Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 (19 vòng)

Đề thi violympic Toán lớp 3 là phần violympic Toán lớp 3 thi trên mạng giúp các em ôn tập trước các kỹ năng làm bài thi. Đề thi Violympic Toán lớp 3 dưới đây được VnDoc đăng tải với đủ 19 vòng thi trọn vẹn để các em thực hành làm đề thi chuẩn bị cho kì thi chính thức cùng với việc rèn luyện kĩ năng giải Toán 3 trên mạng thêm hiệu quả cao. Chúc các em thi tốt!

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1

Bài 1: Chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần.

Đề thi Violympic Toán lớp 3

Bài 2: Đi tìm kho báu

1. Điền số thích hợp vào chỗ (...) 139 = 100 + ....... + 9

2. 5 năm trước bố 46 tuổi. Bố hơn con 28 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?......

3. Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ (...) 40 + 200 ...... 239

4. Chị có 9 phong kẹo cao su,biết mỗi phong kẹo có 5 cái kẹo.Chị cho em 8 cái.Hỏi chị còn lại bao nhiêu cái kẹo?.......

5. Khối lớp 4 có 415 học sinh,khối lớp 3 có 362 học sinh.Hỏi cả 2 khối có bao nhiêu học sinh?.........

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

1. 28 + 49 + 15 = .........

2. 28 : 4 + 79 = .........

3. 2 × 9 : 3 = .........

4. 5 × 9 – 16 = .........

5. Tìm x biết : x – 314 = 572 .Trả lời: x = .........

6. 918 – 304 = .........

7. 198 + 201 =.........

8. Có bao nhiêu số chẵn liên tiếp từ 312 đến 324?

Trả lời: Có ......... số chẵn liên tiếp từ 312 đến 324.

9. Tam giác MNP có cạnh MN dài 204cm, cạnh NP dài 365cm, cạnh PM ngắn hơn cạnh NP 55cm. Tính chu vi tam giác MNP.

Trả lời:....... cm

10. Tìm x biết : 638 – x = 3 × 7.

Trả lời: x =............

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau.

Đề thi Violympic Toán lớp 3

Bài 2: Vượt chướng ngại vật.

Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ (...)

1. 400 + 80 + 7 ........ 256 + 241

2. 302 + 284 ...... 433 + 153

3. 203 + 345 ...... 423 + 116

4. Mai gấp được 115 ngôi sao, Lan gấp được 182 ngôi sao.Hỏi cả 2 bạn gấp được bao nhiêu ngôi sao?........

5. Tìm x biết: 585 - x = 168 

Trả lời x = ...............

Bài 3: Cóc vàng tài ba.

1. 152 là số liền sau của số nào?

(A. 141, B. 142, C. 151, D. 153)

2. Số liền trước của số 239 là số nào

(A. 240, B. 229, C. 238, D. 139)

3. Số gồm bảy trăm,bốn đơn vị và 2 chục được viết là

(A. 427, B.247,C.724,D. 742)

4. Tìm 1 số biết khi lấy số đó chia cho 4 rồi cộng 82 thì được kết quả là 91

(A. 36, B. 24, C. 32, D. 28)

5. Khối lớp 3 có 312 học sinh,khối lớp 4 có nhiều hơn khối lớp ba 45 học sinh.Hỏi khối lớp 4 có bao nhiêu học sinh.

(A. 365, B. 358, C. 357, D. 359)

6. Một đội đồng diễn thể dục có 152 nam,106 nữ.Hỏi đội đồng diễn thể dục có bao nhiêu người.

(A. 258, B. 248, C. 208, D. 268)

7. Bạn Giang sưu tầm được 138 con tem.Bạn Minh sưu tầm được 227 con tem.Vậy cả 2 bạn sưu tầm được số con tem là.

(A. 351, B. 365, C. 355, D. 361)

8. Thùng dầu thứ 1 có 287 lít dầu.Thùng dầu thứ 2 có 462 lít dầu.Vậy cả 2 thùng chứa số lít dầu là.

(A. 649, B. 644, C. 744, D. 749)

9. Tam giác ABC có cạnh AB dài 242 cm,cạnh BC dài 283 cm,cạnh CA dài 234 cm. Chu vi tam giác ABC là.

(A. 759cm, B. 779cm, C. 7749cm, D. 769 cm)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 3

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Đề thi Violympic Toán lớp 3

Bài 2: Đi tìm kho báu

1. Số tự nhiên bé nhất có 3 chữ số khác nhau có thể thay vào vị trí của y sao cho y < 234 là:........

2. Mẹ mua 64 kg gạo nếp và 68 kg gạo tẻ.Hỏi mẹ đã mua tất cả bao nhiêu kg gạo?......

3. Tính: 5 × 9 + 345 = .........

4. Lan mua 4 phong kẹo cao su,mỗi phong có 5 cái kẹo.Mẹ cho thêm Lan 3 cái kẹo cao su nữa.Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu cái kẹo cao su?.......

5. Việt có 65 viên bi,Việt cho Nam 12 viên sau đó Việt cho Hùng 15 viên.Hỏi Việt còn lại bao nhiêu viên bi?........

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1: Tam giác MNP có độ dài các cạnh lần lượt là 48cm, 23cm và 39cm. Tính chu vi tam giác MNP.

Trả lời: Chu vi tam giác MNP là....... cm.

Câu 2: Lớp 3A có 36 học sinh trong đó số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Vậy số học sinh giỏi của lớp đó là..........

Câu 3: Tính: 400 : 4=.............

Câu 4: Tính: 859 - 214 - 332= ......

Câu 5: Tìm x biết: x:2:3=3. Trả lời: x=.........

Câu 6: Đội Một trồng được 358 cây, đội Hai trồng được 417 cây. Tính số cây cả hai đội trồng được.Trả lời: Cả hai đội trồng được.......cây.

Câu 7: Biết tổng hai số bằng 216. Nếu tăng số hạng thứ nhất 49 đơn vị và tăng số hạng thứ hai 81 đơn vị thì ta có tổng mới bằng........

Câu 8: Đồng hồ chỉ mấy giờ? Câu 9: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Lần lượt

Đề thi Violympic Toán lớp 3

Câu 10: Đồng hồ chỉ 4 giờ 45 phút thì ta cũng có thể nói đồng hồ chỉ giờ kém 15 phút

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 4

Bài 1: Khỉ con thông thái .Nối các ô có giá trị bằng nhau:

Bài 2: Vượt chướng ngại vật.

1. Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ (...) 98 x 4 – 105 ........ 287.

2.Tính nhẩm: 6 × 6 = .........

3.Tính nhẩm: 6 × 10 = ........

4. Mẹ mua 4 lọ hoa,mỗi lọ mẹ cắm 6 bông hoa.Hỏi mẹ đã cắm tất cả bao nhiêu bông hoa?.........

5. Hòa,Minh và Lâm mỗi bạn đều mua 6 quyển vở,riêng Trung mua 8 quyển vở.Hỏi cả 4 bạn mua bao nhiêu quyển vở?........

6. Tam giác ABC có chu vi bằng 249 cm.Biết cạnh AB dài 65 cm,cạnh BC dài 94 cm.Tình độ dài cạnh CA?.......

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

1. \frac{1}{2} của 12 kg là .......kg

2. \frac{1}{5} của 15 phút là ...... phút

3. \frac{1}{6} của 60 giây là .......giây

4. \frac{1}{6} của 42 giờ là .......giờ

5. Mỗi thùng dầu chứa 21 lít dầu.Hỏi 4 thùng dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu?.......

6.Tính: 23 × 2 = ........

7. Tính: 11 × 5 = ........

8. Mỗi học sinh giỏi được thưởng 20 quyển vở.Hỏi 4 học sinh giỏi được thưởng bao nhiêu quyển vở?........

9. Mỗi học sinh mua 25 chiếc bút bi.Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu chiếc bút bi?.......

10. Tính: 92 × 5= ........

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 5

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Violympic Toán lớp 3

Bài 2: Đi tìm kho báu

1. Minh dùng 1/3 thời gian trong ngày để học tập. Vậy thời gian học của Minh trong 1 ngày là .....giờ.

2. Mẹ mua về 42 quả cam,mẹ chia cho các đĩa mỗi đĩa 6 quả. Số đĩa cam mẹ chia được là ....... đĩa.

3. Đàn gà nhà bác Loan có tất cả là 48 con, biết số gà mái bằng 1/6 số gà của cả đàn.Vậy nhà bác Loan có số gà mái là ......... con.

4. Hiện nay con 12 tuổi và bằng 1/3 tuổi mẹ.Hỏi 2 năm nữa mẹ ........ tuổi

5. Minh gấp được 64 bông hoa, số bông hoa Minh gấp được bằng 1/3 số hoa chị gấp. Hỏi chị gấp được .......... bông hoa

6. Số bi của Bình bằng 1/3 số bi của An bớt đi 3 viên.Hỏi Bình có ...... viên bi,biết rằng An có 30 viên bi.

7. 84 chia 4 rồi nhân với 5 thì bằng:.........

Bài 3: Cóc vàng tài ba.

1.a : 4 = 5 (dư 2) vậy a là (A. 18, B. 22, C. 13, D. 28)

2. Kho thứ nhất có 234 kg gạo, kho thứ 2 có 342 kg gạo. Cả 2 kho có số gạo là

(A. 576kg, B. 676kg, C. 566kg, D. 467kg)

3.Cho các số 546,465,564,456. Tìm số lớn nhất(A. 546 , B. 465, , C. 564 , D.456)

4. Nhà Mai thu được 56 bắp ngô, số ngô nhà Loan thu được nhiều hơn nhà Mai 18 bắp. Vậy nhà Loan thu được (A. 38bắp, B. 74 bắp, C. 64 bắp, D.48 bắp)

5. Tam giác ABC có độ dài 3 cạnh AB, BC, CA lần lượt là 24cm, 35cm, 25cm.Chu vi tam giác ABC là

(A. 84cm, B. 60cm, C. 74cm, D. 94cm)

6. Trong các số 24,51,62,77 số chia cho 5 có số dư lớn nhất là số (A. 51, B. 77, C. 24, D. 62)

7. 99: 5 có số dư là (A. 1, B. 3, C. 4, D. 2)

8. Độ dài đương gấp khúc MNPQ là

(A. 443cm, B. 432cm, C. 323cm, D. 337cm)

Violympic Toán lớp 3

9. Trong các số 17,20,25,27 số chia cho 3 dư 1 là số (A. 17 , B. 20 , C. 25 , D. 27 )

10. Tìm y biết y x 5 – 5 = 5 (A. y = 10 , B. y = 2 , C. y = 1 , D. y = 0 )

11. Hãy cho biết từ 10 đến 20 có tất cả mấy số không chia hết cho 3.

(A. 6, B. 3, C. 7, D. 8)

12. Trong các số 43, 60, 72,88 số chia hết cho 5 dư 2là (A. 43, B. 60, C. 72, D. 88)

13. Hãy cho biết từ 10 đến 20 có tất cả mấy số không chia hết cho 2 (A. 6, B. 3, C. 7, D. 8)

14. Số a là số bé nhất mà 88 – a ta được số chia hết cho 5 vậy a (A. 4, B. 2, C. 3, D. 8)

.............

Đề thi Violympic Toán lớp 3 là đề thi giải toán trên máy tính vì thế mà các em cần làm quen trước với cấu trúc đề thi và phương thức làm bài thi trên máy tính. Cấu trúc của đề thi Violympic toán lớp 3 bao gồm tất cả 19 vòng thi. Mỗi vòng thi sẽ tương ứng với 1 đề thi Violympic khác nhau. Thời gian để hoàn thành một đề thi là 60 phút. Hãy luyện tập thật kĩ các đề của VnDoc nhé, các em chỉ cần ấn vào nút "Tải về" là sẽ lấy được toàn bộ đề thi hay nhất này về.

Trên đây là Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 3. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài toán 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, VnDoc cung cấp lời giải bài tập Toán 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
211 35.315
Sắp xếp theo

Luyện thi Violympic lớp 3

Xem thêm