Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 1

Trang 1/6 - 132
O
x
y
2
1
4
3
SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ Bài thi: MÔN TOÁN
ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 06 trang)
Họ, tên thí sinh:………………………………….. Số báo danh: …………………
Câu 1: 
( ) 1
x
f x e

A.
x
e x C
. B.
x
e x C
. C.
. D.
x
e x C
.
Câu 2: Trong không gian
Oxyz

Oxy

A.
0x
. B.
0 x y z
. C.
0y
. D.
0z
.
Câu 3: 
y f x


A.
5
2
. B.
1
. C.
0
. D.
1
.
Câu 4: Trong không gian
Oxyz
, g
d

:
2
12
3
xt
yt
zt



A.
( 2; 1;3)u
. B.
(1; 2;1)u 
. C.
(0; 2;3)u 
. D.
( 1; 3;4)u
.
Câu 5: n
34zi
?
A. 
D
. B. 
B
.
C. 
A
. D. 
C
.
Câu 6: 
k
n

kn

A.
!
.
!
k
n
n
A
k
B.
!
.
!!
k
n
n
A
k n k
C.
! !.
k
n
A n k
D.
!
.
!
k
n
n
A
nk
Câu 7: 
2
log 3xa

a

2x
, giá

a

A.
1
. B.
10
. C.
5
. D.
6
.
Câu 8: Trong không gian
Oxyz
, 

1;1; 1A
,
3;3;1B

M

AB

A.
2;4;0
. B.
2;1;1
. C.
1;2;0
. D.
4;2;2
.
Câu 9: 
y f x


A.
2;1
. B.
;2
.
C.
2;0
. D.
0;4
.
Mã đề thi 132
Trang 2/6 - 132
O
x
y
2
4
1
x
y
1
1
2
O
3
4
5
3
2
Câu 10: 
a
b

3
log ab

A.
3 log logab
. B.
log 3logab
. C.
3log logab
. D.
1
log log
3
ab
.
Câu 11: 
A.
4
1
x
y
x
. B.
32
34y x x
.
C.
42
34y x x
. D.
32
34y x x
.
Câu 12: 
h

l

R


A.
2 R l R
. B.
.R l R
C.
2.R l R
D.
2.R l R
Câu 13: 
2a

3a
A.
3
4 a
B.
3
12 a
C.
3
2 a
D.
3
a
Câu 14: 
6
log 2 a
,
6
log 5 b
. Tính
3
log 5I
theo
a
b
.
A.
.
1
b
I
a
B.
.
1
b
I
a
C.
.
1
b
I
a
D.
.
b
I
a
Câu 15: 
fx

1;5


M
m


1;5

Mm

A.
1
. B.
6
.
C.
5
. D.
4
.
Câu 16: Cho
3
1
3f x dx
3
1
4g x dx

3
1
4 f x g x dx



A.
16
. B.
11
. C.
19
. D.
7
.
Câu 17: 
fx

23
12f x x x x
,
x


A.
3
. B.
2
. C.
5
. D.
1
.
Câu 18: 
n
u
1
11
,
44
ud
. 
A.
5
9
.
4
S 
B.
5
3
4
S 
. C.
5
5
4
S 
. D.
5
15
.
4
S 
Câu 19: 
,xy

3 2 1 4 1 24x i y i i

xy

A.
3
. B.
2
. C.
4
. D.
3
.
Câu 20: Trong không gian
Oxyz

2;4; 1I
0;2;3A
. P 
I

A
A.
2 2 2
2 4 1 2 6.x y z
B.
2 2 2
2 4 1 24.x y z
C.
2 2 2
2 4 1 2 6.x y z
D.
2 2 2
2 4 1 24.x y z
Câu 21: Trong không gian
Oxyz
, c   
: 1 0x y z
:2 1 0,x y mz m

m

m


A.
1
. B.
0
. C.
1
. D.
4
.
Trang 3/6 - 132
Câu 22: 
y f x


A.
4
. B.
1
. C.
3
. D.
2
.
Câu 23: 
2
0z az b

,ab

12zi

ab

A.
1
. B.
5
. C.
3.
D.
3
.
Câu 24: 
2
log
x
y x e
.
A.
1
ln2
x
e
y
. B.
1
ln2
x
x
e
y
xe
. C.
1
x
x
e
y
xe
. D.
1
ln2
x
y
xe
.
Câu 25: 
2
56
1
0,125
8
x
x



A.
;2 3; . 
B.
;2 .
C.
2;3 .
D.
3; .
Câu 26: Cho hình chóp
.S ABCD

ABCD

2a

SB


SAD

60

V

.S ABCD
.
A.
3
33
8
a
V
. B.
3
43
3
a
V
. C.
3
33
4
a
V
D.
3
83
3
a
V
.
Câu 27: 
4


A.
46
9
. B.
6
12
. C.
6
9
. D.
4
9
.
Câu 28: N
2
2
ln
x
f x x
x
A.
22
2
2ln ln .
24
xx
x x C
B.
22
2
ln ln .
24
xx
x x C
C.
22
2
ln ln .
22
xx
x x C
D.
2 2 2
ln
ln .
2 2 4
x x x
xC
Câu 29: 
1
1
x
y
x
,
0y
,
0x

A.
1 ln3
. B.
1 ln4
. C.
1 ln4
. D.
1 ln2
.
Câu 30: 




.ABCD A BC D

2AB
,
3AD
,
4AA
. 
N

ABB A




CDD C

. 




N

A.
5
. B.
13
3
. C.
8
. D.
25
6
.
Câu 31: 



Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 785
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm