3 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2022

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả 3 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2022 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 2 MỚI

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2022 - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2022 - Đề 1

I/ Look at the picture and match

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

A. balloons

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

B. ears

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

C. bathroom

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

D. kite

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

E. grandma

II/ Complete the following words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

1. k _ t c _ e n

2. _ o _ o t

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

3. m o _ t _

4. p _ p _ r

III/ Look at the pictures and answer questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

What is it?

It’s _________________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

Where is your sister?

In the _______________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 1

Is it a hand?

_____________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2022 - Đề 1

I/ Look at the picture and match

1. B

2. C

3. E

4. A

5. D

II/ Complete the following words

1. Kitchen

2. Robot

3. Mouth

4. Paper

III/ Look at the pictures and answer questions

1. It’s a doll

2. In the bedroom

3. Yes, it is

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2022 - Đề 2

I/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

1. _ a _

2. b _ r _

3. s w _ _

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

4. c _ _ k i _

5. _ a l _

6. k i _ c _ e _

II/ Look at the pictures and answer these questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

I have a ______________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

How old are you?

_____________________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

What is this?

_____________________

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

How many cars?

_____________________

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

Touch your ___________

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. living room/ is/ my/ This

___________________________________________

2. you/ Nice/ meet/ to/ ./

___________________________________________

3. want/ I/ a/ banana/ ./

___________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 số 2

I/ Look at the picture and complete the words

1. bag

2. bird

3. swim

4. cookie

5. ball

6. kitchen

II/ Look at the pictures and answer these questions

1. I have a teddy bear.

2. I am five (years old).

3. This is a snake

4. Six (cars)

5. Touch your nose

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. This is my living room.

2. Nice to meet you.

3. I want a banana

C. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh số 3

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

1. _ a _

2. _ e _ r _ _ m

3. _ _ u _ k

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

4. _ a _ h _ o _ m

5. t _ d d _ b _ a r

6. _ i _ e

Xem đáp án

1. ear

2. bedroom

3. truck

4. bathroom

5. teddy bear

6. kite

Exercise 2: Read and match

1. Where is mother?

- She is in the living room

A. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

2. What toy do you like?

- I like dolls

B. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

3. I have two hands

C. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

Xem đáp án

1. B

2. C

3. A

Execise 3: Read and circle the correct answer

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

A. Stand up

B. Line up

2. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

A. Teddy bear

B. Robot

3. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

A. Dining room

B. Kitchen

Xem đáp án

1. B

2. B

3. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2022. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1, Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 sách Cánh Diều.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Đánh giá bài viết
15 19.940
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm