Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021

Xin giới thiệu đến quý độc giả Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm:

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

A. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 - Đề 1

I/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

1. t _ r t l _

2. f _ _ t

3. _ i n d _ w

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

4. m _ p

5. _ a r d _ n

6. _ a _ e

II/ Look at the picture and answer the questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

How many apples?

_____________ apples

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

How many cars?

_____________ cars

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1

How many tigers?

_____________ tigers

III/ Write a/ an

1. ____________ apple

2. ____________ car

3. ____________ umbrella

4. ____________ toy

5. ____________ truck

B. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 - Đề 1

I/ Look at the picture and match

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

A. horse

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

B. sun

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

C. chicken

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

D. bell

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

E. window

II/ Look at the picture and answer the questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

What can you see?

I can see a ___________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

How many windows?

___________________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

What is that?

That is a ____________

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

What’s he doing?

He is _______________

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

What’s he having?

He’s having __________

III/ Read and tick

1. Nine trucks

2. a gate

3. A cup

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

A.

B.

A.

B.

A.

B.

C. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 - Đề 3

I/ Look at the pictures and complete the word

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

1. _ e m o n

2. _ o n k e y

3. b a _ a n a s

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

4. _ u r t l e

5. _ i n _ o w

6. p _ t

II/ Look at the pictures and answer the questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

I have a _____________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

How many mangoes?

____________________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

What is that?

That is a ____________

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

What do you like?

I __________________

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3

She’s having ________

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. turtle/ see/ He/ can/ a/ ./

__________________________________________

2. Point/ foot/ to/ your/ ./

__________________________________________

3. see?/ How/ birds/ can/ many/ you/

__________________________________________

4. I/ a/ teddy bear/ see/ can/ ./

__________________________________________

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1, Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.383
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2

Xem thêm