Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 3

Trang 1/6 - Mã đề thi 531 - https://toanmath.com/
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019, LẦN 3
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 531
Họ, tên thí sinh:................................................................Số báo danh..............................................
Câu 1: Cho các số thực a, b (a<b). Nếu hàm số y=f(x) có đạo hàm là hàm liên tục trên
thì
A.
b
a
f(x)dx f'(a) f'(b)
=
B.
b
a
f '(x)dx f(b) f(a)=
C.
b
a
f '(x)dx f(a) f(b)
=
D.
b
a
f(x)dx f'(b) f'(a)
=
Câu 2: Cho hàm số bảng biến thiên như
hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng
A.
( )
0;1
B.
(
)
3; +∞
C.
D.
(
)
1;
+∞
Câu 3: Cho cấp số cộng
(
)
n
u
1
u 5,=
công sai
d 4.=
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
n1
n
u 5.4
=
B.
n
u 5 4n=−+
C.
n
u 5 4(n 1)=−+
D.
n
n
u 5.4
=
Câu 4: Trong hình n, S diện tích của hình phẳng giới
hạn bởi đồ thị hàm số liên tục y=f(x) đường thẳng đi qua
hai điểm
A( 1; 1) , B(1; 1) .−−
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
(
) ( )
0
0
() ()= +−
∫∫
b
a
S x f x dx f x x dx
B.
(
) (
)
0
0
() ()= −− + +
∫∫
b
a
S x f x dx f x x dx
C.
( ) ( )
0
0
() ()= + +−
∫∫
b
a
S x f x dx f x x dx
D.
( )
( )
0
0
() ()
= −+ + +
∫∫
b
a
S x f x dx f x x dx
Câu 5: Cho n là số tự nhiên lớn hơn 2. Số các chỉnh hợp chập 2 của n phần tử là
A.
n(n 1)
2!
B.
2 !.n(n 1)
C.
n(n 1)
D.
2n
Câu 6: Cho hình chóp S.ABC
0
AB a, BC a 3, ABC 60 .= = =
Hình chiếu vuông góc của S lên
mặt phẳng (ABC) là một điểm thuộc cạnh BC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC)
45
0
. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng
A.
3
a3
3
B.
3
a3
8
C.
3
a3
12
D.
3
a3
6
Câu 7: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu
( ) ( ) ( ) ( )
222
S:x 4 y 5 z 6 9+ + ++ =
tâm bán
kính lần lượt là
A.
I(4; 5; 6), R 81−=
B.
I( 4; 5; 6), R 81−− =
C.
I(4; 5; 6), R 3−=
D.
I( 4; 5; 6), R 3−− =
Câu 8: Nếu hàm số y=f(x) là một nguyên hàm của hàm số y=lnx trên (0;
+∞
) thì
A.
1
f '(x) C x (0; )
x
= + +∞
B.
1
f '(x) x (0; )
ln x
= +∞
x
y
y
–1
+
0
+
0
+
0
–3
–1
1
0
–3
Trang 2/6 - Mã đề thi 531 - https://toanmath.com/
C.
f '(x) ln x x (0; )= +∞
D.
1
f '(x) x (0; )
x
= +∞
Câu 9: Tập hợp các giá trị m để phương trình
2019=
x
em
có nghiệm thực là
A.
[
)
2019;+∞
B.
(
)
2019;
+∞
C.
D.
{ }
\ 2019
Câu 10: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Góc giữa hai mặt phẳng (BCD’A’) (ABCD)
bằng A.
0
45
B.
0
30
C.
0
90
D.
0
60
Câu 11: Cho
(
)
22
a 1, b 1, P ln a 2ln ab ln b .
>>= + +
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
( )
P 2 ln a ln b= +
B.
( )
2
P 2ln a b
= +
C.
( )
P 4 ln a ln b
= +
D.
( )
2
P ln a b= +
Câu 12: Môđun của số phức
52= zi
bằng
A.
29
B.
3
C.
7
D.
29
Câu 13: Cho a là số dương khác 1, x và y là các số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
(
)
aa a
log x log y log x y
+= +
B.
( )
aa a
log x log y log xy+=
C.
(
)
aa a
log x log y log x y+=
D.
aa a
x
log x log y log
y
+=
Câu 14: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;3;2), B(
2;
1;4) hai điểm M, N
thay đổi trên mặt phẳng (Oxy) sao cho MN = 1. Giá trị nhỏ nhất của AM
2
+ BN
2
A. 28
B. 25
C. 36
D. 20
Câu 15: Nếu một hình chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h thì có thể tích được tính
theo công thức
A.
V B.h= π
B.
1
V B.h
3
=
C.
V B.h
=
D.
1
V B.h
3
= π
Câu 16:
Hàm số nào trong các hàm số sau đây đồ thị như hình
bên?
A.
42
y x 2x=
B.
4
yx=
C.
2
yx=
D.
42
y x 2x=−+
Câu 17: Tập xác định của hàm số
( )
2
y ln x 3x 2= −+
A.
(
] [
)
;1 2;−∞ +∞
B.
[ ]
1; 2
C.
( ) ( )
;1 2;−∞ +∞
D.
( )
1; 2
Câu 18: Nếu hàm số
y f(x)=
liên tục trên
thỏa mãn
( ) ( ) { }
f(x) f 0 x 1;1 \ 0> ∈−
thì
A. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên tập số thực tại x=0
B. Hàm số đạt cực tiểu tại x=1
C. Hàm số đạt cực đại tại x=
1
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x=0
Câu 19: Cho các hàm số y=f(x) và y=g(x) liên tục trên
.
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
( )
f(x) g(x) dx f(x)dx. g(x)dx+=
∫∫
B.
( )
f(x) g(x) dx f(x)dx g(x)dx+=
∫∫
C.
( )
f(x) g(x) dx f(x)dx g(x)dx+=−+
∫∫
D.
( )
f(x) g(x) dx f(x)dx g(x)dx+= +
∫∫
Câu 20: Nếu điểm
biểu diễn hình học của số phức
z
trong mặt phẳng tọa độ Oxy thỏa
mãn OM = 4 thì
A.
1
z
4
=
B.
z4=
C.
z 16=
D.
z2=
Trang 3/6 - Mã đề thi 531 - https://toanmath.com/
Câu 21: Thể tích của miếng xúc xích dạng nửa hình trụ có đường
kính đáy 2 cm và chiều cao 3 cm là
A.
( )
3
6 cm
π
B.
( )
3
3
2
cm
C.
( )
3
3
2
cm
π
D.
(
)
3
6 cm
Câu 22: Cho khối chóp S.ABC, M là trung điểm của SA. Tỉ số thể tích
.
.
M ABC
S ABC
V
V
bằng
A.
1
4
B.
1
2
C.
2
D.
1
8
Câu 23: Trong một chuyển động thẳng, chất điểm chuyển động xác định bởi phương trình
32
( ) 3 3 10,=− ++st t t t
trong đó thời gian t tính bằng giây và quãng đường s tính bằng mét. Gia tốc
của chất điểm tại thời điểm chất điểm dừng lại là
A.
2
6m / s
B.
2
0m / s
C.
D.
Câu 24: Cho hàm số
y f(x)=
liên tục trên
đồ thị như hình
bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x =
1
,y
CT
= 0
B. Hàm số không cực tiểu
C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1,y
CT
= 4
D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0, y
= 2
Câu 25: Nếu một hình trụđường kính đường tròn đáy và chiều cao cùng bằng a thì có thể tích
bằng A.
3
a
4
B.
3
a
2
π
C.
3
aπ
D.
3
a
4
π
Câu 26: Số phức
z 5 7i=
có số phức liên hợp là
A.
z 5 7i= +
B.
z 5 7i=−+
C.
z 7 5i=
D.
z 5 7i=−−
Câu 27: Cho hàm số
y f(x)=
đạo hàm trên
thỏa mãn
f '(x) 0 x .< ∀∈
Khẳng định nào sau
đây là đúng?
A.
21
12 1 2
21
f(x ) f(x )
0 x ,x ,x x
xx
>∀
B.
1
12 1 2
2
f(x )
1 x,x ,x x
f(x )
<∀ <
C.
21
12 1 2
21
f(x ) f(x )
0 x,x ,x x
xx
<∀
D.
1 2 12 1 2
f(x ) f(x ) x , x ,x x< ∀∈<
Câu 28: Trong không gian tọa độ Oxyz, đường thẳng đi qua điểm
I(1; 1; 1)−−
nhận
u ( 2; 3; 5)=−−
là véctơ chỉ phương có phương trình chính tắc là
A.
x1 y1 z1
23 5
+−−
= =
−−
B.
x1 y1 z1
23 5
++
= =
−−
C.
x1 y1 z1
23 5
++
= =
D.
x1 y1 z1
23 5
++
= =
Câu 29: Trong không gian tọa độ Oxyz, đường thẳng
x5y7z13
(d) :
2 89
+−+
= =
một véc ch
phương là A.
( )
1
u 2; 8; 9=

B.
( )
4
u 2; 8; 9=

C.
( )
2
u 5; 7; 13=−−

D.
( )
3
u 5;7;13= −−

Câu 30: Nếu hàm số
y f(x)=
thỏa mãn điều kiện
( )
x
lim f x 2019
−∞
=
thì đồ thị hàm số có đường tiệm
cận ngang là A.
y 2019=
B.
x 2019=
C.
y 2019=
D.
x 2019=

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.040
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm