Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 Chân trời sáng tạo

Xin giới thiệu đến quý độc giả Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

A. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 - Đề 1

I/ Read and count

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 1

1. _________ apples

2. _________ cats

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 1

3. _________ ducks

4. _________ fish

Xem đáp án

1. six apples

2. two cats

3. four ducks

4. nine fish

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 1

1. _ _ r m

2. g _ r l

3. k _ y

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 1

4. e _ e p _ a n t

5. h _ t

6. l o _ _ i p _ p

Xem đáp án

1. farm

2. girl

3. key

4. elephant

5. hat

6. lollipop

III/ Look at the picture and answer the questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 1

Is it a jug?

________________________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 1

What are they?

________________________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 1

What do you have?

________________________

Xem đáp án

1. Yes, it is

2. They are kangaroos

3. I have a banana

B. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 - Đề 2

I/ Look at the pictures and match

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

A. An elephant

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

B. A farm

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

C. A car

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

D. A hat

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

E. A horse

Xem đáp án

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II/ Look at the picture and answer the questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

What are they?

_____________________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

What color is it?

_____________________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

Is it a pear?

_____________________

Xem đáp án

1. They are ducks

2. It’s yellow

3. Yes, it is

III/ Look at the pictures and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

1. c _ _ k _ e s

2. _ _ l l

3. p _ a _ e

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

4. c _ o c o d _ l _

5. s _ n d w _ c h

6. b _ n _ n _

Xem đáp án

1. cookies

2. doll

3. plane

4. crocodile

5. sandwich

6. banana

C. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 - Đề 3

I/ Write “A” or “An”

1. ______________ apple

2. ______________ umbrella

3. ______________ boy

4. ______________ jug

5. ______________ elephant

Xem đáp án

1. ______an________ apple

2. ______an________ umbrella

3. ______a________ boy

4. ______a________ jug

5. ______an________ elephant

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 3

1. _ e a _

2. d _ c _

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 3

3. l _ l l _ p _ p

4. _ a _

Xem đáp án

1. pear

2. duck

3. lollipop

4. hat

III/ Count and write

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 3

1. _________ mangoes

2. _________ cats

3. _________ elephants

Xem đáp án

1. Ten mangoes

2. Two cats

3. Four elephants

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. Is/ plane/ a/ it/ ?/

_______________________________________

2. this?/ is/ What/

_______________________________________

3. lunchbox/ I/ have/ my/ ./

_______________________________________

Xem đáp án

1. Is it a plane?

2. What is this?

3. I have my lunchbox.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo.

Đánh giá bài viết
1 4.335
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm