Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This is my family có đáp án

Tiếng Anh Unit 11 lớp 3: This is my family

Nối tiếp bộ tài liệu Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit năm 2020 - 2021, VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh đề ôn tập Unit 11 tiếng Anh lớp 3 This is my family có đáp án dưới đây. Đề luyện tập tiếng Anh 3 được sưu tầm và đăng tải dưới đây chắc chắn sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh 3 hữu ích giúp thầy cô và các em học sinh nâng cao chất lượng dạy và học tại nhà trường. Mời thầy cô và các em vào tham khảo.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 11 lớp 3 tại: Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This is my family!

Exercise 1: Chọn từ không cùng loại với từ đã cho

1. a. fatherb. motherc. sisterd. grandmother
2. a. trainb. brotherc. busd. bike
3. a. heb. hisc. herd. your
4. a. Ib. youc. shed. my
5. a. bookb. cakec. rulerd. eraser
6. a. smallb. bigc. dogd. nice
7. a. amb. arec. isd. like
8. a. whatb. standc. sitd. come

Exercise 2. Chọn đáp án đúng

1. This is my brother. ............is ten years old.

a. He

b. His

c. Him

d. Her

2. ...........is that? That is my teacher.

a. What

b. Who

c. How

d. Where

3. Who are these? ...................are my parents.

a. They

b. Them

c. Their

d. He

4. How old is your father? ..........is forty-two

a. She

b. He

c. His

d. I

5. What's this? ................

a. It's Tony

b. It's Mary

c. It's a pencil case

d. It's my sister

6. ...........I come in?

a. What

b. May

c. Who

d. How

7. These are my...............

a. book

b. teacher

c. mother

d. parents

8. Who are those? ...................are my friends.

a. He

b. She

c. They

d. I

Exercise 3. Trả lời các câu hỏi sau theo gợi ý.

1. How old is your friend? (10)

..........................................................................

2. How old is Nam? (11)

.........................................................................

3. How old is Nga? (14)

.........................................................................

4. How old is your teacher? (30)

........................................................................

5. How old is your sister? (8)

.........................................................................

Exercise 4. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. is/ this/ family/ my

................................................................................

2. old/ your/ is/ how/ father?

................................................................................

3. have/ I / sisters/ two .

..............................................................................

4. thirty/ she/ five/ years/ is/ old.

..............................................................................

Exercise 5: Hãy viết bằng tiếng anh các từ sau

1. bóng đá ...........................

2. cô giáo ..............................

3. tàu hỏa ...............................

4. ông ................................

5. mười hai ................................

Exercise 6. Điền vào chỗ trống hoàn thành câu.

br/ f/ gr/ ph/ s/

1. ___andfather

2. ___other

3. ___amily

4. ___ister

5. ___oto

Exercise 7. Put the words in order. 

1. grandmother/ is/ That/ my/ ./

_________________________

2. boy/ Who/ that/ is/ ?/

_________________________

3. mother/ your/ How/ is/ old/ ?

_________________________

4. my/ This/ family/ is/ ./

_________________________

5. old/ seven/ He/ years/ is/ ./

_________________________

Exercise 8: Read the text and answer the following questions

Hello! My name’s Linda. I live in England. This is a photo of my family

This is my mother. Her name is Jessica. She is 42 years old. And this is is my father. He is 45 years old and his name is David.

My parents have three children: my older sister, my older brother and me. This is my sister, Anna. She is 16 years old. And this is Tom. Tom is my brother. He is twelve years old. The last is me. I am eight years old.

1. Does Linda live in England?

________________________________________________

2. How old is Jessica?

________________________________________________

3. Who is David?

________________________________________________

4. How many children do Linda’s parents have?

________________________________________________

5. Who is Tom?

________________________________________________

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Chọn từ không cùng loại với từ đã cho

1 - a. father2 - b. brother3 - a. he4 - d. my
5 - b. cake6 - c. dog7 - d. like8 - a. what

Exercise 2. Chọn đáp án đúng

1 - a. He2 - b. Who3 - a. They4 - b. He
5 - c. it's a pencil case6 - b May7 - d. parents8 - c. They

Exercise 3. Trả lời các câu hỏi sau theo gợi ý.

1 - My friend is 10 years old.

2 - Nam/ he is 11 years old.

3 - Nga/ She is 14 years old.

4 - My teacher is 30 years old.

5 - My sister/ She is eight years old.

Exercise 4. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1 - This is my family.

2 - How old is your father?

3 - I have two sisters.

4 - She is thirty five years old.

Exercise 5: Hãy viết bằng tiếng anh các từ sau

1 - football/ soccer

2 - teacher

3 - train

4 - grandfather/ grandpa

5 - twelve

Exercise 6. Điền vào chỗ trống hoàn thành câu.

1. __Gr_andfather

2. _Br__other

3. __F_amily

4. _S__ister

5. _Ph__oto

Exercise 7. Put the words in order.

1 - That is my grandmother.

2 - Who is that boy?

3 - How old is your mother?

4 - This is my family.

5 - He is seven years old.

Exercise 8: Read the text and answer the following questions

1. Yes, she does

2. She is 42 years old

3. David is Linda’s father

4. They have three children

5. Tom is Linda’s brother

Nội dung bài đọc

Xin chào! Tôi tên là Linda. Tôi sống ở Anh. Đây là bức ảnh của gia đình tôi.

Đây là mẹ tôi. Bà ấy tên là Jessica. Bà ấy 42 tuổi. Và đây là bố tôi. Ông ấy 45 tuổi và tên của ông ấy là David.

Bố mẹ tôi có ba người con: chị gái tôi, anh trai tôi và tôi. Đây là chị tôi, Anna. Chị ấy 16 tuổi. Và đây là Tom. Tom là anh trai tôi. Anh ấy 12 tuổi. Và cuối cùng là tôi. Tôi 8 tuổi.

* Tham khảo thêm bài tập tiếng Anh 3 Unit 11 có đáp án khác:

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This is my family

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 nâng cao: This is my family

Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Trên đây là trọn bộ Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 11 kèm đáp án, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm