Bài tập tiếng Anh lớp 3 mới Unit 19: They are in the park

Tiếng Anh Unit 19 lớp 3: They are in the park

VnDoc.com xin giới thiệu Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 19: They are in the park do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nhiều dạng câu hỏi khác nhau, sẽ rất hữu ích cho các em ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài học tiếp theo cũng như trước mỗi kì thi quan trọng. Mời các em học sinh bắt đầu làm bài nhé.

I- Đặt câu hỏi và trả lời về hoạt động (có ví dụ cho sẵn).

0- Mary/ cooking => what is Mary doing? – She is cooking.

Tony and Peter/ playing football => What are Tony and Peter doing? They’re playing football.

1. Lee/ flying kites.

2. Ben/ cycling.

3. Pat and Jack/ skating.

4. May/ skipping.

5. Kim and Mai/ cleaning the floor.

6. Tiffany/ singing.

II- Đọc và trả lời câu hỏi bên dưới.

My name is Eddy. Today I am in the park with my friends. We are doing sports and playing games. Some of the boys and I are playing basketball. Some of the girls are drawing pictures. My friend Lisa is skipping. Nam and Minh are flying kites. We are very happy there.

1-Where are the children? _____________________________________________

2-What is Eddy doing?________________________________________________

3-What are the girls doing? _______________________________________________

4-What is Lisa doing?_____________________________________________

5-What are Nam and Minh doing?_______________________________________

6- Are they happy there?____________________________________________________

III- Đọc và điền từ còn thiếu.

Flying cycling park weather playing

They are in the (1)_________________ now. The (2)_____________________ is very nice. It is sunny and windy. Mai and Xuan are (3)_________________________a kite. Mary and Tony and Quan are (4)_____________________ . Peter and Quan are (5)_______________________football

IV- Sắp xếp từ để được câu hoàn chỉnh.

1- doing/ are/ What/ you?

____________________________________________________

2- playing/ park/ I/ football/ in/ am/ the.

____________________________________________________

3- today/ is/ What/ weather/ like?

____________________________________________________

4- sunny/ is/ Ho Chi Minh/ it/ in.

____________________________________________________

V- Đặt câu hỏi cho các câu sau.

1- ________________________________________________?

The children are in the park.

2- ______________________________________________?

They are playing games.

3- _______________________________________________?

Hoa and Mai are skipping.

4- ______________________________________________?

It is sunny today.

5- ______________________________________________?

It is cloudy in Hai Duong today.

VI- Đọc và trả lời câu hỏi về bản thân.

1-What are you doing now?

________________________________________________

2-Where are you now?

_________________________________________________

3-What is your father doing?

________________________________________________

4-What is your mother doing?

_________________________________________________

5-Where are your parents?

__________________________________________________

ĐÁP ÁN

I- Đặt câu hỏi và trả lời về hoạt động (có ví dụ cho sẵn).

1 - What is Lee doing? - She is flying kites.

2 - What is Ben doing? - He is cycling.

3 - What are Pat and Jack doing? They are skating.

4 - What is May doing? - She is skipping.

5 - What are Kim and Mai doing? - They are cleaning the floor.

6 - What is Tiffany doing? - She is singing.

II- Đọc và trả lời câu hỏi bên dưới.

1 - They are in the park.

2 - He is playing basketball.

3 - They are drawing pictures.

4 - She is skipping.

5 - They are flying kites.

6 - Yes, they are.

III- Đọc và điền từ còn thiếu.

1 - park; 2 - weather; 3 - flying; 4 - cycling; 5 - playing;

IV- Sắp xếp từ để được câu hoàn chỉnh.

1 - What are you doing?

2 - I am playing football in the park.

3 - What is weather today like?

4 - It is sunny in Ho Chi Minh.

V- Đặt câu hỏi cho các câu sau.

1 - Where are the children?

2 - What are they doing?

3 - What are Hoa and Mai doing?

4 - What is the weather today like?

5 - What is the weather in Hai Duong today like?

VI- Đọc và trả lời câu hỏi về bản thân.

Học sinh tự trả lời

1 - I am writing.

2 - I am at home now.

3 - He is reading book.

4 - She is cooking.

5 - They are at home.

Ngoài Bài tập tiếng Anh Unit 19 tiếng Anh 3: They are in the park, mời các em tham khảo các tài liệu ôn tập khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
8 1.478
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm