Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Nhìn tranh và viết từ:

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 21. .........................................

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2

2. .........................................

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 23. .........................................

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 24. .........................................

II. Chọn đáp án đúng nhất A, B hoặc C

5. I ________ a truck. What toy do you have?

A. has

B. have

C. had

6. Who is that? -It’s Linda. She is playing with ________doll

A. she

B. hers

C. her

7. Does Phong have a car? - No, he _______

A. doesn’t

B. does

C. don’t

8. ______ house is big. It’s beautiful, too

A. Your

B. You

C. Yourself

9. How many __________ are there on the table? - There are six.

A. cups

B. cup

C. cupes

10. There is _________ laptop on the desk. It’s modern

A. the

B. an

C. a

11. The fridge is in the corner of the ______.

A. chicken

B. kitchen

C. kitchent

12. The books are _______ the bookshelf.

A. on

B. in

C. at

13. _________ are four pictures in my bedroom.

A. Thore

B. There

C. Three

14. The chairs are ________ the table.

A. near

B. next

C. nears

15. My mother _______ the house every weekend.

A. cleaning

B. is cleaning

C. cleans

III. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh:

16. on/ is/ The/ the/ table./ book

17. near/ The/ is/ picture./ chair/ the

18. are/ in/ there/ the/ windows/ many/ room?/ How

19. like/ Do/ you/ balloons?

20. What/ like?/ toys/ you/do

IV. Tìm lỗi sai:

21. Are there any book in the school bag? - Yes, there are four books.

A                      B                                               C

22. Look! Phong and James are playing chess in a living room.

A                        B                     C

23. How many pets are these in your house? -There is only one cat.

A                       B                                                    C

24. Where are your book? - It’s in my schoolbag.

A            B              C

25. Do Linda have any toys? Yes, she has a lot of dolls.

A                             B                      C

V. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

I am Tony. I am nine years old. This is my house. It’s small but beautiful. This is the living room. There is a TV, a sofa and four chairs in the living room. This is the kitchen. There are a cupboard and a desk in the kitchen. That is my bedroom. There are three pictures on the wall. There is a bed too. There are two balls under the bed. Oh, there is also a cat. It’s on the bed. I love my house very much.

26. How is Tony’s house?

27. Are there any tables in the living room?

28. Are there any cupboard in the kitchen?

29. How many picture are there on the wall in his bedroom?

30. How many balls are there under the bed?

Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2

I. Nhìn tranh và viết từ:

1. Plane

2. Doll

3. Kite

4. Ball

II. Chọn đáp án đúng nhất A, B hoặc C

5. B

6. C

7. A

8. A

9. A

10. C

11. B

12. A

13. C

14. A

15. B

III. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh:

16. The book is on the table.

17. The chair is near the picture.

18. How many windows are there in the room?

19. Do you like balloons?

20. What toys do you like?

IV. Tìm lỗi sai:

21. B (books)

22. C (the)

23. B (there)

24. A (is)

25. A (Does)

V. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

26. It’s small but beautiful

27. No, there aren’t

28. Yes, there are

29. There are three pictures on the wall

30. There are two balls under the bed

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm học 2019-2020, Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 2.723
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm