Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 tỉnh Khánh Hòa

NXH Trang 1/5
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
TRƯỜNG ISCHOOL NHA TRANG
Bài thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 05 trang)
Câu 1. Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình bên, mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
;0 .−∞
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
1;1 .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (–1; 3).
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
0; .+∞
Câu 2. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Hàm số có đúng một cực trị.
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng
.
C. Hàm số đat cực đại tại
2x =
và đạt cực
tiểu tại x = 1.
D. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 5 và giá trị
nhỏ nhất bằng –1.
Câu 3. Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước a, 2a, 3a bằng
A.
3
2a
. B.
3
6a
. C.
3
36a
. D.
3
5a
.
Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho
(1; 2;3)a =
(3;0; 4)b =
. Tính
.ab

.
A. 15. B. 36. C. 9. D. 5.
Câu 5. Với a b là hai số thực dương và a ≠1,
log
a
a
b



bằng
A.
1 2log
a
b+
. B.
1
1 log
2
a
b+
. C.
11
log
22
a
b
. D.
1
1 log
2
a
b
.
Câu 6. Cho
5
1
() 5f x dx =
3
1
() 7f x dx =
, tính
5
3
()f x dx
.
A.
2
.
B. 12. C. 2. D.
12
.
Câu 7. Cho hình nón bán kính đáy bằng 5 và đường sinh bằng 12. Diện tích xung quanh của hình nón đó
bằng
A.
30 .
π
B.
120 .
π
C.
60 .
π
D. 60.
Câu 8. Phương trình
3
21
51
xx−+
=
có bao nhiêu nghiệm?
A.
1
. B.
3
. C.
2
. D.
0
.
Câu 9. Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt phẳng đi qua điểm A(2;6; 3) song song với mặt
phẳng (Oxy) là
A. y - 6 = 0. B. z +3=0. C. x – 2 = 0. D. x + y – 8 = 0.
Câu 10. Tìm
(sin 2 1)x dx+
.
A.
cos2xxC++
. B.
1
cos2
2
xC−+
. C.
1
cos2
2
xxC++
. D.
1
cos2
2
xxC ++
.
Câu 11. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :
22
3
35
xt
yt
zt
= +
=
=−+
. Phương trình chính tắc của d
A.
233
.
2 35
xyz++
= =
B.
23
.
2 35
x yz+−
= =
C.
.
2 35
xyz
= =
D.
23
.
2 35
x yz−+
= =
Câu 12. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai ?
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
NXH Trang 2/5
A.
!
(0 ).
!( )!
k
n
n
C kn
knk
= ≤≤
B.
!
(1 ).
( )!
k
n
n
A kn
nk
= ≤≤
C.
! (0 ).
kk
nn
C kA k n= ≤≤
D. P
n
= n! (n 1).
Câu 13. Cho cấp số nhân (u
n
) có
17
1
, 32
2
uu=−=
. Giá trị của công bội q bằng
A.
1
.
2
±
B.
2.±
C.
4.±
D.
1.±
Câu 14. Cho số phức
25
34
z
i
=
+
. Điểm biểu diễn hình học số phức liên hợp của z trong mặt phẳng Oxy
A.
( )
3; 4
. B.
( )
2; 3
. C.
( )
3; 2
. D.
( )
3; 4
.
Câu 15. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây ?
A.
42
1=−+ y xx
.
B.
3
1= +−y xx
.
C.
3
31=−+ yx x
.
D.
3
35=−+yx x
.
Câu 16. Cho m số
( )
=y fx
liên tục trên đoạn
[ ]
1;2
đồ thị như hình
vẽ bên.Gọi
M
m
lần lượt là giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số đã cho
trên đoạn
[ ]
1;2
. Giá trị của
Mm
bằng
A. –3.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 17. Cho hàm số
()y fx=
có đạo hàm
23
( ) ( 1)( 2)fx x x
=−+
,
xR∀∈
. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?
A. 3. B. 2. C. 5. D. 1.
Câu 18. Cho số phức
2 (, )z a bi a b=+∈
. Khi đó phần thực của số phức
(2 )(3 )w zi i=+−
bằng
A.
6 2 1.ab++
B.
2 12 3.ab−+ +
C.
6 4 1.ab++
D.
2 6 3.ab−++
Câu 19. Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
( 1;2;1), (0;2;3).AB
Phương trình mặt cầu
()S
đường kính
AB
A.
( ) ( )
2
22
15
( ): 2 2 .
24
Sx y z

+ + +− =


B.
( ) ( )
2
22
15
( ): 2 2 .
24
Sx y z

++ ++ =


C.
( ) ( )
2
22
1
( ): 2 2 5.
2
Sx y z

+ + +− =


D.
( ) ( )
2
22
1
( ): 2 2 5.
2
Sx y z

++ ++ =


Câu 20. Đặt
2
log 6 a=
, khi đó log
3
18 bằng
A.
21
.
1
a
a
+
B.
1
2.
a
+
C.
21
.
1
a
a
D. 2 – 3a.
Câu 21. Kí hiệu
1234
,,,zzzz
bốn nghiệm phức của phương trình
42
4 5 0.zz+ −=
Giá trị của
2222
1234
zzzz+++
bằng
A.
2 2 5.+
B. 12. C. 0. D.
2 5.+
Câu 22. Trong không gian
Oxyz
, khoảng cách giữa đường thẳng
123
:
22 3
xy z
d
+−+
= =
và mặt phẳng
( ): 2 2 5 0Px y z + −=
bằng
A.
16
.
3
B. 2. C.
5
.
3
D. 3.
Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình
2
2
28
xx
<
A.
( 1; 3)
. B.
(3; )+∞
. C.
( ; 1)−∞
. D.
( ; 1) (3; )−∞ +∞
.
NXH Trang 3/5
Câu 24. Gọi
S
là diện tích hình phẳng
( )
H
giới hạn
bởi các đường:
( )
, y fx=
trục hoành hai đường thẳng
1, 2xx=−=
trong hình vẽ bên.
Đặt
( ) ( )
02
12
10
, .S f x dx S f x dx
= =
∫∫
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
12
.SS S= +
B.
12
.S SS=−−
C.
12
.SSS=
D.
21
.SS S=
Câu 25. Cho hình chữ nhật ABCD AB = a, BC = 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB CD. Thể
tích của khối trụ tạo thành khi quay hình chữ nhật ABCD quanh trục MN bằng
A.
3
.
6
a
V
π
=
B.
3
.
2
a
V
π
=
C.
3
.
4
a
V
π
=
D.
3
2.Va
π
=
Câu 26. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
42x
xx
y

A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.
Câu 27. Cho khối chóp
.S ABC
đáy tam giác đều cạnh 2a,
( )
SA ABC
,
SA a=
. Thể tích của khối
chóp đã cho bằng
A.
3
3
4
a
. B.
3
3
6
a
. C.
3
3a
. D.
3
3
3
a
.
Câu 28. Hàm số
3
2 34
5
xx
y
+−
=
có đạo hàm
A.
3
2 34
' 5 ln5.
xx
y
+−
=
B.
3
2 2 34
' (6 3)5 ln 5.
xx
yx
+−
= +
C.
3
2 2 34
' (6 3)5 .
xx
yx
+−
= +
D.
3
2 2 34
(6 3)5
'.
ln5
xx
x
y
+−
+
=
Câu 29. Cho hàm số
y fx
liên tục trên
đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm
thực của phương trình
5 40fx
A. 4 B. 3 C. 2 D. 0
Câu 30. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Tang của góc giữa hai mặt phẳng (A’BD) và (ABCD) bằng
A.
3
. B.
2
. C.
1
2
. D.
2
2
.
Câu 31. Số nghiệm nguyên của bất phương trình
1
2
31
log 1
1
x
x
+
≥−
+
A. 1. B. 2 C. 3. D. 4.
Câu 32. Một cái tháp thân hình trụ mái một nửa nh cầu. Người ta muốn
sơn toàn bộ mặt ngoài của tháp (kể cả mái). Tính diện tích S cần sơn (làm tròn đến
mét vuông).
A.
( )
2
8143 .Sm=
B.
( )
2
11762 .Sm=
C.
( )
2
12667 .Sm=
D.
( )
2
23524 .Sm=
Câu 33. Họ nguyên hàm của hàm số
( )
2
()
1
x
x
e
fx
e
=
+

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 tỉnh Khánh Hòa. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 tỉnh Khánh Hòa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 685
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm