Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 14: Are there any posters in the room?

Tiếng Anh Unit 14 lớp 3: Are there any posters in the room?

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 14: Are there any posters in the room? có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau, sẽ là tài liệu hữu ích cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề, cũng như giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm các kiến thức được học trong Bài 14 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới.

Exercise 1: Make sentences using the words given:

Example:

There/ three/ book/ on/ table. → There are three books on the table.

There/ a/ chair/ near/ desk. → There is a chair near the desk.

1. There/ two/ map/ wall.

2. There/ a/ television/ on/ table.

3. There/ three/ bedroom/ in/ my house.

4. There/ a/ lamp/ on/ table.

5. There/ five/ pencil/ in/ pencil box.

6. There/ five/ room/ in/ my house.

7. There/ twenty/ student/ in/ my class.

8. There/ two/ door/ a/ window/ in/ my room.

9. There/ eight/ chair/ a/ sofa/ a/ desk/ in/ living room.

10. There/ nine/ coat/ in/ wardrobe.

Đáp án:

1 - There are two maps on the walls.

2 - There is a television on the table.

3 - There are three bedrooms in my house.

4 - There is a lamp on the table.

5 - There are five pencils in the pencil box.

6 - There are five rooms in my house.

7 - There are twenty students in my class.

8 - There are two doors and a window in my classroom.

9 - There are eight chairs, a sofa and a desk in the living room.

10 - There are nine coats in the wardrobe.

Exercise 2: Make and answer the questions:

Example:

There/ book/ in/ schoolbag/ ? / Yes → Are there any books in the schoolbag? – Yes, there are.

There / sofa/ in/ living room/ ? / No → Are there any sofas in the living room? – No, there aren’t.

1. There/ wardrobe/ in/ bedroom/ ? / No

2. There/ cupboard/ in/ dining room/ ? / No

3. There/ picture/ in/ bedroom/ ? / Yes

4. There/ lamp/ on/ table/ ? / Yes

5. There/ bed/ in/ kitchen/ ? / No

6. There/ student/ in/ school/ ? / Yes

7. There/ coat/ in/ wardrobe/ ? / Yes

Đáp án:

1 - Are there any wardrobes in the bedroom? - No, there aren’t.

2 - Are there any cupboards in the dining room? - No, there aren't.

3 - Are there any pictures in the bedroom? - Yes, there are.

4 - Are there any lamps on the table? - Yes, there are.

5 - Are there any beds in the kitchen? - No, there aren't.

6 - Are there any students in the school? - Yes, there are.

7 - Are there any coats in the wardrobe? - Yes, there are.

Exercise 3: Make and answer the questions:

Example:

Cupboard/ in/ kitchen/ ? / 1 → How many cupboards are there in the kitchen? – There is one.

Student/ in/ class/ ?/ 30 → How many students are there in the class? – There are thirty.

1. Coat/ in/ wardrobe/ ? / - 15

2. Picture/ on/ wall/ ? / - 4

3. Fan/ in/ living room/ ? / - 3

4. Window/ in/ bedroom/ ? / - 2

5. Chair/ in/ living room/ ? / - 6

Đáp án:

1 - How many coat are there in the wardrobe? - There are fifteen.

2 - How many pictures are there on the wall? - There are four.

3 - How many fans are there in the living room? - There are three.

4 - How many windows are there in the bedroom? - There are two.

5 - How many chairs are there in the living room? There are six.

Exercise 4: Give correct order

1. edb

2. ootph

3. otac

4. ksed

5. lalw

6. rean

7. soptre

8. irahc

9. lalb

10. irrrom

11. afos

12. icpuret

13. oardpuc

14. pam

15. oodr

16. mpal

17. naf

18. nwiowd

Đáp án:

1 - bed 2 - photo 3 - coat 4 - desk 5 - wall 6 - near 7 - poster 8 - chair 9 - ball
10 - mirror 11 - sofa 12 - picture 13 - cupboard 14 - map 15 - door 16 - lamp 17 - fan 18 - window

Exercise 5: Read and answer the questions:

This is my living room. There are many things in the room. There are three windows and one door. There is a sofa, a desk, six chairs. There is two lamps on the desk and a TV on the cupboard. There are five pictures and one fan on the wall.

1. How many windows are there?

2. How many chairs are there?

3. How many pictures are there?

4. How many fans are there?

Đáp án:

1 - There are three windows.

2 - There are six chairs.

3 - There are five pictures.

4 - There is a fan.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 14 có đáp án. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu để học tốt môn tiếng Anh lớp 3 hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 4.965
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm