Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 2

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Chọn từ khác loại:

1. A. bedroom              B. living room              C. kitchen            D. flat

2. A. ball                      B. truck                        C. doll                  D. pen

3. A. family                  B. mother                     C. sister               D. uncle

4. A. in                         B. under                      C. in front of         D. bed

5. A. is                         B. what                        C. where              D. how many

II. Đọc và nối:

6. Where’s the book?A. They are behind the TV
7. Is that your house?B. Oh. They are new and beautiful
8. Where are the cats?C. It’s on the table
9. Is there a dog in the house?D. Yes, it is
10. Look at my school things!E. Yes, there is

III. Nhìn vào tranh và điền chữ còn thiếu

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2

11. d_sk

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2

12._ofa

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2

13.c_t

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2

14. ma_

IV. Đọc và lựa chọn T (Đúng) hoặc F (Sai)

My name is Quan. I live in a flat. There is a living room in the flat. It’s large. There are two bedrooms next to the living room. The big bedroom is for my parents. The small bedroom is for me. There are two bathrooms behind the bedrooms. There is a kitchen in front of the dinning room.

TF
15. Quan lives in a house
16. The living room is large
17. There are three bedrooms next to the living room
18. The big bedroom is for Quan
19. There is only one bathroom
20. There is a kitchen in front of the dining room

V. Chọn đáp án đúng nhất A, B hoặc C

21. There are six ________ in my house.

A. room

B. rooms

C. rums

22. Is there a _____ in front of your house?

A. yard

B. yards

C. pard

23. Her new school is ______ my house.

A. oppozite

B. ppposites

C. opposite

24. My house is ______ and new

A. Big

B. Old

C. Bad

25. There is _____ fence around my house.

A. an

B. a

C. not

26. There ____ a kitchen and two bathrooms in my house.

A. are

B. is

C. am

27. My grandfather is sixty-six _______ old.

A. year

B. yaer

C. years

28. My mother is __________ in the kitchen.

A. cooking

B. cooks

C. cook

29. ____ is the man? - He’s my father.

A. What

B. Who

C. Why

30. How ____ is your grandfather? He’s seventy years old

A. age

B. old

C. olds

-The end-

Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 - Đề 2

I. Chọn từ khác loại:

1. D

2. D

3. A

4. D

5. A

II. Đọc và nối:

6. C

7. D

8. A

9. E

10. B

III. Nhìn vào tranh và điền chữ còn thiếu

11. e

12. s

13. a

14. p

IV. Đọc và lựa chọn T (Đúng) hoặc F (Sai)

15. F

16. T

17. F

18. F

19. F

20. T

V. Chọn đáp án đúng nhất A, B hoặc C

21. B

22. A

23. C

24. A

25. B

26. A

27. C

28. A

29. B

30. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020, Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 2.190
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm