Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

4 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2023

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả 4 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2023 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2022 - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2022 - Đề 1

I/ Look at the picture and match

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

A. balloons

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

B. ears

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

C. bathroom

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

D. kite

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

E. grandma

II/ Complete the following words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

1. k _ t c _ e n

2. _ o _ o t

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

3. m o _ t _

4. p _ p _ r

III/ Look at the pictures and answer questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

What is it?

It’s _________________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

Where is your sister?

In the _______________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

Is it a hand?

_____________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2022 - Đề 1

I/ Look at the picture and match

1. B

2. C

3. E

4. A

5. D

II/ Complete the following words

1. Kitchen

2. Robot

3. Mouth

4. Paper

III/ Look at the pictures and answer questions

1. It’s a doll

2. In the bedroom

3. Yes, it is

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2022 - Đề 2

I/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

1. _ a _

2. b _ r _

3. s w _ _

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

4. c _ _ k i _

5. _ a l _

6. k i _ c _ e _

II/ Look at the pictures and answer these questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

I have a ______________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

How old are you?

_____________________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

What is this?

_____________________

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

How many cars?

_____________________

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

Touch your ___________

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. living room/ is/ my/ This

___________________________________________

2. you/ Nice/ meet/ to/ ./

___________________________________________

3. want/ I/ a/ banana/ ./

___________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 số 2

I/ Look at the picture and complete the words

1. bag

2. bird

3. swim

4. cookie

5. ball

6. kitchen

II/ Look at the pictures and answer these questions

1. I have a teddy bear.

2. I am five (years old).

3. This is a snake

4. Six (cars)

5. Touch your nose

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. This is my living room.

2. Nice to meet you.

3. I want a banana

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh số 3

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

1. _ a _

2. _ e _ r _ _ m

3. _ _ u _ k

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

4. _ a _ h _ o _ m

5. t _ d d _ b _ a r

6. _ i _ e

Xem đáp án

1. ear

2. bedroom

3. truck

4. bathroom

5. teddy bear

6. kite

Exercise 2: Read and match

1. Where is mother?

- She is in the living room

A. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

2. What toy do you like?

- I like dolls

B. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

3. I have two hands

C. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

Xem đáp án

1. B

2. C

3. A

Execise 3: Read and circle the correct answer

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

A. Stand up

B. Line up

2. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

A. Teddy bear

B. Robot

3. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

A. Dining room

B. Kitchen

Xem đáp án

1. B

2. B

3. A

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều - Đề 4

I/ Look at the pictures and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3

1. T _ u _ k

2. _ r _ s _ r

3. _ e _ t

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3

4. _ i t _ h _ n

5. _ a l l _ _ n

6. _ i _ e

II/ Read and color

1.Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3

The ball is blue

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3

It is a black and white ball

3.Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3

There is a yellow ball

III/ Look at the picture and answer the questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3

What is it?

It’s a _____________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3

Is it a doll?

__________________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3

Is it a car?

__________________

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3

How many crayons?

__________________

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3

Where is your mother?

__________________

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2023, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
22 28.295
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 1

    Xem thêm