Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bậc phụ huynh Bài tập ôn tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you? có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây bao gồm các dạng bài phong phú, bám sát với nội dung bài học, rất hữu ích cho các bạn học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức từ vựng và ngữ pháp. Sau đây mời thầy cô và các bậc phụ huynh vào tham khảo.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 3 tại:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 How old are you?

Bài 1: Hoàn thành các câu sau.

1. .......ell......, Alan.

2. What’s yo......r name?

3. H......w a......e y......u?

4. I am ...... ......ne. Tha......k you.

5. S...... ...... you l......t......r.

Bài 2: Hãy viết lại các số sau bằng chữ.

1................... 2. .................. 3. .................. 4. .................. 5. ..................

6. .................. 7. .................. 8. .................. 9. .................. 10. ..................

Bài 3. Hãy viết các kết quả của các bài toán sau bằng chữ.

1. six + two = ........................

2. ten – five = ...........................

3. one + three = .....................

4. (nine + ten) – eight = ..................

5. (eight + seven) – nine = .....................

6. (two + four) – five = .....................

Bài 4. Hãy sắp xếp các câu sau thành một bài hội thoại hợp lý.

a) I’m fine, thank you! And you?

b) Hi, Tram. How are you?

c) I’m fine, thank! This is Thuy. She is my friend.

d) Hello, Thang.

e) Good morning, Tram. Nice to meet you, too.

f) Good morning, Thuy. Nice to meet you.

1. ….

2. ….

3. ….

4. ….

5. ….

6. ….

Bài 5. Hãy viết đáp án bằng chữ:

a) 2 + 5 + 10 =

b) 5 + 5 + 5 + 5 =

c) 20 - 12 + 3 =

d) 3 + 11 + 7 – 11 =

e) 7 + 8 =

f) 6 + 6 + 3 =

g) 9 – 8 + 9 =

h) 17 + 2 =

i) 10 + 10 – 13 =

j) 14 – 4 + 3 =

Bài 6. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống.

1................ is she? - She ............... ............... friend.

2. .................. morning.

3. Nice ......... meet ................

4. ................. are.................. ?

Bài 7. Hãy dịch các câu sau sang tiếng Anh.

1. Cô ấy tên là gì?

2. Cô ấy bao nhiêu tuổi?

3. Tên của cô ấy là Hoa.

4. Cô ấy 8 tuổi.

5. Kia là Tuấn.

6. Anh ấy 10 tuổi.

Bài 8. Chọn đáp án đúng nhất

1. How is your grandfather? - He is __________________

A. spell

B. sleep

C. happy

D. here

2. Today ___________ Billy’s birthday

A. are

B. be

C. am

D. is

3. How _____________ is that baby? -He’s three years old

A. year

B. years

C. old

D. month

4. He is seven years old, ______________.

A. too

B. very

C. that

D. this

5. What are ____________ names? -They are Tony and Jenny

A. his

B. their

C. our

D. her

6. Bobby and Grace __________ hard-working students

A. are

B. do

C. is

D. isn’t

ĐÁP ÁN

Bài 1: Hoàn thành các câu sau.

1 - Hello, Alan.

2 - What's your name?

3 - How are you?

4 - I am fine. Thank you.

5. See you later.

Bài 2: Hãy viết lại các số sau bằng chữ.

1 - one; 2 - two; 3 - three; 4 - four; 5 - five;

6 - six; 7 - seven; 8 - eight; 9 - nine; 10 - ten

Bài 3. Hãy viết các kết quả của các bài toán sau bằng chữ.

1 - eight; 2 - five; 3 - four; 4 - eleven; 5 - six; 6 - one;

Bài 4. Hãy sắp xếp các câu sau thành một bài hội thoại hợp lý.

1 - d; 2 - b; 3 -a; 4 - c; 5 - f; 6 - e;

Bài 5. Hãy viết đáp án bằng chữ:

a - seventeen

b - twenty

c - eleven

d - ten

e - fifteen

f - fifteen

g - ten

h - nineteen

i -  seven

j - thirteen

Bài 6. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống.

1 - Who is she? She is my friend.

2 - Good morning.

3 - Nice to meet you.

4 - How are you?

Bài 7. Hãy dịch các câu sau sang tiếng Anh.

1 - What is her name?

2 - How old is she?

3 - Her name is Hoa.

4 - She is eight years old.

5 - That is Tuan.

6 - He is ten years old.

Bài 8. Chọn đáp án đúng nhất

1. C

2. D

3. C

4. A

5. B

6. A

Trên đây là Trắc nghiệm tiếng Anh 3 Unit 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
64 19.509
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm