Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 2

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 NĂM 2018 2019
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: [2] Cho hàm số
(
)
fx
đạo hàm
( )
fx
thỏa mãn
( ) ( )
1
0
2 1 d 10
x fxx
+=
,
( ) ( )
3 1 0 12ff−=
. Tính
.
A.
1I =
. B.
2I =
. C.
2I =
. D.
1I =
.
Câu 2: [1] Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số
21
1
x
y
x
+
=
+
là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên
{ }
\1
.
B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
( )
;1−∞
( )
1;
+∞
.
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng
( )
;1−∞
( )
1; +∞
.
D. Hàm số đồng biến biến trên
( ) ( )
; 1 1;
−∞ +∞
.
Câu 3: [2] Đồ thị sau là của hàm số nào?
4
2
-2
-5
5
A.
( )
3
log 2yx= +
. B.
2
logyx=
. C.
2
x
y
=
. D.
1
2
x
y

=


.
Câu 4: [2] Tính thể tích của khối trụ biết bán kính đáy của hình trụ
ra=
thiết diện đi qua trục
một hình vuông.
A.
3
2 a
π
. B.
3
2
3
a
π
. C.
3
4 a
π
. D.
3
a
π
.
Câu 5: [2] Tập nghiệm của bất phương trình
( )
( )
31
3
2log 4 3 log 2 3 2xx−+ +≤
là:
A.
3
;3
4



B.
3
;
4
+∞



C.
3
;3
4


D.
8
;3
3



Câu 6: [4] Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
( )
2; 2; 2A −−
;
( )
3; 3; 3B
. Điểm
M
thay
đổi trong không gian thỏa mãn
2
3
MA
MB
=
. Điểm
( )
;;N abc
thuộc mặt phẳng
( )
: 2 2 60P xyz−+ +=
sao cho MN nhỏ nhất. Tính tổng
T abc=++
.
A.
6T =
. B.
2T =
. C.
12T =
. D.
6T =
.
Câu 7: [1] Tìm tập xác định
D
của hàm số
( ) ( )
1
2
43fx x=
.
A.
3
\.
4
D

=


B.
.D =
C.
3
;
4
D

= +∞

. D.
3
;.
4
D

= +∞


Câu 8: [2] Đồ thị hàm s
41
4
x
y
x
=
+
cắt đường thẳng
4yx=−+
tại hai điểm phân biệt
,AB
. Toạ độ
điểm
C
là trung điểm của đoạn thẳng
AB
là:
A.
( )
2;6
C
. B.
( )
0; 4
C
. C.
( )
4; 0C
. D.
( )
2; 6
C
.
Câu 9: [2] Cho
(
)
8
3
1 d 10
+=
fx x
. Tính
(
)
1
0
5 4d
J fx x
= +
.
A.
4J =
. B.
10J =
. C.
50J
=
. D.
2J =
.
Câu 10: [2] Cho số phức
z
thỏa mãn
2z
. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức
34
Pz i= −+
bằng:
A.
5
. B.
3
. C.
3
. D.
7
.
Câu 11: [3] Cho hình lập phương
.ABCD A B C D
′′′′
diện tích tam giác
ACD
bằng
2
3a
. Tính thể tích
V của khối lập phương.
A.
3
Va=
. B.
3
8
Va
=
. C.
3
22
Va=
. D.
3
33Va=
.
Câu 12: [4] Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên R đạo hàm
(
)
'
fx
. Biết rằng:
( ) ( )
( )
2
22
2
1
2 1 11
2 6 8 1;
16
x
f f dx
xfx
+
=+=
+
. Tính
( )
(
)
(
)
(
)
2
2
1
'
..
fx f x
I f x dx
xfx
+
=
+
.
A.
21
3ln 2
16
I
+=
. B.
21 3
ln 2
32 2
I
+=
. C.
21
ln 2
32
I
+
=
. D.
21 3
ln 2
16 2
I
=
.
Câu 13: [2] Cho hàm số
( )
y fx=
xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên sau:
Tìm m để phương trình
( )
1fx m= +
có 4 nghiệm phân biệt.
A.
41m−≤
. B.
50m−≤
. C.
41m−< <
. D.
50m−< <
.
Câu 14: [3] Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, mặt phẳng
( )
α
đi qua điểm
( )
1; 2; 1M
cắt các tia
Ox
,
Oy
,
Oz
lần lượt tại
A
,
B
,
C
sao cho độ dài
OA
,
OB
,
OC
theo thứ tự tạo thành cấp số nhân
công bội bằng
2
. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ
O
tới mặt phẳng
( )
α
.
A.
4
21
. B.
21
21
. C.
3 21
7
. D.
9 21
.
Câu 15: [3] Gọi
m
là số thực dương sao cho đường thẳng
1ym= +
cắt đồ thị hàm số
42
32yx x=−−
tại
hai điểm phân biệt
M
,
N
thoả mãn tam giác
OMN
vuông tại
O
(
O
là gốc toạ độ). Kết luận nào sau đây
là đúng?
A.
11 15
;
44
m



. B.
13
;
24
m



. C.
79
;
44
m



. D.
35
;
44
m



.
Câu 16: [3] Biết
12
, xx
<
12
()xx
là hai nghiệm của phương trình
2
2 31
3
log ( 3 2 2) 5 2
xx
xx
−+
++ + =
(
)
+=+
12
1
2
2
x x ab
với
,ab
là hai số nguyên dương. Tính
2ab
.
A.
5
. B.
1
. C.
1
. D.
9
.
x
1
0
1
+∞
y
0
+
0
0
+
y
+∞
4
1
4
+∞
Câu 17: [1] Cho hình phẳng
( )
H
giới hạn bởi đồ thị hàm số
yx=
, các đường thẳng
0
x
=
,
1x =
,
trục hoành. Tính thể tích
V
của khối tròn xoay sinh bởi hình
( )
H
quay xung quanh trục
Ox
.
A.
π
2
V
=
. B.
πV
=
. C.
π
3
V
=
. D.
V
π
=
.
Câu 18: [3] Biết đồ thị hàm số
x
ya=
đồ thị hàm số
log
b
yx=
cắt nhau tại điểm
1
;2
2
A



. Giá trị
của biểu thức
22
2Ta b
= +
bằng:
A.
17T =
. B.
15
T =
. C.
9T =
. D.
33
2
T =
.
Câu 19: [2] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để đồ thị hàm số
42
2 24y x mx m= +−
đi qua
điểm
( )
2;0 .
N
A.
6
.
5
m =
B.
2.
m =
C.
1.
m =
D.
1.m =
Câu 20: [3] Một ô đang chuyển động đều với vận tốc
15m/s
thì phía trước xuất hiện chướng ngại vật
nên người lái xe đạp phanh gấp. Kể từ thời điểm đó, ôtô chuyển động chậm dần đều với gia tốc
(
)
2
m/s
a
,
0a >
. Biết ô chuyển động được
20m
nữa thì dừng hẳn. Hỏi
a
thuộc khoảng nào dưới
đây?
A.
( )
6;7
. B.
( )
4;5
. C.
( )
5; 6
. D.
( )
3; 4
.
Câu 21: [1] Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai véc tơ
( )
2; 3; 1u =
( )
5; 4; .vm=
Tìm
m
để
.uv

A.
2m =
. B.
2m =
. C.
4m =
. D.
0m =
.
Câu 22: [1] Tính môđun của số phức
34zi
= +
.
A.
7
. B.
5
. C.
3
. D.
7
.
Câu 23: [1] Hình nón đường sinh
2la=
bán kính đáy bằng
ra=
. Diện tích xung quanh của nh
nón bằng bao nhiêu?
A.
2
a
π
. B.
2
4
a
π
. C.
2
2 a
π
. D.
2
2 a
π
.
Câu 24: [1] Giá trị lớn nhất của hàm số
21
1
x
y
x
+
=
trên
[
) (
]
0;1 1; 3
là:
A.
7
2
. B.
1
. C.
1
2
. D. không tồn tại.
Câu 25: [1] Gọi
1
z
2
z
lần lượt là hai nghiệm của phương trình
2
4 50
zz +=
. Cho số phức
( )( )
12
w1 1zz=++
. Tìm số phức liên hợp của số phức w:
A.
w 10=
. B.
w5=
. C.
w 10=
. D.
w4=
.
Câu 26: [3] Một xưởng sản xuất có hai máy, sản xuất ra hai loại sản phẩm I II. Một tấn sản phẩm loại
I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loi I cn máy
thứ nhất làm việc trong 3 giờ máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II cần
máy thứ nhất làm việc trong 1 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Mỗi máy không đồng thời làm hai
loại sản phẩm cùng lúc. Một ngày máy thứ nhất làm việc không quá 6 giờ, máy thứ hai làm việc không
quá 4 giờ. Hỏi một ngày tiền lãi lớn nhất bằng bao nhiêu?
A.
9,6
triệu. B.
6,4
triệu. C.
10
triệu. D.
6,8
triệu.
Câu 27: [4] Cho hàm số
( )
3
3fx x x=
; cấp số cộng
(
)
n
u
thỏa mãn
21
0uu>≥
; cấp số nhân
( )
n
v
thỏa
mãn
21
1vv>≥
. Biết rằng
( ) ( )
21
2fu fu+=
( ) ( )
22 21
log 2 logfv fv+=
. Tìm số nguyên dương n
nhỏ nhất và lớn hơn 1 sao cho
2019. 0
nn
vu−>
.
A.
17
. B.
18
. C.
16
. D.
15
.
Câu 28: [2] Có bao nhiêu số phức
z
thỏa mãn
( ) ( )
1 2 13 2iz iz i+ +− =+
?

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 572
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm