Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 i-Learn Smart Start năm 2021 số 3

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 sách i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 1 có đáp án được biên tập bám sát sách i-Learn Smart Start giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

I. Reorder. 

1. kitchen/ This/ my/ is/ ./

_______________________

2. Mai/ How/ is/ old/ ?

_______________________

3. balls/ How/ many/ ?

_______________________

4. sandwich/ I/ a/ want/ ./

_______________________

5. sorry/ am/ I/ ./

_______________________

II. Choose the odd one out.

1. A. swimB. canC. run
2. A. oneB. threeC. How
3. A. girlB. catC. snake
4. A. teddy bearB. ballC. many
5. A. ThisB. living roomC. kitchen

III. Complete the word and match. 

1. Th _s is my bedroom.A. Tôi có một con mèo.
2. I have n_ne balls.B. Đây là phòng ngủ của tôi.
3. I have a c_t.C. Tôi muốn một quả chuối.
4. I want a ba_ana.D. Tôi có thể bơi.
5. I can sw_m.E. Tôi có 9 quả bóng.

ĐÁP ÁN

I. Reorder.

1 - This is my kitchen.

2 - How old is Mai?

3 - How many balls?

4 - I want a sandwich.

5 - I am sorry.

II. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - A;

III. Complete the word and match.

1 - This is my bedroom. - B

2 - I have nine balls. - E

3 - I have a cat. - A

4 - I want a banana. - C

5 - I can swim. - D

Trên đây là Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 1 i-Learn Smart Start có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 3.015
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm