Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phụ Dực - Thái Bình lần 1

Trang 1/6 - Mã đề thi 101
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHỤ DỰC
Mã đề thi: 101
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... S báo danh: .............................
Câu 1: Tìm điểm M trên đồ thị hàm số
3
1
x
y
x
=
+
(C) biết tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M song song với
đường thẳng
43yx=
.
A. Không tồn tại M
B. M(0;-3)
C. M(0;-3) hoặc M(-2;5)
D. M(-2;5)
Câu 2: Thể tích của khối lập phương cạnh
2a
bằng:
A.
3
2a
.
B.
.
C.
3
8a
.
D.
3
6a
.
Câu 3: Cho
3
log 2a =
2
1
log
2
b =
. Tính
[ ]
2
33 1
4
2log log (3 ) logI ab= +
.
A.
0I
=
B.
3
2
I =
C.
5
4
I =
D.
4I =
Câu 4: Kí hiệu
12
,zz
là hai nghiệm phức của phương trình
2
40z +=
. Gọi M, N lần lượt là các điểm biểu
diễn của
12
,
zz
trên mặt phẳng tọa độ. Tính
T OM ON= +
với O là gốc tọa độ.
A.
4T
=
.
B.
2
T =
C.
22T =
.
D.
8T =
.
Câu 5: Từ một hộp chứa 11 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu.
Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng
A.
4
455
B.
33
91
C.
4
165
D.
24
455
Câu 6: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng
2
a
. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng
60
o
. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC.
A.
3
3
96
a
B.
3
3
24
a
C.
3
3
8
a
D.
3
3
32
a
Câu 7: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong
2
1yx
= +
, trục hoành và các đường thẳng
0, 1xx= =
. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hành có thể tích V bằng bao nhiêu ?
A.
4
3
V
π
=
B.
2V =
C.
4
3
V =
D.
2V =
Câu 8: Cho hàm số
( )
fx
liên tục trên đoạn
[ ]
1; 3
đồ thị như hình
vẽ bên. Gọi
M
m
lần lượt là giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số đã
cho trên
[ ]
1; 3
. Giá trị của
Mm
bằng ?
A.
0
.
B.
1
.
C.
4
.
D.
5
.
Câu 9: Số phức nào sau đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là
điểm M như hình bên ?
A.
4
2
zi= +
B.
2
12zi= +
C.
3
2zi=−+
D.
1
12zi=
Trang 2/6 - Mã đề thi 101
Câu 10: Trong không gian
Oxyz
, khoảng cách giữa hai mặt phẳng
( )
: 2 2 10 0Px y z+ +−=
( )
: 2 2 30Qx y z+ + −=
bằng
A.
4
3
.
B.
3
.
C.
8
3
. D.
7
3
.
Câu 11: Tìm tập nghiệm S của phương trình
33
log (2 1) log ( 1) 1xx+− =
.
A.
{
}
2
S =
B.
{ }
4
S =
C.
{ }
3S =
D.
{ }
1S =
Câu 12: Với
a
,
b
là hai số thực dương tuỳ ý,
( )
2
log ab
bằng
A.
( )
2 log logab+
.
B.
1
log log
2
ab+
.
C.
2log logab+
. D.
log 2logab+
.
Câu 13: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây là sai ?
A. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là x=0.
B. Hàm số có ba điểm cực trị.
C. Hàm số có hai điểm cực tiểu.
D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.
Câu 14: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
21
1
x
y
x
=
. B.
1
1
x
y
x
+
=
.
C.
42
1yx x=++
. D.
3
31yx x
=−−
.
Câu 15: Cho hàm số
()y fx=
có đạo hàm
32
( ) ( 1)( 2) (x 2)f x xx x
=−+
,
x∀∈
. Số điểm cực trị của
hàm số đã cho là
A.
4
.
B.
7
.
C.
3
.
D.
2
.
Câu 16:
Cho hàm số
(x)
yf=
xác định trên
\{1}
, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến
thiên như hình vẽ sau:
x
−∞
1
3
+∞
y
+
0
+
y
−∞
2
+∞
4
+∞
Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số
m
sao cho phương trình
( )
mxf =+1
có đúng ba nghiệm
thực phân biệt.
A.
( )
.4; 2
B.
(
]
2 .;−∞
C.
[
)
.4; 2
D.
( )
3;3
Câu 17: Tìm hai số thực
a
b
thỏa mãn
( )
2 12a b ii i++ =+
với
i
là đơn vị ảo.
A.
0a =
,
2b =
.
B.
1
2
a =
,
1b =
.
C.
0a =
,
1b =
. D.
1a =
,
2b =
.
Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu
2 22
( ) : ( 2) ( 2) 8Sx y z++ +− =
. Tính bán
kính R của (S).
A.
8R =
.
B.
4R =
.
C.
22R =
.
D.
64R =
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 101
Câu 19: Số tiệm cận của đồ thị hàm số
2
93
( )(x 10)
x
y
xx
+−
=
++
A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 20: Tìm nguyên hàm của hàm số
( )
cos3fx x=
A.
cos3 3sin 3xdx x C= +
. B.
sin 3
cos3
3
x
xdx C= +
.
C.
sin 3
cos3
3
x
xdx C
=−+
. D.
cos3 sin 3xdx x C= +
.
Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm
(1;1; 0)A
(0;1; 2)
B
.Vectơ nào dưới đây là
một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?
A.
( 1; 0; 2)a =−−
. B.
(1;2;2)c =
.
C.
( 1;1; 2)d =
. D.
( 1; 0; 2)
b =
.
Câu 22: Tập nghiệm của bất phương trình
2
2
3 27
xx
<
A.
( ; 1)−∞
.
B.
(3; )+∞
.
C.
( 1; 3)
.
D.
( ; 1) (3; )−∞ +∞
.
Câu 23: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
( )
Oxz
có phương trình là
A.
0xyz++=
.
B.
0y =
.
C.
0x =
.
D.
0z
=
.
Câu 24: Diện tích của mặt cầu bán kính R bằng
A.
2
4
3
R
π
B.
2
2
R
π
C.
2
4
R
π
D.
2
R
π
Câu 25: Cho hình nón có bán kính đáy
3r =
và độ dài đường sinh
4l =
. Tính diện tích xung quanh
xq
S
của hình nón đã cho.
A.
83
xq
S
π
=
.
B.
12
xq
S
π
=
.
C.
43
xq
S
π
=
. D.
39
xq
S
π
=
.
Câu 26: Cho
2
1
() 2f x dx
=
2
1
() 1g x dx
=
. Tính
[ ]
2
1
2 () 3()I x f x g x dx
=+−
A.
5
2
I =
B.
17
2
I =
C.
11
2
I =
D.
7
2
I =
Câu 27: Hàm số
( )
( )
2
4
log 2fx x x= +
có đạo hàm
A.
( )
2
1
2
fx
xx
=
+
. B.
(
)
(
)
2
1
2 ln 4
fx
xx
=
+
C.
( )
( )
2
2 2 ln 4
2
x
fx
xx
+
=
+
D.
( )
( )
2
1
2 ln 2
x
fx
xx
+
=
+
Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng
( ): 6 0xyz
α
++−=
. Điểm nào dưới đây
không thuộc mặt phẳng
()
α
?
A.
(1; 2;3)P
.
B.
(3; 3; 0)Q
.
C.
(1; 1;1)M
.
D.
(2; 2;2)N
.
Câu 29: Tính tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình
( )
x
4
log 3.2 1 x 1
−=
A.
6
B. 12
C. 5
D. 2
Câu 30: Cho hàm số
()y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
(3;2) (2;1) ∪−
B.
( ;0)−∞
C.
( 2; 1)−−
D. (-3,-1)

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phụ Dực - Thái Bình lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phụ Dực - Thái Bình lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 739
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm