Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 nâng cao: This is my pen

Tiếng Anh lớp 3 Unit 8: This is my pen có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 nâng cao: This is my pen do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 3: This is my pen MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 nâng cao: This is my pen

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. A. pencils

B. bats

C. mats

D. books

2. A. leave

B. head

C. ready

D. heavy

3. A. fly

B. early

C. usually

D. hungry

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. these

B. those

C. they

D. it

2. A. up

B. ax

C. down

D. in

3. A. school

B. stand

C. sit

D. jump

Exercise 3: Choose the correct answer

1. What is ______? - It is a pen

A. do

B. it

C. am

D. those

2. What is this? - It is _______ pencil sharpener

A. a

B. an

C. on

D. in

3. ____________ the window, please. It is very hot here.

A. Open

B. Close

C. Come

D. Do

4. How many ________ are there? - There are fifteen.

A. teacher

B. classroom

C. music room

D. notebooks

5. They are thirteen __________.

A. years

B. old

C. years old

D. fine

6. This is my classroom and that _______ her classroom.

A. are

B. is

C. there

D. the

7. That is not ___________ school bag.

A. me

B. myself

C. my

D. I

8. Tony ______ lots of new school things

A. have

B. has

C. haves

D. had

Exercise 4: Underline the mistake in each sentence then correct

1. This is my rubber. It are very long

_____________________________________________________

2. Is that your pencil cases?

_____________________________________________________

3. May I coming in?

_____________________________________________________

Exercise 5: Match each question with each answer

1. Is the gym new?

A. No, they aren’t

2. Are your rubbers small?

B. Yes, it is

3. That is the classroom, isn’t it?

C. Those are my school bags

4. What are those?

D. No. That’s the computer room

5. Are the rulers long?

E. No. They are quiet short

Exercise 6: Read and answer the following questions

I am Johnson. I am seventeen. I am not a pupil. I am a student. I have got a pet. It is a monkey. My monkey’s name is Lulu. She is five. Lulu is from Africa. Lulu and I are friends. I love my pets.

1. What is the boy’s name?

_____________________________________________

2. What does he do?

_____________________________________________

3. What has he got?

_____________________________________________

4. What is the monkey’s name?

_____________________________________________

5. Are they friends?

_____________________________________________

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences

1. my/ things/ school/ are/ these

_____________________________________________

2. new/ that/ is/ rubber?/ your

_____________________________________________

3. are/ the/ and/ small/ new./ notebooks

_____________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 nâng cao

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. A

2. A.

3. A

Exercise 2: Choose the odd one out

1. D

2. B

3. A

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. A

4. D

5. C

6. B

7. C

8. B

Exercise 4: Underline the mistake in each sentence then correct

1. are => is

2. cases => case

3. coming => come

Exercise 5: Match each question with each answer

1. B

2. A

3. D

4. C

5. E

Exercise 6: Read and answer the following questions

1. His name is Johnson

2. He is a student

3. He has got a pet

4. Its name is Lulu

5. Yes, they are

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences

1. These are my school things

2. Is that your rubber?

3. The notebooks are small and new.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 nâng cao: This is my pen. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 3: This is my pen, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 5.667
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm