Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 4

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
ĐỀ: 101
(Đề thi gồm 05 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 4
Năm học 2018 - 2019
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút
(không kể thời gian giao đề)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Câu 81: Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,5aa : 0,5Aa . Tần số alen a bằng
A. 0,25. B. 0,65. C. 0,5. D. 0,75.
Câu 82: Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen 1:1:1:1?
A.
Ab aB
x
ab ab
B. I
A
I
B
x I
A
I
B
.
C.
aB aB AB
X X x X Y
. D. Aa x Aa.
Câu 83: Gen A và a nằm trên NST X ở vùng tương đồng với NST Y. Kí hiệu nào sau đây là đúng?
A.
, X
A A
XX Y
. B.
, X
A a a A
X X Y
. C.
, X
A a A
X X Y
. D.
, X
a a A
X X Y
.
Câu 84: Ở sinh vật nhân sơ, quá trình phiên mã trên Operon được bắt đầu ở vùng
A. khởi động (P). B. vận hành (O).
C. vận hành hoặc vùng gen cấu trúc. D. gen cấu trúc.
Câu 85: Biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, phép lai nào sau đây
cho đời con 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng?
A. aa x aa. B. Aa x Aa. C. Aa x AA. D. Aa x aa.
Câu 86: Trong một hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây là sinh vật mở đầu chuỗi thức ăn bằng sinh vật phân
giải?
A. Ếch. B. Giun đất. C. Rắn. D. Cây ngô.
Câu 87: Chu trình Crep diễn ra ở
A. bào tương. B. màng tilacoit.
C. chất nền ti thể. D. chất nền lục lạp.
Câu 88: Loài động vật nào sau đây có hệ tiêu hóa dạng túi?
A. Chim bồ câu. B. Rắn hổ mang. C. Thủy tức. D. Giun đất.
Câu 89: Ở người, trong hệ dẫn truyền tim, cấu tạo có khả năng tự phát xung thần kinh là
A. bó His. B. nút xoang nhĩ. C. mạng Puôckin D. nút nhĩ thất.
Câu 90: Đời con của phép lai nào sau đây có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ bằng 50%?
A. aa x aa. B. Aa x Aa. C. Aa x AA. D. Aa x aa.
Câu 91: tế bào nhân thực, một phân tử ADN thành phần nuclêôtit loại A chiếm 30%. Tỉ lệ nuclêôtit
loại G chiếm
A. 20%. B. 30%. C. 70%. D. 10%.
Câu 92: Phương pháp nào sau đây tạo ra con lai có nguồn vật chất di truyền từ các loài khác nhau?
A. Nuôi cấy noãn và hạt phấn chưa thụ tinh.
B. Nuôi cấy mô tế bào thực vật.
C. Dung hợp tế bào trần.
D. Gây đột biến nhân tạo.
Câu 93: Trong lịch sử phát triển của sinh giới, phát sinh thực vật diễn ra ở kỉ
A. Silua. B. Pecmi. C. Cacbon. D. Ocdôvic.
Câu 94: Trong quá trình dịch mã ở sinh vật nhân sơ, phát biểu nào sau đây là đúng?
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Mã mở đầu trên mARN là 3’AUG5’.
B. Tiểu đơn vị lớn của riboxom bám vào mARN trước tiểu đơn vị bé.
C. Axit amin mở đầu là focmin-methionin.
D. Diễn ra theo chiều 3’- 5’.
Câu 95: Một nhóm tế bào sinh dục đực có kiểu gen AB/ab giảm phân bình thường. Kết thúc giảm phân, tỉ
lệ giao t
chiếm 10%. Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử
AB
được tạo ra từ tế bào giảm phân không trao đổi
chéo bằng
A. 10%. B. 40%. C. 30%. D. 20%.
Câu 96: Đột biến số lượng NST trong quá trình nguyên phân là một trong những cơ chế phát sinh của
A. thể tứ bội. B. thể một. C. thể ba. D. thể tam bội.
Câu 97: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, nhân tố o sau đây có thể loại bỏ hoàn toàn một alen
lợi ra khỏi quần thể?
A. Biến động di truyền B. Chọn lọc tự nhiên.
C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Đột biến.
Câu 98: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về các đặc trưng của quần thể?
A. Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống của môi trường.
B. Tuổi quần thể là tuổi trung bình của các cá thể trong quần thể.
C. Phân bố đều làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.
D. Tỉ lệ giới tính đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể trong điều kiện môi trường ổn định.
Câu 99: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa?
A. Loài mới có thể có bộ NST dị đa bội.
B. Loài mới có thể sinh sản hữu tính hoặc sinh sản vô tính.
C. 95% loài dương xỉ hình thành theo con đường này.
D. Chỉ diễn ra ở thực vật không diễn ra ở động vật.
Câu 100: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hình thành loài mới theo con đường cách li tập tính?
A. Diễn ra ở 2 loài có tập tính sinh sản khác nhau.
B. Diễn ra giữa các quần thể của cùng một loài trong cùng một hệ sinh thái.
C. Cách li tập tính là hình thức giao phối có chọn lọc của loài.
D. Cách li tập tính ngăn ngừa giao phối tự do giữa hai quần thể thuộc cùng một loài.
Câu 101: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về diễn thế thứ sinh?
A. Nguyên nhân là do mối quan hệ đối kháng giữa các loài ưu thế.
B. Có thể hình thành quần xã đỉnh cực hoặc quần xã suy thoái.
C. Có thể diễn ra khi không có sự tác động của ngoại cảnh hoặc con người.
D. Diễn ra trên môi trường hoàn toàn trống trơn chưa có quần xã nào tồn tại.
Câu 102: Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể, nhận định nào sau đây là đúng?
A. Gồm hai mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng.
B. Các cá thể trong quần thể có mối quan hệ cộng sinh với nhau.
C. Hiệu quả nhóm làm giảm khả năng sinh sản của quần thể.
D. Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể.
Câu 103: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hô hấp sáng ở thực vật?
A. Gây lãng phí sản phẩm quang hợp.
B. Có giải phóng phân tử CO
2
.
C. Ba bào quan thực hiện là lục lạp, ti thể và perôxixôm.
D. Giải phóng năng lượng để tổng hợp ATP.
Câu 104: Tiêu chí để phân loại khu sinh học (biôm) là
A. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, khí hậu.
B. sinh vật và các điều kiện vô sinh.
C. quần thể sinh vật và các điều kiện vô sinh.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. địa lí, khí hậu và sinh vật sống trong mỗi khu.
Câu 105: Khi nói về chuỗi thức ăn, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Chuỗi thức ăn kéo dài không quá 6 mắt xích.
B. Có thể mở đầu bằng sinh vật sản xuất hoặc sinh vật phân giải.
C. Chuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài.
D. Mắt xích trước tiêu thụ mắt xích phía sau nó.
Câu 106: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quần xã sinh vật?
A. Có hai kiểu phân bố cá thể là theo chiều thằng đứng và theo chiều ngang.
B. Quần xã ổn định thường có số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài cao.
C. Các sinh vật trong quần xã có 2 mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng.
D. Khống chế sinh học là do tác động của mối quan hệ hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài.
Câu 107: Nhận định nào sau đây là sai khi nói về Operon Lac?
A. Đột biến mất 1 cặp nuclêôtit xảy ra ở vùng hóa của gen Z dẫn đến thay toàn bộ trình tự axit amin
trong chuỗi polipeptit do gen Y quy định.
B. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit vùng hóa thể không làm thay đổi trình tự axit amin của c
chuỗi polipeptit.
C. Đột biến ở vùng vận hành (O) có thể làm cho Operon không thực hiện phiên mã.
D. Đột biến ở vùng khởi động (P) có thể làm enzim ARN polimêraza không bám vào Operon.
Câu 108: một loài thực vật xét 2 gen (A,a; B,b), biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội trội
hoàn toàn 2 gen cùng nằm trên 1 cặp NST thường. Theo thuyết, khi đem lai 2 cá thể với nhau t
thể có bao nhiêu phép lai cho đời con có 7 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình?
A. 6. B. 8. C. 10. D. 4.
Câu 109: một loài thực vật, A: hạt vàng, a: hạt xanh; B: chín muộn, b: chín sớm, gen A,a; B,b nằm
cùng trên 1 NST khoảng cách 40cM. Cho P thuần chủng hạt vàng, chín sớm lai với hạt xanh, chín
muộn thu được F
1
, cho F
1
giao phấn tự do thu được F
2
. Cho các cây hạt vàng, chín sớm hạt xanh, chín
muộn ở F
2
giao phấn tự do. Biết trao đổi chéo xảy ra 2 giới, theo thuyết, tỉ lệ hạt xanh, chín sớm F
3
bằng
A. 2/5. B. 3/36. C. 4/49. D. 1/81.
Câu 110: một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 gen (A,a; B,b) nằm trên 2 cặp NST thường quy
định. Kiểu gen A-B-: quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Khi đem lai cây hoa đỏ
với cây hoa trắng, theo lí thuyết, ở đời con có thể có bao nhiêu tỉ lệ phân li kiểu hình trong các tỉ lệ sau?
(I) 75% đỏ: 25% trắng.
(II) 50% đỏ: 50% trắng.
(III) 37,5% đỏ: 62,5% trắng.
(IV) 100% đỏ.
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 111: Một hợp tử (2n =20) thực hiện lần nguyên phân đầu tiên, tất cả các NST kép không phân li ở
sau. bao nhiêu nhận định sau đây đúng khi nói về đột biến xảy ra lần đầu tiên nguyên phân của
hợp tử trên?
(I) Nguyên nhân có thể do không hình thành thoi vô sắc.
(II) Tế bào không phân chia tế bào chất.
(III) NST kép sau đó tách ra thành các NST đơn.
(IV) Bộ NST của tế bào tăng gấp đôi (4n = 40).
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 112: Một tế bào sinh dục đực bộ NST bình thường (2n =20) thực hiện quá trình giảm phân.
đầu giảm phân I, 1 đoạn cromatit của NST kép số 4 đứt ra gắn vào một vị trí khác. Biết không có thêm
đột biến nào khác và giảm phân II diễn ra bình thường. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về
các giao tử được tạo ra từ tế bào sinh dục bị đột biến trên?
(I) Có thể tạo ra giao tử bình thường và giao tử mang 2 NST bị đột biến cấu trúc.

Đề thi thử môn Sinh học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Sinh học 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 4. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 66
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm