Bộ đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 CÓ ĐÁP ÁN

Mời các em học sinh lớp 1 cùng thử sức với bộ Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1. Tham gia giải đề thi trong BST các em sẽ được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu Tiếng Anh và kỹ năng giải Toán, học thêm được nhiều từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực toán học.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 năm 2016 - 2017

Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 2: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 3: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 4: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 5: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 6: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 7: How many hats are there?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 8: How many books are there?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 9: How many pencils are there?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 10: How many chickens are there?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 11: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 12: Compare the number of things in the two groups.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 13: How many dolls are there?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 2:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 3:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 4:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

a) 8 b) 10 c) 9 d) 6
Câu 5: Choose the suitable number to fill in the box:
7 → 8 → → 10

a) 6 b) 9 c) 8 d) 7

Câu 6: Choose the suitable number to fill in the box:
6 → 7 →→ 9

a) 7 b) 8 c ) 5 d) 9

Câu 7: Choose the suitable number to fill in the box: > 9

a) 10 b) 2 c) 7 d) 9

Câu 8: Choose the suitable number to fill in the box: > 7

a) 6 b) 10 c) 2 d) 7

Bài thi số 3: Sắp xếp thep thứ tự tăng dần

Câu 1:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Câu 2:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: < Câu 2: < Câu 3: < Câu 4: = Câu 5: <

Câu 6: > Câu 7: 6 Câu 8: 10 Câu 9: 8

Câu 10: 5 Câu 11: > Câu 12: > Câu 13: 9

Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: > Câu 2: = Câu 3: = Câu 4: c

Câu 5: b Câu 6: b Câu 7: a Câu 8: b

Bài thi số 3: Sắp xếp thep thứ tự tăng dần

Câu 1: 10 < 3 < 8 < 9 < 7 < 5 < 1 < 4 < 6 < 2

Câu 2: 4 < 5 < 7 < 1 < 8 < 2 < 10 < 9 < 6 < 3

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015 - 2016

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: Add:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10 câu 21

Question 2: Add:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10 câu 22

Question 3: Add:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10 câu 23

Question 4: Add:

Question 5: Calculate:

Question 6: Calculate:

Question 7: Calculate:

Question 8: Calculate:

Question 9: Fill the missing number in the blank

10 + 5 < 18 – ............ < 11 + 6

Question 10: How many circles are there in the figure?

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 availabe answers.

Question 1: Add:

a. 6 b. 7 c. 5 d. 8

Question 2: Add:

a. 8 b. 7 c. 5 d. 6

Question 3: Add:

a. 7 b. 8 c. 9 d. 6

Question 4: Add:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 8

Question 5: Calculate:

a. 2 b. 1 c. 3 d. 0

Question 6: Calculate:

a. 15 b. 13 c. 16 d. 14

Question 7: Calculate:

a. 8 b. 7 c. 9 d. 10

Question 8: Calculate:

a. 6 b. 4 c. 7 d. 5

Question 9: What numbers of dots are hidden behind the cat and the dog in the equations.

a. 9 and 2 b. 9 and 3 c. 7 and 4 d. 8 and 3

Question 10: The star is inside how many circles?

a. 2 b. 1 c. 4 d. 3

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1

Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (8); (2) = (3); (4) = (10); (5) = (7); (6) = (9)

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 9

Question 2: 9

Question 3: 10

Question 4: 7

Question 5: 0

Question 6: 3

Question 7: 9

Question 8: 6

Question 9: 2

Question 10: 12

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 availabe answers.

Question 1: b

Question 2: a

Question 3: b

Question 4: c

Question 5: b

Question 6: a

Question 7: d

Question 8: d

Question 9: b

Question 10: a

Đánh giá bài viết
14 15.760
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm