Bộ đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 2 Phonics - Smart 1 năm 2023

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart 1 có đáp án

Bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi cuối kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 1 khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh lớp 1 kì 2 Phonics Smart 1 có đáp án số 1

I. Read and Match.

M

G

1. __oat
2. __outh
3. __rass
4. __um
5. ba__

II. Reorder.

1. it/ I/ like/ ./

____________________

2. that/ Who/ is/ ?/

____________________

3. pen/ I/ got/ have/ a/ ./

____________________

4. Lion/ zoo/ is/ the/ in/ ./

____________________

5. grass/ Goat/ eating/ is/ ./

____________________

III. Fill the blanks.

z ; k ; l ; d ; i;

1. I have got a _emon.

2. I have got two _ites.

3. It is an _nkpot.

4. I love _olls.

5. The hippo is in the _oo.

ĐÁP ÁN

I. Read and Match.

1 - Goat;

2 - Mouth;

3 - Grass;

4 - Mum;

5 - bag;

II. Reorder.

1 - I like it.

2 - Who is that?

3 - I have got a pen.

4 - Lion is in the zoo.

5 - Goat is eating grass.

III. Fill the blanks.

1. I have got a _l_emon.

2. I have got two _k_ites.

3. It is an _i_nkpot.

4. I love _d_olls.

5. The hippo is in the _z_oo.

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 1 Phonics Smart có đáp án số 2

I. Reorder.

1. that/ Who/ is/ ?

___________________________

2. got/ apples/ I/ nine/ have/ ./

___________________________

3. lemonade/ It/ is/ ./

___________________________

4. two/ I/ kites/ see/ ./

___________________________

5. grass/ The/ love/ goats/ ./

___________________________

II. Write a or an.

1. It is ____ hippo.

2. It is ____ horse.

3. It is ____ banana.

4. It is ____ inkpot.

5. It is ____ kitten.

III. Fill the blanks.

m j d b h

1. A pair of _eans.

2. I love _alls.

3. It is my _ad.

4. It is a _outh.

5. Can you _ear?

ĐÁP ÁN

I. Reorder.

1 - Who is that?

2 - I have got nine apples.

3 - It is lemonade.

4 - I see two kites.

5 - The goats love grass.

II. Write a or an.

1. It is __a__ hippo.

2. It is __a__ horse.

3. It is ___a_ banana.

4. It is _an___ inkpot.

5. It is __a__ kitten.

III. Fill the blanks.

m j d b h

1. A pair of _j_eans.

2. I love _b_alls.

3. It is my _d_ad.

4. It is a _m_outh.

5. Can you _h_ear?

Đề thi Anh văn lớp 1 học kỳ 2 Phonics Smart có đáp án số 3

I. Fill the blank.

G ; J ; D ; H ; C ;

1. I love _olls.

2. _an you hear?

3. I have got two _ackets.

4. The _ippo is in the zoo.

5. The _oat is on the farm.

II. Read and match.

H

B

1. _ook
2. _orse
3. _ag
4. _ave
5. _lue

III. Reorder.

1. The/ The/ in/ bird/ tree/ is/ ./

____________________

2. mouth/ It/ a/ is/ ./

____________________

3. little/ I/ goat/ a/ see/ ./

____________________

4. fish/ A/ swim/ can/ ./

____________________

5. It/ sister/ my/ is/ ./

____________________

ĐÁP ÁN

I. Fill the blank.

G ; J ; D ; H ; C ;

1. I love _d_olls.

2. _C_ an you hear?

3. I have got two _j_ ackets.

4. The _h_ippo is in the zoo.

5. The _g_oat is on the farm.

II. Read and match.

1 - Book;

2 - Horse;

3 - Bag;

4 - Have;

5 - Blue;

III. Reorder.

1 - The bird is in the tree.

2 - It is a mouth.

3 - I see a little goat.

4 - A fish can swim.

5 - It is my sister.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 4

I. Choose the odd one out

1. A. horse

B. pen

C. bag

2. A. mum

B. sister

C. lemon

3. A. swim

B. jump

C. hat

4. A. red

B. frog

C. green

5. A. apple

B. ant

C. lemon

II. Look at the picture and comple the words

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

1. h _ p _ _

2. k _ t _

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

3. _ e _

4. _ _ l _

III. Look at the picture and answer the following questions

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

How many cats?

________________________

2. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

What is it doing?

It is eating _______________

3. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

Where is the kangaroo?

_________________________

Download Đề thi và đáp án tại: 4 Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 2.738
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm