Bộ đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 2 Phonics - Smart 1 năm 2021

3 Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart 1 có đáp án

Bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi cuối kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 1 khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

1. Đề thi tiếng Anh lớp 1 kì 2 Phonics Smart 1 có đáp án số 1

I. Read and Match.

M

G

1. __oat
2. __outh
3. __rass
4. __um
5. ba__

II. Reorder.

1. it/ I/ like/ ./

____________________

2. that/ Who/ is/ ?/

____________________

3. pen/ I/ got/ have/ a/ ./

____________________

4. Lion/ zoo/ is/ the/ in/ ./

____________________

5. grass/ Goat/ eating/ is/ ./

____________________

III. Fill the blanks.

z ; k ; l ; d ; i;

1. I have got a _emon.

2. I have got two _ites.

3. It is an _nkpot.

4. I love _olls.

5. The hippo is in the _oo.

ĐÁP ÁN

I. Read and Match.

1 - Goat;

2 - Mouth;

3 - Grass;

4 - Mum;

5 - bag;

II. Reorder.

1 - I like it.

2 - Who is that?

3 - I have got a pen.

4 - Lion is in the zoo.

5 - Goat is eating grass.

III. Fill the blanks.

1. I have got a _l_emon.

2. I have got two _k_ites.

3. It is an _i_nkpot.

4. I love _d_olls.

5. The hippo is in the _z_oo.

2. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 1 Phonics Smart có đáp án số 2

I. Reorder.

1. that/ Who/ is/ ?

___________________________

2. got/ apples/ I/ nine/ have/ ./

___________________________

3. lemonade/ It/ is/ ./

___________________________

4. two/ I/ kites/ see/ ./

___________________________

5. grass/ The/ love/ goats/ ./

___________________________

II. Write a or an.

1. It is ____ hippo.

2. It is ____ horse.

3. It is ____ banana.

4. It is ____ inkpot.

5. It is ____ kitten.

III. Fill the blanks.

m j d b h

1. A pair of _eans.

2. I love _alls.

3. It is my _ad.

4. It is a _outh.

5. Can you _ear?

ĐÁP ÁN

I. Reorder.

1 - Who is that?

2 - I have got nine apples.

3 - It is lemonade.

4 - I see two kites.

5 - The goats love grass.

II. Write a or an.

1. It is __a__ hippo.

2. It is __a__ horse.

3. It is ___a_ banana.

4. It is _an___ inkpot.

5. It is __a__ kitten.

III. Fill the blanks.

m j d b h

1. A pair of _j_eans.

2. I love _b_alls.

3. It is my _d_ad.

4. It is a _m_outh.

5. Can you _h_ear?

3. Đề thi Anh văn lớp 1 học kỳ 2 Phonics Smart có đáp án số 3

I. Fill the blank.

G ; J ; D ; H ; C ;

1. I love _olls.

2. _an you hear?

3. I have got two _ackets.

4. The _ippo is in the zoo.

5. The _oat is on the farm.

II. Read and match.

H

B

1. _ook
2. _orse
3. _ag
4. _ave
5. _lue

III. Reorder.

1. The/ The/ in/ bird/ tree/ is/ ./

____________________

2. mouth/ It/ a/ is/ ./

____________________

3. little/ I/ goat/ a/ see/ ./

____________________

4. fish/ A/ swim/ can/ ./

____________________

5. It/ sister/ my/ is/ ./

____________________

ĐÁP ÁN

I. Fill the blank.

G ; J ; D ; H ; C ;

1. I love _d_olls.

2. _C_ an you hear?

3. I have got two _j_ ackets.

4. The _h_ippo is in the zoo.

5. The _g_oat is on the farm.

II. Read and match.

1 - Book;

2 - Horse;

3 - Bag;

4 - Have;

5 - Blue;

III. Reorder.

1 - The bird is in the tree.

2 - It is a mouth.

3 - I see a little goat.

4 - A fish can swim.

5 - It is my sister.

Download Đề thi và đáp án tại: 3 Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 621
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm