Bài tập tiếng Anh 3 Unit 18: What are you doing?

Tiếng Anh Unit 18 lớp 3: What are you doing?

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 18: What are you doing? được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với những dạng bài tập tiếng Anh khác nhau, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm các kiến thức được học trong Bài 18 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới. Sau đây mời các thầy cô và các phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các con của mình làm bài.

Task 1. Read and write the missing words.

1- Linda is in the kitchen. She is ____________________ a big meal.

2- Phong is in his ___________ He doing his homework.

3- Where is Mary? She is in the schoolyard. She is _____________ badminton.

4- My family is in the ________________ room. We are _____________TV.

Task 2. Put the words in order.

1- I/ music/ am/ listening/ to.

2- friend/ My/ is/ homework/ her/ doing.

3- your/ are/ parents/ What/ doing/?

4- now/ you/ Where/ are?

5- in/kitchen/She/the ./ is/

6- mother/My/cooking/is/dinner.

Task 3. Write the name of action.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 18: What are you doing? (số 2)

Task 4. Read and complete.

Watching cooking is in doing

My name is Quan. Today, my family (1)__________at home. We are (2)______________ the living room. My father is (3)______________ TV. My mother is (4)_______________ the dinner. My sister is (5)__________________ her homework and I am playing computer game.

1- Where’s Quan family? _______________________________________

2- What is his father doing?______________________________________

3- What is his mother doing?______________________________________

4- What is his sister doing?_______________________________________

Task 5. Choose the best answer.

1- My mother is _______________ (cook/cooker/cooking)

2- She’s ______________ the kitchen (on/in/there)

3- What is she _____________? (doing/does/do)

4- I am _________________ a book (listening/reading/watching)

5- He’s _________________ football with his friends (doing/plays/playing)

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and write the missing words.

1 - having; 2 - bedroom; 3 - playing; 4 - living - watching;

Task 2. Put the words in order.

1 - I am listening to music.

2 - My friend is doing her homework.

3 - What are your parents doing?

4 - Where are you now?

5 - She is in the kitchen.

6 - My mother is cooking dinner.

Task 3. Write the name of action.

1 - reading; 2 - cooking; 3 - listening to music;

4 - Cleaning; 5 - watching TV; 6 - singing;

7 - dancing; 8 - drawing; 9 - skating;

Task 4. Read and complete.

1 - is; 2 - in; 3 - watching; 4 - cooking; 5 - doing;

1 - They are at home.

2 - He is watching TV.

3 - She is cooking the dinner.

4 - She is doing her homework.

Task 5. Choose the best answer.

1 - cooking; 2 - in; 3 - doing; 4 - reading; 5 - playing;

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 18: What are you doing? (số 2). Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
4 2.817
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm