Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 nâng cao: That’s my school

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: That's my school có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 nâng cao: That’s my school do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 11 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 nâng cao: That’s my school

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Pick out one redundant letter to make correct word

1. BIGE

: _____________

4. SECHOOL

: _____________

2. SAMALL

: _____________

5. ANDE

: _____________

3. BEMAUTIFUL

: _____________

6. MOLD

: _____________

Exercise 2: Look at the picture and write the name of these rooms

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 nâng cao: That’s my schoolBài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 nâng cao: That’s my school

1. _______________________

2. _______________________

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 nâng cao: That’s my schoolBài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 nâng cao: That’s my school

3. _______________________

4. _______________________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. We often play in the __________.

A. library

B. playground

C. classroom

2. The school is big and __________.

A. beautiful

B. beautifil

C. baeutiful

3. The pupils are _______ football in the gym

A. play

B. playing

C. played

4. _______ are fifty classrooms in this school

A. There

B. Thees

C. Theze

5. I play and chat _____ my friends after school

A. to

B. at

C. with

6. Where’s Mai? -She’s ________ the music room

A. on

B. at

C. in

7. Is the gym new? - ___________.

A. No, it is. It is old

B. Yes, it isn’t

C. No, it isn’t. It is old

D. Yes, it is old

8. The playground is _________ large.

A. to

B. the

C. very

Exercise 4: Read the following text and choose the best answer

My name is Carol. I am from Spain. I am seven years old. I am a pupil. This is my school. It is new and nice. I love my school. I like the school library. I often go there after school.

1. Where is Carol from?

A. Spanish

B. Spain

C. France

D. England

2. How old is she?

A. five

B. seven

C. four

D. nine

3. How is her school?

A. New and old

B. Big and nice

C. New and nice

D. Old and big

4. What does she like in her school?

A. the school library

B. the music room

C. the gym

D. the playground

5. What does she often do after school?

A. go to school

B. go to the gym

C. go to the music room

D. go to the school library

Exercise 5: Find the mistake in each sentence then correct

1. Is that your school? - Yes, its

________________________________________________

2. Your school library are old

________________________________________________

3. That is I school library

________________________________________________

Exercise 6: Reorder the words to make correct sentences

1. are/ my/ not/These/ notebooks

________________________________________________

2. those/ Lan’s/ Are/ books/?

________________________________________________

3. pencil/ Her/ case/ big/ is/ beautiful./ and/

________________________________________________

-The end-

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 nâng cao: That’s my school

Exercise 1: Pick out one redundant letter to make correct word

1. BIGE

: BIG

1. SECHOOL

: SCHOOL

2. SAMALL

: SMALL

2. ANDE

: AND

3. BEMAUTIFUL

: BEAUTIFUL

3. MOLD

: OLD

Exercise 2: Look at the picture and write

1. Computer room

2. Library

3. Playground

4. Gym

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. B

4. A

5. C

6. C

7. C

8. C

Exercise 4: Read the following text and choose the best answer

1. B

2. B

3. C

4. A

5. D

Exercise5: Find the mistake in each sentence then correct

1. its => it is

2. are => is

3. I => my

Exercise 6: Reorder the words to make correct sentences

1. These are not my notebooks

2. Are those Lan’s books?

3. Her pencil case is big and beautiful

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 nâng cao: That’s my school. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 11, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm