Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 Sở GD&ĐT Cà Mau

Đề thi thử môn Sinh học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Sinh học 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 Sở GD&ĐT Cà Mau. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Câu

201

205

209

213

217

221

81

D

A

C

C

D

D

82

D

C

A

A

A

A

83

C

C

A

C

D

A

84

C

C

D

C

D

D

85

D

C

B

B

B

B

86

A

C

A

C

A

B

87

B

A

A

C

C

C

88

C

D

B

D

A

B

89

C

A

B

C

A

C

90

B

A

D

C

D

C

91

D

C

B

D

B

C

92

C

A

A

A

D

D

93

A

B

B

C

C

D

94

D

A

D

A

C

C

95

D

A

D

B

B

C

96

A

A

B

D

A

D

97

D

B

A

A

A

B

98

C

B

B

D

C

B

99

B

C

D

B

C

B

100

C

A

A

D

B

A

101

A

C

D

C

B

C

102

B

B

A

B

B

B

103

B

D

B

D

C

A

104

D

A

B

D

C

D

105

D

D

B

A

D

A

106

A

C

C

D

D

C

107

B

A

C

C

A

D

108

A

D

C

C

C

C

109

A

A

C

B

B

C

110

B

A

B

B

A

D

111

D

C

B

C

A

C

112

C

C

B

B

A

B

113

B

B

B

B

C

A

114

C

C

D

A

A

A

115

C

B

B

C

A

D

116

A

D

A

D

C

B

117

B

B

C

B

A

D

118

B

C

D

B

C

C

119

C

A

B

B

C

A

120

A

A

C

B

C

C

Câu

202

206

210

218

214

222

81

C

B

D

B

C

A

82

A

B

C

C

C

C

83

B

D

B

D

C

D

84

A

B

C

D

C

C

85

D

B

B

A

B

C

86

B

A

D

D

D

C

87

C

D

C

D

C

D

88

A

D

A

C

B

A

89

D

C

C

C

C

D

90

C

D

A

D

D

B

91

C

D

B

B

C

B

92

B

D

C

D

B

A

93

B

B

A

D

B

D

94

B

D

C

C

C

C

95

A

B

D

D

A

B

96

D

D

D

A

A

A

97

A

A

C

B

C

C

98

A

D

C

D

C

A

99

A

D

D

C

C

D

100

C

B

A

B

D

A

101

C

B

D

A

C

A

102

B

B

D

B

B

C

103

B

B

B

C

C

B

104

C

B

B

C

A

B

105

C

B

A

B

C

D

106

B

A

C

D

A

A

107

D

B

B

A

C

C

108

B

C

A

D

C

A

109

C

A

D

C

B

B

110

C

B

A

C

C

A

111

D

B

D

B

C

B

112

D

B

C

C

B

C

113

C

B

A

B

C

B

114

D

A

A

C

A

D

115

B

C

C

C

B

C

116

C

D

B

D

C

A

117

B

B

B

D

D

B

118

A

A

C

B

D

A

119

C

A

C

A

B

B

120

C

D

A

C

A

D

Câu

203

207

211

215

219

223

81

A

A

B

D

B

B

82

A

A

A

D

D

D

83

D

A

C

D

B

A

84

D

B

B

D

B

C

85

A

C

C

A

A

B

86

D

A

B

C

A

C

87

B

D

D

D

C

D

88

A

C

D

D

D

A

89

A

D

C

D

C

B

90

D

D

B

D

C

B

91

A

B

C

D

C

A

92

D

C

D

C

D

D

93

C

D

D

C

D

A

94

B

B

A

B

A

D

95

C

C

A

B

D

D

96

D

B

C

D

C

A

97

A

C

B

B

B

B

98

C

C

A

C

A

C

99

A

C

B

B

D

A

100

B

A

D

D

B

A

101

B

B

B

C

D

C

102

D

D

D

D

C

D

103

D

D

A

A

C

D

104

C

C

D

A

C

B

105

C

B

C

C

C

B

106

C

A

D

D

A

B

107

B

B

C

A

A

A

108

B

C

A

D

C

B

109

A

D

D

C

B

B

110

D

C

D

D

D

C

111

D

A

C

D

C

C

112

C

C

B

A

A

D

113

A

A

D

A

D

A

114

A

D

B

C

B

D

115

A

D

A

C

D

A

116

D

B

B

B

A

C

117

B

B

B

A

A

A

118

D

A

C

D

A

D

119

B

A

D

A

B

B

120

B

C

C

C

D

B

Câu

204

208

212

216

220

224

81

B

A

D

D

C

C

82

B

B

A

B

B

A

83

A

A

D

B

C

A

84

A

D

B

C

C

A

85

C

A

A

B

C

C

86

C

C

C

D

B

D

87

C

D

B

B

A

A

88

D

A

A

B

B

D

89

A

B

D

D

A

A

90

A

A

B

C

A

B

91

A

C

B

D

C

B

92

C

A

B

D

B

C

93

C

D

C

A

D

B

94

B

B

D

D

C

C

95

C

B

A

C

B

C

96

C

A

D

D

B

A

97

A

D

D

B

A

D

98

A

C

A

B

A

C

99

A

C

C

A

B

C

100

C

C

A

D

D

C

101

A

C

D

C

A

C

102

C

C

B

A

D

B

103

C

B

A

B

B

A

104

B

C

B

A

A

B

105

D

D

C

D

A

A

106

C

A

A

C

A

D

107

A

B

A

B

C

C

108

A

C

B

D

A

D

109

A

B

A

A

A

C

110

C

D

A

B

C

C

111

A

A

B

B

A

A

112

B

D

B

B

D

A

113

A

B

C

B

D

B

114

D

C

B

A

C

B

115

D

B

B

B

A

A

116

A

A

C

A

D

A

117

B

D

D

D

B

B

118

A

A

D

B

B

D

119

C

A

C

A

B

B

120

D

A

D

D

D

B

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 Sở GD&ĐT Cà Mau. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 500
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm