Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nho Quan A - Ninh Bình lần 2

Trang 1/7 - 012
NHO QUAN A
TỔ TOÁN - TIN
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán - Lớp 12 - Chương trình chuẩn
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
012
Câu 1. 
Oxyz

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
: 5 1 2 16S x y z + + + =
. Bán kính

( )
S
A.
7
. B.
4
. C.
5
. D.
16
.
Câu 2. 
( , ).z a bi a b= +
sai?
A. 
z

a

.bi
B. 
z

22
.z a b=+
C. 
z
.z a bi=−
D.
0 0.z a b= = =
Câu 3. 
A.
11
. B.
12
. C.
10
. D.
9
.
Câu 4. Trong không gian Oxyz
1
: 2 3
5
x
d y t
zt
=
=+
=−
()t
. 

d
?
A.
( )
4
1;2;5u =
. B.
( )
3
1; 3; 1u =
. C.
( )
1
0;3; 1u =−
. D.
( )
2
1;3; 1u =−
.
Câu 5. . 

A.
5
. B.
30
. C.
11
. D.
6
.
Câu 6. 
( )
n
u
1
81u =
2
9.u =
đúng?
A.
9q =−
. B.
1
9
q =−
. C.
9q =
. D.
1
9
q =
.
Câu 7. 
,ab

A.
1
ln( ) ln
b
aa
b
=
. B.
1
ln( ) ln
b
ab
a
=
.
C.
ln( ) ln lnab a b=−
. D.
ln( ) ln lnab a b=+
.
Câu 8. Trong không gian
Oxyz

( )
2;3;1A

x Ox
A.
( )
2;0;0Q
. B.
( )
0;0;1R
. C.
( )
0;3;1S
. D.
( )
2;0;0P
.
Câu 9. 
( )
y f x=
 
( )
Fx
. 
đúng ?
A.
( ) ( ) ( )
d
b
a
f x x F b F a=+
. B.
( ) ( ) ( )
d
b
a
f x x F b F a=−
.
C.
( ) ( ) ( )
d
b
a
f x x f b f a=−
. D.
( ) ( ) ( )
d
b
a
f x x F a F b=−
.
Câu 10. 
CT
y

42
23= + y x x
A.
3=−
CT
y
. B.
5=−
CT
y
. C.
4=
CT
y
. D.
0=
CT
y
.
Câu 11. 
2
( ) 3 1f x x=+
A.
3
xC+
. B.
3
x x C++
C.
6xC+
. D.
3
3x x C++
.
Câu 12. 
32
33y x x= + +
. đúng?
A. 
( )
0;+
. B. 
( )
0;2
.
C. 
( )
;0−
. D. 
( )
2;0
.
Trang 2/7 - 012
Câu 13. Trong không gian
Oxyz

( )
: 4 3 2 0P x y z + =
.   

( )
P
A.
( )
3
1; 4;3n =−
. B.
( )
2
1;4;3n =
. C.
( )
1
0; 4;3n =−
. D.
( )
4
4;3; 2n =
.
Câu 14. 
( )
, , , , 0a b n m a b
. đúng?
A.
m
n
m
n
a
a
a
=
. B.
( )
n
m m n
aa
+
=
.
C.
( )
m
mm
a b a b+ = +
. D.
.
m n m n
a a a
+
=
.
Câu 15. 
V

4r =

4h =
.
A.
64V
=
. B.
128V
=
. C.
32V
=
. D.
16V
=
.
Câu 16.  ?
A.
1
.
1
x
y
x
=
+
B.
.
1
x
y
x
=
C.
1
.
1
x
y
x
+
=
D.
23
.
22
x
y
x
=
Câu 17. 
( )
1;3M

A.
13zi= +
. B.
2z =
. C.
13zi=−
. D.
2zi=
.
Câu 18. 
z

3 4 2zi =

A. 1. B. 8. C. 2. D. 4.
Câu 19. 
2a
. 
A.
3
2
4
a
. B.
3
12
a
. C.
3
2
12
a
. D.
3
7
3
a
.
Câu 20. Cho hình 
.ABCD ABC D
 

a
. 
S


.ABCD A BCD
 
.
A.
2
3Sa
=
. B.
2
Sa
=
. C.
2
4
3
a
S
=
. D.
2
3
2
a
S
=
.
Câu 21. 
1
z
,
2
z

2
4 5 0zz + =
. 
22
12
zz+

A.
68i
. B.
20
. C.
6
. D.
10
.
Câu 22. Cho hàm s
( )
y f x=
nh và liên tc trên
.
Ta có bng bin thiên sau:
Khđúng?
A. Hàm s
( )
=y f x
có 1 ci và 2 cc tiu.
Trang 3/7 - 012
B. Hàm s
( )
=y f x
có 2 ci và 1 cc tiu.
C. Hàm s
( )
=y f x
c tr.
D. Hàm s có 1 ci và 1 cc tiu.
Câu 23. Khi tính nguyên hàm
3
1
x
dx
x
+
. 
1ux=+

A.
( )
2
24u udu
. B.
( )
2
24u du
. C.
( )
2
4u du
. D.
( )
2
3u du
.
Câu 24. 
( )
1
0
2 d .
x
x e x a b e+ = +

,ab
. h
ab+

A.
15
B.
1
. C.
20
. D.
1
.
Câu 25.  trình
( )
2
log 2 2x−

A.
4
. B.
2
. C.
5
. D.
3
.
Câu 26. Cho hình chóp
.S ABC

ABC

a
. 
S
lên

( )
ABC

H

BC
. 
SBC
. 
a


SA

( )
ABC
. Tính
tana
.
A.
1
. B.
3
. C.
0
. D.
1
3
.
Câu 27. 
a
. 
V


A.
3
3
4
a
V =
. B.
3
33
4
a
V =
. C.
3
3
2
a
V =
. D.
3
33
2
a
V =
.
Câu 28.       
Oxyz
    
( )
0;0;1A
,
( )
1; 2;0B −−
( )
2;1; 1C
.


C

AB

A.
( )
2
1 2 ;
1
xt
y t t
zt
=+
= +
= +
. B.
( )
2
1 2 ;
1
xt
y t t
zt
=+
=
= +
.
C.
( )
2
1 2 ;
1
xt
y t t
zt
=+
= +
=
. D.
( )
2
1 2 ;
1
xt
y t t
zt
=−
= +
= +
.
Câu 29. 
3.9 10.3 3 0
xx
+
A.
1
. B.
3
. C.
4
. D.
2
.
Câu 30. 
( ) ( ) ( )
0;2;1 ; 3;0;1 ; 1;0;0A B C
. 
( )
ABC
A.
2 3 4 2 0x y z+ =
B.
2 3 4 2 0x y z + =
C.
4 6 8 2 0x y z+ + =
D.
2 3 4 1 0x y z + =
Câu 31. 
( )
y f x=
. 
A. 
( )
3;0
. B. 
( )
1;0
.
C. 
( )
0;3
. D. 
( )
0;2
.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nho Quan A - Ninh Bình lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nho Quan A - Ninh Bình lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.845
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm