Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 nâng cao: What colour is it?

Tiếng Anh lớp 3 Unit 9: What colour is it? có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit  9 nâng cao: What colour is it? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 3: This is my pen MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 nâng cao: What colour is it?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. blue

B. yellow

C. colour

2. A. table

B. pen

C. desk

3. A. chair

B. red

C. chalk

Exercise 2: Look at the picture and write

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 nâng cao: What colour is it?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 nâng cao: What colour is it?

1. It’s __________________

2. It’s __________________

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 nâng cao: What colour is it?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 nâng cao: What colour is it?

3. It’s __________________

4. It’s __________________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. What color _______ the books? - Green

A. aren’t

B. are

C. is

D. isn’t

2. May _____ come in? - Yes, of course

A. I

B. me

C. mine

D. my

3. How ______ is she? - She is four

A. olds

B. older

C. oldest

D. old

4. _______ your name, please?

A. Spelling

B. Spelt

C. Spell

D. Spells

5. ______ you have any pens, John? - Yes, I have four pens

A. Do

B. Does

C. Did

D. Are

6. Those are my ______. They are colorful

A. crayons

B. crayon

C. crayen

D. crayens

7. Is that your pencil sharpener? - No, it _________.

A. isn’t

B. isnt

C. is

D. isn’t not

8. How ______ is she? - She is four

A. olds

B. older

C. oldest

D. old

Exercise 4: Read the text and choose the best answer

This is my school bag. (1) ________ is pink. This is (2) _______ book. It is orange. This is my pencil case. I have a lot of (3) _________ in it. These ________ (4) my notebooks. Those are my (5) ______. They are black.

1. A. He

B. She

C. I

D. It

2. A. I

B. my

C. mine

D. me

3. A. pens

B. pencils

C. book

D. A & B

4. A. is

B. isn’t

C. are

D. do

5. A. ruler

B. erasers

C. eraser

D. crayon

Exercise 5: Rearrange these words to make meaningful sentences

1. is/ your/ colour/ school/ What/ bag/ ?/

________________________________________

2. up/ I/ early/ get/./

________________________________________

3. rulers/ very/ are/ My/ nice./

________________________________________

4. books/ the/ are/ My/ bookshelf./ on/

________________________________________

5. Those/ notebooks./ are/ my

________________________________________

Exercise 6: Match each question with each answer

1. Is that your notebook?

A. No, it isn’t

2. What’s that?

B. Yes, they are

3. What color is it?

C. They are white and red

4. What color are they?

D. It’s my pen

5. Are these your pencil sharpeners?

E. It is brown

Exercise 7: Correct the mistakes

1. What colour are the pen?

___________________________________________

2. May I coming in?

___________________________________________

3. Is it a ruler? - Yes, it isn’t

___________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 nâng cao: What colour is it?

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. B

3. B

Exercise 2: Look at the picture and write

1. a pencil

2. a pencil sharpener

3. a rubber

4. a ruler

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. D

4. C

5. A

6. A

7. A

8. D

Exercise 4: Read the text and choose the best answer

1. D

2. B

3. D

4. C

5. B

Exercise 5: Rearrange these words to make meaningful sentences

1. What colour is your school bag?

2. I get up early.

3. My rulers are very nice

4. My books are on the bookshelf

5. Those are my notebooks

Exercise 6: Match each question with each answer

1. A

2. D

3. E

4. C

5. B

Exercise 7: Correct the mistakes

1. are => is

2. coming => come

3. isn’t => is

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 nâng cao: What colour is it?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 3: This is my pen, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 4.908
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm