Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016

Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016

Ngày 4/7/2016, các thí sinh bước vào ngày thi cuối cùng trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Buổi sáng, thí sinh làm bài thi môn Lịch sử với thời gian làm bài 180 phút. VnDoc.com đã cập nhật Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn tham khảo.

Bộ GD vs ĐT công bố Đáp án - Đề thi THPT Quốc gia năm 2016 Tất cả các môn

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2016

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2016

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Lịch sử - Số 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
Môn thi: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài:180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I (3,0 điểm)

Trình bày nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX và đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng này.

Câu II (3,0 điểm)

Dựa vào bảng dữ liệu sau:

Thời gian Nội dung
1920 Công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn thành lập Công hội.
Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin; tham dự Đại hội đải biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp.
1923 Địa chủ và tư sản Việt Nam đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn của tư bản Pháp. Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì lập ra Đảng Lập hiến.
1925-1926 Nguyễn Ái Quốc thành lập Cộng sản đoàn, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc); sáng lập báo Thanh niênlàm cơ quan ngôn luận của Hội.
Thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn bãi công.
Tầng lớp tiểu tư sản trí thức đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho Phan Bội Châu; tổ chức các cuộc truy điệu, để tang Phan Châu Trinh.
1927-1928 Tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản. Báo Thanh niên, tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tuyên truyền đến giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương "vô sản hóa".
Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập.
1929 Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh.
Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nội. Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng ra đời.
1930 Việt Nam Quốc dân đảng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái nhưng nhanh chóng thất bại.
Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp tại Hương Cảng (Trung Quốc), do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Hội nghị đã thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng,.... do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

(Nguồn: Lịch sử 12, NXB Giáo dục Việt Nam, H., 2015)

Anh/Chị hãy:

 1. Kể tên hai khuynh hướng cứu nước chủ yếu trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX.
 2. Nêu vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đối với cách mạng Việt Nam.

Câu III (2,0 điểm)

 1. Phân tích tác động của cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam.
 2. Cho biết ý kiến của anh/chị về quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (12 - 1953).

Câu IV (2,0 điểm)

Trong đường lối đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương "thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc".

 1. Phát biểu suy nghĩ của anh/chị về chủ trương trên của Đảng.
 2. Theo anh/chị, thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay cần phải làm gì để phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc?

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016

Câu I (3,0 điểm) Trình bày nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX và đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng này.

a. Trình bày nguồn gốc...

 • Do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người. (1,00)
 • Do tình trạng bùng nổ dân số thế giới, sự vơi cạn nghiêm trọng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. (1,00)

b. Trình bày đặc điểm lớn nhất...

 • Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. (0,50)
 • Trong cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật. Đến lượt mình, kĩ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất. Khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất, đã trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ. (0,50)

Câu II (3,0 điểm)

1. Kể tên hai khuynh hướng cứu nước chủ yếu trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX.

 • Khuynh hướng dân chủ tư sản (0,50)
 • Khuynh hướng vô sản (0,50)

2. Nêu vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đối với cách mạng Việt Nam.

 • Góp phần vào sự thắng thế của con đường cách mạng giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản, góp phần giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam. (0,50)
 • Tích cực chuẩn bị điều kiện về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. (0,50)
 • Tích cực chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. (0,50)
 • Thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện chín muồi cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. (0,50)

Câu III (2,0 điểm)

1. Phân tích tác động của cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam.

a. Phân tích tác động của cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954...

 • Làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava của thực dân Pháp, buộc Pháp phải bị động phân tán lực lượng và bị giam chân ở vùng rừng núi, chúng phải điều chỉnh kế hoạch Nava, quyết định xây dựng Điện Biên Phủ trở thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương... (0,25)
 • Chuẩn bị về vật chất và tinh thần cho quân và dân ta mở cuộc tiến công quyết định vào Điện Biên Phủ... (0,25)

b. Phân tích tác động của chiến dịch Điện Biên Phủ...

 • Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava - cố gắng cao nhất của thực dân Pháp với sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương, làm thất bại hi vọng "kết thúc chiến tranh trong danh dự" của Pháp, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương... (0,25)
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi,... buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương... (0,25)

2. Cho biết ý kiến về quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (12 - 1953).

Thí sinh có thể có nhiều cách trình bày, lập luận khác nhau, nhưng phải làm nổi bật được các nội dung:

 • Là một quyết định đúng đắn, kịp thời vì lực lượng kháng chiến của ta đã trưởng thành và lớn mạnh, thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ có nhiều hạn chế... (0,50)
 • Thể hiện quyết tâm giành thắng lợi của quân và dân Việt Nam nhằm kết thúc chiến tranh... (0,50)

Câu IV (2,0 điểm)Trong đường lối đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương "thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc".

1. Phát biểu suy nghĩ về chủ trương trên của Đảng.

Thí sinh có thể có nhiều cách trình bày, lập luận khác nhau, nhưng phải làm nổi bật được các nội dung:

 • Đây là chủ trương đúng đắn, là sự kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam... (0,25)
 • Đoàn kết tạo ra sức mạnh để xây dựng và bảo vệ đất nước, trở thành một trong những nhân tố cơ bản đảm bảo mọi thắng lợi của dân tộc Việt Nam ... (0,50)
 • Cần phải tăng cường hơn nữa khối đoàn kết dân tộc trong tình hình hiện nay... (0,25)

2. Trình bày ý kiến cá nhân về những việc thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay cần phải làm để phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc.

Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải đảm bảo yêu cầu:

Đề xuất được ít nhất một việc làm cụ thể mà thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay cần làm để phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc và giải thích thuyết phục lý do đề xuất việc làm đó. (1,00)

Đánh giá bài viết
5 1.748
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm