Câu hỏi tương tác module 4 Tiểu Học: Toán, Tiếng Việt

Câu hỏi tương tác module 4 Tiểu Học: Toán, Tiếng việt là những gợi ý trả lời cho các câu hỏi tự luận Mô đun 4 môn Toán, Tiếng Việt sẽ hỗ trợ giáo viên hoàn thành các bài tập tự luận trong tập huấn mô đun 4 một cách tốt nhất.

Câu hỏi tương tác module 4 môn Toán

Câu 1: Theo Thầy/ Cô, việc việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán có ý nghĩa gì với giáo viên và đối với bản thân Thầy/ Cô?

Gợi ý trả lời:

Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán có ý nghĩa gì với giáo viên và đối với bản thân là: GV có cơ sở để có thể phát triển các kế hoạch bài học hoặc chủ đề cụ thể để tiến hành giảng dạy hiệu quả. Những vấn đề được xác định trong KHDH&GD môn học, đặc biệt là xác định mạch nội dung, cách thức tổ chức dạy học, tài nguyên và phương án đánh giá giúp cân đối giữa các nội dung, từ đó việc triển khai dạy học thuận lợi và tiết kiệm thời gian.

Câu 2. Theo thầy/cô, cần đặt ra những câu hỏi nào để mô tả rõ ràng, chính xác hành động của HS trong mỗi hoạt động học? Hãy gửi câu trả lời để GV

Gợi ý trả lời:

Mô tả rõ ràng,chính xác những hành động mà HS/nhóm HS đã thực hiện trong hoạt động học được đưa ra phân tích. Cụ thể là:

- HS đã tiếp nhận nhiệm vụ học tập thế nào?

-Từng cá nhân HS đã làm gì (nghe, nói, đọc, viết) để thực hiện nhiệm vụ học tập được giao?

Chẳng hạn, HS đã nghe/đọc được gì, thể hiện qua việc HS đã ghi được những gì vào vở học tập cá nhân?

- HS đã trao đổi/thảo luận với bạn/nhóm bạn những gì, thể hiện thông qua lời nói, cử chỉ thế nào?

-Sản phẩm học tập của HS/nhóm HS là gì?

- HS đã chia sẻ/thảo luận về sản phẩm học tập thế nào? HS/nhóm HS nào báo cáo? Báo cáo bằng cách nào/như thế nào? Các HS/nhóm HS khác trong lớp đã lắng nghe/thảo luận/ghi nhận báo cáo của bạn/nhóm bạn thế nào?

- GV đã quan sát/giúp đỡ HS/nhóm HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập được giao thế nào?

- GV đã tổ chức/điều khiển HS/nhóm HS chia sẻ/trao đổi/thảo luận về sản phẩm học tập bằng cách nào/như thế nào?

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Gợi ý trả lời:

Thầy cô hãy kéo thả các thông tin để hoàn thiện mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng ở hoạt động 1: Khởi động

1- Mức 1: Tình huống khởi động nhằm huy động kiến thức/kĩ năng đã có của HS nhưng chưa tạo được hứng thú, chưa tạo được mâu thuẫn nhận thức để đặt ra vấn đề/câu hỏi chính của bài học

2- Mức 2: Tình huống khởi động tạo được hứng thú cho HS những chưa huy động được kiến thức/kĩ năng đã có của HS hoặc chỉ có thể được giải quyết một phần hoặc phỏng đoán được kết quả nhưng chưa lí giải được đầy đủ bằng kiến thức/kĩ năng đã có của HS; tạo được mâu thuẫn nhận thức.

3- Mức 3: Tình huống mở đầu gần gũi với kinh nghiệm sống của HS tạo hứng thú cho HS và chỉ có thể được giải quyết một phần hoặc phỏng đoán được kết quả nhưng chưa lí giải được đầy đủ bằng kiến thức/kĩ năng cũ; đặt ra được vấn đề/câu hỏi chính của bài học.

Câu 4. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Gợi ý trả lời:

Thầy cô hãy kéo thả các thông tin để hoàn thiện mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng ở hoạt động 2 - Hoạt động phân tích, khám phá, rút ra bài học

1- Mức 1: Các hoạt động giúp HS biết huy động kiến thức nhưng chưa biết chia sẻ và hợp tác trong học tập để thu nhận kiến thức mới. -Kiến thức mới được trình bày rõ ràng, tường minh bằng kênh chữ/kênh hình/kênh tiếng; - Có câu hỏi/lệnh cụ thể cho HS hoạt động để tiếp thu kiến thức mới.

2- Mức 2: Các hoạt động giúp HS biết huy động kiến thức, chia sẻ và hợp tác trong học tập để thu nhận kiến thức mới. - Kiến thức mới được thể hiện trong kênh chữ/kênh hình/kênh tiếng; - Có câu hỏi/lệnh cụ thể cho HS hoạt động để tiếp thu kiến thức mới và giải quyết được đầy đủ tình huống/câuhỏi/ nhiệm vụ mở đầu.

3- Mức 3: Các hoạt động giúp HS biết huy động kiến thức, chia sẻ và hợp tác trong học tập để thu nhận kiến thức mới. Sau khi HS đã phát hiện ra kiến thức mới, GV là người chuẩn hóa lại kiến thức cho HS để rút ra bài học. - Kiến thức mới được thể hiện bằng kênh chữ/kênh hình/kênh tiếng gắn với vấn đề cần giải quyết; tiếp nối với vấn đề/câu hỏi chính của bài học để HS tiếp thu và giải quyết được vấn đề/câu hỏi chính của bài học

Câu 5. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Gợi ý trả lời:

Thầy cô hãy kéo thả các thông tin để hoàn thiện mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng ở hoạt động 3 - Hoạt động thực hành, luyện tập

1- Mức 1: Có câu hỏi/bài tập vận dụng trực tiếp những kiến thức mới học nhưng chưa nêu rõ lí do, mục đích của mỗi câu hỏi/bài tập

2- Mức 2: Hệ thống câu hỏi/bài tập được lựa chọn thành hệ thống; mỗi câu hỏi/bài tập có mục đích cụ thể, nhằm rèn luyện các kiến thức/kĩ năng cụ thể.

3- Mức 3: Hệ thống câu hỏi/bài tập được lựa chọn thành hệ thống, gắn với tình huống thực tiễn; mỗi câu hỏi/bài tập có mục đích cụ thể, nhằm rèn luyện các kiến thức/kĩ năng cụ thể.

Câu 6. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Gợi ý trả lời:

Thầy cô hãy kéo thả các thông tin để hoàn thiện Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập

1- Mức 1: Mục tiêu của mỗi hoạt động học và sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng - Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của HS/nhóm HS nhằm hoàn thành sản phẩm học tập đó.

2- Mức 2: Mục tiêu và sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả rõ ràng; - Phương thức hoạt động học được tổ chức cho HS được trình bày rõ ràng, cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

3- Mức 3: Mục tiêu, phương thức hoạt động và sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng; - Phương thức hoạt động học được tổ chức cho HS thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng HS.

Câu 7. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Gợi ý trả lời:

Thầy cô hãy kéo thả các thông tin để hoàn thiện mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của HS

1- Mức 1: Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành nhưng chưa mô tả rõ cách thức mà HS hành động với thiết bị dạy học và học liệu đó.

2- Mức 2: Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành; mô tả cụ thể, rõ ràng cách thức mà HS hành động (đọc/viết/nghe/nhìn/thực hành) với thiết bị dạy học và học liệu đó.

3- Mức 3: Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành; cách thức mà HS hành động (đọc/viết/nghe/nhìn/thực hành) với thiết bị dạy học và học liệu đó được mô tả cụ thể, rõ ràng, phù hợp với kĩ thuật học tích cực được sử dụng.

Câu 8. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Gợi ý trả lời:

Thầy cô hãy kéo thả các thông tin để hoàn thiện

1- Mức 1: Phương thức đánh giá sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả nhưng chưa có phương án kiểm tra trong quá trình hoạt động học của HS.

2- Mức 2: Phương án kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động học và sản phẩm học tập của HS được mô tả rõ, trong đó thể hiện rõ các tiêu chí cần đạt của các sản phẩm học tập trong các hoạt động học

3- Mức 3: Phương án kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động học và sản phẩm học tập của HS được mô tả rõ, trong đó thể hiện rõ các tiêu chí cần đạt của các sản phẩm học tập trung gian và sản phẩm học tập cuối cùng của các hoạt động học.

Câu 9. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Gợi ý trả lời:

Thầy/cô hãy kéo thả các hộp thông tin để hoàn thiện Quy trình xây dựng khung kế hoạch dạy học.

5- Bước 3. Xây dựng khung kế hoạch dạy học của chủ đề

1- Giai đoạn 1. Xác định các nội dung chính trong KHDH môn học

2- Giai đoạn 2. Xây dựng khung KHDH cho một chủ đề

4- Bước 2. Xây dựng mạch phát triển nội dung và xác định các tiểu chủ đề

3- Bước 1. Xác định nội dung dạy học từ YCCĐ

6- Giai đoạn 3. Xây dựng khung KHDH cho các chủ đề, chuyên đề

Câu 10. Thầy/ Cô hãy thiết kế một sơ đồ phân tích kế hoạch bài dạy dựa trên gợi ý trong giai đoạn 1 trên màn hình.

Gợi ý Đáp án tự luận Mô đun 4 môn Toán

Gợi ý trả lời:

Khi dạy học chủ đề “Hình khối” ở lớp 2. GV phân tích và nắm được ở lớp 1 HS đã được làm quen với khối hộp chữ nhật, khối lập phương nhận dạng thông qua đồ dùng học tập và vật thật. Lớp 2 HS được làm quen với khối trụ, khối cầu qua vật thật và đồ dùng học tập. Đến lớp 3 HS cũng học khối hộp chữ nhật, khối lập phương nhưng được làm quen với một số yếu tố cơ bản như đỉnh, mặt, cạnh của của khối lập phương khối hộp chữ nhật.

Câu hỏi tương tác module 4 môn Tiếng Việt

Vai trò, tầm quan trọng của kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt

Hỏi: Từ kinh nghiệm giảng dạy của mình, Thầy/ Cô hãy chia sẻ về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt. Có thể sử dụng chung một kế hoạch dạy học cho nhiều nhiều khối lớp, nhiều năm, nhiều giáo viên được không?

Trả lời:

- Xây dựng KHDH môn Tiếng Việt có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm cho việc thực hiện thành công mục tiêu và yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt trong trường tiểu học. KHDH môn Tiếng Việt giúp cho GV có phương hướng phấn đấu, có kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho cả năm học nhằm đạt mục tiêu GD môn Tiếng Việt trong điều kiện cụ thể của nhà trường. KHDH môn Tiếng Việt càng có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hoá CT phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi nhà trường, nhằm mục đích đáp ứng tốt nhất các yêu cầu mà CT đặt ra.

- Không thể sử dụng chung một kế hoạch dạy học cho nhiều nhiều khối lớp, nhiều năm, nhiều giáo viên được. Vì mỗi khối lớp, mỗi năm học có điều kiện thực hiện, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục cũng như giải pháp và cách tổ chức thực hiện là không giống nhau.

Nguyên tắc xây dựng KHDH môn học

1. Chọn các đáp án đúng

Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn trong xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt bao gồm những nội dung nào?

Các đáp án đúng:

Gợi ý đáp án mô đun 4.0

Phù hợp môi trường giáo dục; đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

Đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp thống nhất, đồng bộ, giữa Hiệu trưởng, tổ chuyên môn và giáo viên

Tạo được sự đồng thuận giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng...

Phù hợp với trình độ, đặc điểm HS

Các chủ đề, nội dung được sử dụng để đạt chuẩn

1. Trả lời câu hỏi

Dựa vào những hiểu biết về cấu trúc của KHDH môn Tiếng Việt, Thầy/Cô hãy tự xây dựng KHDH môn Tiếng Việt theo cấu trúc đó.

Trả lời:

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch(CT môn Tiếng Việt, SGK Tiếng Việt được sử dụng tại nhà trường, các SGK Tiếng Việt khác có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện CT môn Tiếng Việt của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện môn học của các cấp có thấm quyền,...)

II. Điều kiện thực hiện môn học (đội ngũ GV, đặc điểm đối tượng HS, nguồn học liệu, thiết bị DH, phòng học (nếu có), các nội dung về: GD địa phương, an toàn giao thông, chủ đề hoạt động GD tập thể, nội dung thực hiện GV liên môn,...)

III. Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt

Dưới đây là một trong những cách trình bày KHDH môn Tiếng Việt:

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú

Chủ đề/mạch nội dung

Tên bài học

Tiết/thời lượng

IV. Tổ chức thực hiện

Giáo viên phụ trách

Tổ trưởng (khối trưởng)

Tổ trưởng

Hiệu trưởng

Quy trình xây dựng Kế hoạch dạy học môn học

Hỏi

1. Trả lời câu hỏi

Hãy cùng nhìn lại quy trình xây dựng KHDH dưới đây, Thầy/ Cô đã thực hiện những bước nào sau đây?

Phân tích các văn bản pháp quy, hướng dẫn

Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng HS

Xây dựng tổng thể KHDH môn Tiếng Việt

Hoàn thiện và phê duyệt văn bản KHDH môn Tiếng Việt

Thầy/Cô hãy liệt kê những đáp án bản thân đã thực hiện.

Trả lời:

(1): Tổ chuyên môn tổ chức thực hiện:

- Nghiên cứu CT môn Tiếng Việt; nghiên cứu SGK môn Tiếng Việt sử dụng tại trường, các SGK Tiếng Việt khác có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt để chọn các nội dung phù hợp, thực hiện tích hợp, bổ sung, xây dựng chủ đề dạy học đưa vào KHDH môn Tiếng Việt; nghiên cứu kế hoạch thời gian thực hiện CT các môn học, hoạt động GD của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học, hoạt động GD của các cấp có thẩm quyền và các quy định khác có liên quan của Hiệu trưởng nhà trường (nếu có).

- Nghiên cứu điều kiện tổ chức dạy học môn Tiếng Việt, gồm: đội ngũ GV, nguồn học liệu, thết bị dạy học, phòng bộ môn (nếu có); nội dung GD địa phương,... chủ đề hoạt động GD tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liê môn và các điều kiện đảm bảo khác có liên quan để tổ chức hoạt động dạy học môn Tiếng Việt trong năm học tại nhà trường.

Việc xây dựng KHDH môn Tiếng Việt cần đảm bảo pphát huy va trò từng cá nhân, tính tương tác, hợp tác các thành viên trong tổ để đảm bảo tính liên thông giữ môn Tiếng Việt và các môn học, HĐGD khác.

(2): Tổ trưởng chuyên môn giao nhiệm vụ cho GV trong tổ xây dựng dự thảo KHDH môn Tiếng Việt; tổng hợp xây dựng dự thảo KHDH môn Tiếng Việt theo khối lớp; tổ chức trao đổi, thảo luận giữa các thành viên tổ chuyên môn về dự thảo kế hoạch; hoàn thiện dự thảo kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt theo khối lớp.

(3): GV chủ động nghiên cứu CT, SGK và các nội dung liên quan khác; tìm hiểu về đặc điểm đối tượng HS gồm: các đặc điểm về vùng miền; hoàn cảnh gia đình HS; chất lượng học tập lớp dưới (dựa vào hồ sơ bàn giao chất lượng GD)...; lập KHDH môn Tiếng Việt ở khối lớp mình được phân công, phù hợp điều kiện thực tiễn

(4): Tổ chuyên môn xác định những bài học/ chủ đề có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung (nếu có); tổ chức xây dựng KHDH môn Tiếng Việt; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho GV tổ chức thực hiện các HDDH môn Tiếng Việt theo kế hoạch; giám sát, kiểm tra, đánh giá và đề xuất điều chỉnh, bổ sung KHDH.

Quy trình xây dựng Kế hoạch bài dạy

Hỏi:

1. Trả lời câu hỏi

Dựa vào kinh nghiệm thực tế, Thầy/Cô hãy thử đề xuất một quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt áp dụng tại đơn vị mình đang công tác.

Trả lời:

1. Phân tích bài học Tiếng Việt sẽ được thiết kế kế hoạch

2. Tiến hành xây dựng KHBD Tiếng Việt

- Xác định yêu cầu cần đạt và viết mục tiêu bài học

- Xác định nội dung dạy học trọng tâm, sắp xếp nội dung hướng vào phát triển năng lực

- 3. Thiết kế các hoạt động học tập nhằm chuyển tải nội dung bài học và hướng vào phát triển được các năng lực

- Khởi động

- Khám phá

- Luyện tập

- Vận dụng

4. Thiết kế những câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ cho từng hoạt động; thiết kế công cụ đánh giá kết quả học tập theo quá trình

5. Điều chỉnh KHBD sau khi dạy học

Phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học môn Tiếng Việt

Hỏi:

Trả lời câu hỏi

Dựa vào việc tự xây dựng KHDH và theo dõi ví dụ minh họa, Thầy/ cô rút ra kinh nghiệm gì về việc xây dựng KHDH môn Tiếng Việt cấp tiểu học?

Trả lời:

Một số kinh nghiệm về xây dựng KHD:

Viết mục tiêu: Căn cứ vào yêu cầu cần đạt, bài học hoặc chủ đề học tập xác định học sinh hình thành được những năng lực chuyên môn gì về đoc, viết, nói và nghe; kiến thức văn học; kiến thức tiếng Việt. Thông qua bài học, dựa vào ngữ liệu hình thành cho học sinh phẩm chất gì một cách tường minh. Thông qua các hoạt động dạy học được triển khai học sinh hình thành những năng lực chung nào.

Tùy tình hình thực tế học sinh, GV xây dựng các hoạt động học tập cho học sinh (khởi động, khám phá, luyện tập, vận dụng) Tùy theo bài, có thể vừa luyện tập vừa khám phá. Hoạt động phải hướng đến hoạt động của học sinh. Tổ chức cho học sinh tích cực, chủ động chiếm lĩnh kiến thức thông qua làm việc. Từ hoạt động học học sinh hình thành năng lực cho bản thân.

Đánh giá lại KHBD là hoạt động cần thiết. Nghiêm túc nhìn nhận lại những thất bại với vai trò của một “đạo diễn” thì lần tổ chức sau sẽ hiệu quả hơn.

.............

Câu hỏi tương tác module 4 Tiểu Học: Toán, Tiếng Việt cũng chính là gợi ý Đáp án tự luận Mô đun 4 môn Toán, Tiếng Việt bao gồm các câu hỏi tự luận môn Toán và tự luận môn Tiếng Việt mà giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 4.

Câu hỏi tương tác module 4 Tiểu Học: Toán, Tiếng việt giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tự luận để đạt kết quả cao trong chương trình tập huấn Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Đánh giá bài viết
1 10.677
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm