Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 3: What toys do you have?

Ôn tập từ vựng Unit 17 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 3: What toys do you have? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 3: What toys do you have?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Unscramble the following words

Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 3: What toys do you have?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 3: What toys do you have?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 3: What toys do you have?

1. O A B T

________________

2. L A L B

________________

3. T U R K C

________________

Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 3: What toys do you have?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 3: What toys do you have?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 3: What toys do you have?

4. I B K E

________________

5. L P A E N

________________

6. R A C

________________

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. What ______________ are your trucks?

A. colour

B. game

C. sport

2. How many _____________ do you have? - I have one train.

A. cars

B. trains

C. planes

3. _________ is Tony? - He’s in the room. He’s playing video games

A. When

B. What

C. Where

4. She has ___________ toys.

A. many

B. a lot

C. lot of

5. She is in the playroom ______________ her friends.

A. in

B. after

C. with

III. Read the complete the text with the words in the box

expensive

fish tank

sing

England

pets

My name is Julia. I am from __________. This is my room. There are some toys and some ____________. This is my doll. It’s beautiful and quite _____________. Those are my planes. I have two planes. I have four goldfish and two birds. The goldfish are in the __________. The birds are in the cage. They can _________ very well.

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 3: What toys do you have?

I/ Unscramble the following words

1. BOAT

2. BALL

3. TRUCK

4. BIKE

5. PLANE

6. CAR

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. B

3. C

4. A

5. C

III. Read the complete the text with the words in the box

My name is Julia. I am from ___England_______. This is my room. There are some toys and some _____pets_______. This is my doll. It’s beautiful and quite _____expensive________. Those are my planes. I have two planes. I have four goldfish and two birds. The goldfish are in the ___fish tank_______. The birds are in the cage. They can ____sing_____ very well.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 3: What toys do you have? Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 nâng cao: What toys do you like?, Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 3: Do you have any pets?... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.890
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm