Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 năm học 2016 - 2017. Tài liệu gồm đề thi và đáp án của các vòng thi Violympic môn Toán dành cho học sinh lớp 8. Với tài liệu hay và chất lượng này chúng tôi hy vọng rằng các bạn học sinh sẽ đạt được kết quả cao trong kì thi Violympic năm nay. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 3 năm học 2016 - 2017

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 1

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 1

Trả lời: Các cặp số bằng nhau là:

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Cho phân số 13/29. Phải thêm vào cả tử số và mẫu của phân số đó với số k để được phân số mới có giá trị bằng 1/3. Khi đó k = ...

A) 5
B) -5
C) 10
D) -10

Câu 2: Cho ΔABC = ΔMNP. Biết A = 500; B = 700. Số đo của P là:

A) 300
B) 600
C) 450
D) 1200

Câu 3:

Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 1

A) 5/9
B) 0
C) 1
D) 2013

Câu 4: Nếu √x = 2 thì x2 bằng:

A) 4
B) 2
C) 8
D) 16

Câu 5: Cho tam giác ABC có A = 700; B = 800. Tia phân giác của góc A và B cắt nhau tại I. Số đo của góc AIB là:

A) 1500
B) 1350
C) 1250
D) 1050

Câu 6: Khi x = -1/2 thì |x + 1| + |x - 2| + |x| bằng giá trị nào dưới đây?

A) 7/2
B) 2
C) 5/2
D) 3/2

Câu 7:

Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 1

A) {-1/20}
B) {31/20}
C) {-1/20; 35/20}
D) {-1/20; 31/20}

Câu 8: Cho ΔABC = ΔDBC. Biết  = 1400 và AB = AC. Số đo của góc DBC là:

A) 300
B) 200
C) 400
D) 450

Câu 9: Giá trị của biểu thức: M = x + 2y + 3z biết (x + 2y)2 + (y - 1)2 + (x - z)2 = 0 là:

A) -8
B) 6
C) -6
D) 4

Câu 10:

Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 1

A) 198
B) 891
C) 189
D) 819

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Hãy viết số thích hợp vào chỗ .... (Chú ý: Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1: Một hình thang có thể có nhiều nhất ..... góc tù

Câu 2: Cho tứ giác ABCD. Có góc A = 1230, góc B = 990, góc C = 860. Tìm số đo góc D?

Trả lời: Số đo góc D = ... 0

Câu 3: Hệ số của x2 trong biểu thức A = (2x - 1)(3x2 - 5x + 6) là ....

Câu 4: Giá trị của biểu thức (x + y)(x - xy + y2) tại x = 4 và y = -3 là:

Câu 5: Giá trị của x thỏa mãn (x - 2)(x2 + 2x + 4) + 35 = 0 là ...

Câu 6: Cho tứ giác MNPQ có góc M bằng góc N, góc N = 1350, góc Q = 870. Số đo góc M là ....0

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại C trung tuyến CM. Biết CA = 3cm, CB = 4cm. Độ dài CM là ... Cm

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 8: Giá trị của biểu thức (x - y)(x2 + xy + y2) tại x = 1 và y = -2 là ...

Câu 9: Số cặp số nguyên dương (x, y) để biểu thức P nhận giá trị là số nguyên là ....

Câu 10: Giá trị của biểu thức x(x + y) + y(y - x) tại x = 6 và y = -8 là ....

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 1

Bài 1: (1) = (20); (2) = (7); (3) = (15); (4) = (13); (5) = (9); (6) = (14); (8) = (12); (10) = (11); (16) = (19); (17) = (18)

Bài 2

Câu 1: B) -5

Câu 2: B) 600

Câu 3: C) 1

Câu 4: D) 16

Câu 5: D) 1050

Câu 6: A) 7/2

Câu 7: D) {-1/20; 31/20}

Câu 8: B) 200

Câu 9: C) -6

Câu 10: A) 198

Bài 3

Câu 1: 2

Câu 2: 520

Câu 3: -13

Câu 4: 37

Câu 5: -3

Câu 6: 69

Câu 7: 2,5

Câu 8: 9

Câu 9: 4

Câu 10: 100

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 2

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Cho hình thang ABCD (AB // CD), biết góc A = 750. Khi đó số đo của góc D là:

A) 1050
B) 1000
C) 750
D) 1250

Câu 2: Giá trị của biểu thức A = n7 - (n + 3) tại n = - 1 là ...

Câu 3: Cho tứ giác ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau tạo thành một tứ giác. Khi đó tổng hau góc đối của tứ giác đó bằng:

A) 1800
B) 2000
C) 1200
D) 1500

Câu 4: Giá trị lớn nhất của biểu thức: A = 3 - 2(3x +1)2 là: ...

Câu 5: Cho hình thang ABCD có góc A bằng góc D = 900; AB = 11cm; AD = 12cm; BC = 13cm. Độ dài AC là:

A) 17cm
B) 18cm
C) 16cm
D) 15cm

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 2

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Cho tứ giác MNPQ có góc M = 3x; góc N = x; góc P = 4x; góc Q = 2x. Khi đó giá trị của x là ... 0

Câu 2: Biểu thức -2x(x + 5) + (2x2 + 4) + 10x có giá trị là ....

Câu 3: Tổng các góc trong của tứ giác lồi là .... 0

Câu 4: Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AB = BC, AC < CD. Biết góc BCD = 800, số đo của góc BAC là ... 0

Câu 5: Hệ số của x2 trong biểu thức M = (3x - 1)(2x2 + 4x - 5) là ...

Câu 6: Cho tứ giác ABCD có I là giao điểm của hai tia phân giác góc A và góc B. Biết góc A = 800; góc B = 1300, số đo góc AIB là ... 0

Câu 7: Cho hình thang vuông ABCD (góc A = góc D = 900) có AD = 8cm, AB = 7cm, góc ABC = 1350. Khi đó độ dài AC là .... cm.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 2

Bài 1

Câu 1: A) 1050

Câu 2: -3

Câu 3: A) 1800

Câu 4: 3

Câu 5: D) 15cm

Bài 2: (1) = (5); (2) = (19); (3) = (11); (4) = (14); (6) = (15); (7) = (13); (8) = (17); (9) = (18); (10) = (16); (12) = (20)

Bài 3

Câu 1: 36

Câu 2: 4

Câu 3: 360

Câu 4: 40

Câu 5: 10

Câu 6: 750

Câu 7: 17

Đánh giá bài viết
22 5.024
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm