is a teddy bear. It (2. be) _________ brown. It (3. not be) ________ pink. It (4. have) ________ long ears. I (5. like) _______ my toy very much.

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021- Đề 1

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. D

3. D

Exercise 2: Fill in the missing letter to make meaningful words

1. MIRROR

2. FAN

3. SOFA

4. FENCE

5. POND

6. DESK

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. D

3. D

4. C

5. A

6. B

7. A

8. A

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. have => has

2. ship => ships

3. Do => Does

Exercise 5: Reorder to make meaningful sentences

1. Are there any books on the table?

2. Is she skipping a rope now?

3. Who is that man?

Exercise 6: Read the text and give the correct form of the verb

1. is

2. is

3. isn’t

4. has

5. like

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room? , .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 2.964
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 Xem thêm