Bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 3 (từ 22/2 đến 27/2)

Bài tập nghỉ dịch COVID-19 lớp 3 môn Tiếng Anh

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Để giao lưu và dễ dàng chia sẻ các tài liệu học tập hay lớp 3 để chuẩn bị cho năm học mới, mời các bạn tham gia nhóm facebook Tài liệu học tập lớp 3.

Bài tập nghỉ dịch COVID-19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 3 được soạn gồm các dạng bài ôn tập cấu trúc, từ vựng và đáp án chi tiết, bám sát chương trình học của môn Tiếng Anh lớp 3. Nhằm giúp các em ôn luyện ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and write

 Bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 3

 Bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 3

 Bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 3

1. ______________

2. ______________

3. ______________

 Bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 3

 Bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 3

 Bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 3

4. ______________

5. ______________

6. ______________

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. Where ________ my toys?

A. are

B. is

C. am

D. not

2. Is there a garden? - No, there _________.

A. is

B. are

C. are not

D. is not

3. Brother - him, sister - __________.

A. she

B. his

C. her

D. him

4. Her _________ is Lucy.

A. call

B. name

C. names

D. age

5. Is there a pond ________ the garden?

A. on

B. over

C. in

D. of

6. ________ is that? - That is my teacher.

A. What

B. How

C. Who

D. Where

7. in - on - _________ - of

A. under

B. mother

C. me

D. there

8. There are four _________ next to the desk.

A. chair

B. chairs

C. board

D. poster

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets

1. This (not be) my sister

______________________________________________

2. They (be) two and six

______________________________________________

3. How old (be) your children?

______________________________________________

Exercise 4: Choose the odd one out

1. A. is

B. who

C. where

D. how

2. A. living room

B. garden

C. uncle

D. bathroom

3. A. over

B. under

C. in

D. there

Exercise 5: Reorder the words to make meaningful sentences

1. fans/ how/ are/ many/ there/ ?/

______________________________________________

2. how/ your/ old/ is/ aunt/ ?/

______________________________________________

3. bother/ is/ my/ this/ ./

______________________________________________

Exercise 6: Read and match

1. Is that your house?

A. Yes, there are lots of trees

2. Look! This is my garden

B. No, there isn’t

3. Are there any trees in your garden?

C. Yes, it’s my new house

4. Is there a yard in your house?

D. She is thirty-two years old

5. How old is your mother?

E. Oh! It’s so beautiful

-The end-

Đáp án bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 3

Exercise 1: Look at the picture and write

1. bedroom

2. gate

3. coat

4. chair

5. ball

6. telephone

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. D

3. C

4. B

5. C

6. C

7. A

8. B

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets

1. This isn’t my sister

2.They are two and six

3.How old are your children?

Exercise 4: Choose the odd one out

1. A

2. C

3. D

Exercise 5: Reorder the words to make meaningful sentences

1. How many fans are there?

2. How old is your aunt?

3. This is my brother.

Exercise 6: Read and match

1. C

2. E

3. A

4. B

5. D

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập nghỉ dịch COVID-19 lớp 3 môn Tiếng Anh - Số 3. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 23, Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 nâng cao: Are there any posters in the room?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 321
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm