Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 4

Tran
g 1/7 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
THÁI BÌNH
ĐỀ THI TH
Ử THPTQG LẦN 4
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài:
90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh: ..............................................................................
Số báo danh: ...................................................................................
Câu 1: Tìm số nghiệm nguyên dương của bất phương trình
3 3 2019 7
2 2
x x
A. 201. B. 100. C. 102. D. 200.
Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số
3 2
2 1y x x x
trên đoạn
1;1
là:
A.
.
31
27
B. 0. C. 1. D.
.
10
9
Câu 3: Cho hàm số
( )y f x
có đồ th như hình. Tọa độ đim cực đại của đồ thị hàm số
( )y f x
là:
A.
2;0 .
B.
0; 4 .
C.
0; 2 .
D.
1;0 .
Câu 4: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
1
2
x
y
x
tại đim hoành độ bằng -3 là:
A.
3 13.y x
B.
3 5.y x
C.
3 5.y x
D.
3 13.y x
Câu 5: Cho
a
log b 2
a
log c 3; (0 a 1;b 0;c 0) . Tính giá tr của
2 3
a
a b
P log
c
.
A.
P 6.
B.
P 5.
C.
P 1.
D.
2
P .
3
Câu 6: Gọi
1
z là nghiệm phức phần ảo dương của phương trình
2
2 5 0z z
. Tìm số phức liên
hợp của
1
2
z
w
i
.
A.
1 3w i
. B.
w i
. C.
3w i
D.
w i
.
Câu 7: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Đồ th hàm số
y f x
tổng s bao nhiêu tiệm cận (gồm các tiệm cận đứng và tim cận ngang) ?
A. 3.
B. 2.
C. 0.
D. 1.
Trang 2/7 - Mã đề thi
132
Câu 8: Trong không gian với htọa độ Oxyz, mặt cầu (S) tâm
1; 2; 1I
và tiếp din là mặt
phẳng
( ) : 2 2 5 0P x y z
, có phương trình là:
A.
2 2
2
1 2 1 4x y z
. B.
2 2
2
1 2 1 1x y z
.
C.
2 2
2
1 2 1 4x y z
. D.
2 2
2
1 2 1 1x y z
.
Câu 9: Có bao nhiêu số nguyên
m
thuộc đoạn
2;
7
để phương trình
2
2
3 .
2 7
x x
m
hai nghiệm
phân biệt.
A. 5. B. 8. C. 7. D. 6.
Câu 10: Đường cong trong hình bên đồ thị của mt hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
A.
2 1
.
1
x
y
x
B.
2 1
.
1
x
y
x
C.
2 1
.
1
x
y
x
D.
1 2
.
1
x
y
x
Câu 11: Cho số phức
z a
bi
( vi
,a b
) thỏa mãn :
2 1 2 3z i z i z
. Tính
S a
b
.
A.
1S
. B.
5S
. C.
1S
. D.
7S
.
Câu 12: Cho hàm s
( )y f x
bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số
( )y f x
đồng biến trên
khoảng nào dưới đây ?
A.
1;
3 .
B.
1;1
.
C.
4;
3 .
D.
; 1
.
Câu 13: Tìm tập xác định D của hàm số
3
1y x
.
A.
.
D R
B.
;1
.
D 
C.
\ 1
.
D R
D.
1;
.
D 
Câu 14: Số phức
2 3z
i
có đim biểu din là:
A.
( 3
;2).N
B.
(3;
2).P
C.
(2
; 3).M
D.
(2
;3).Q
Câu 15: Gia đình ông A cần khoan mt i giếng nước. Biết rằng giá tin của mét khoan đầu tiên
200.000đ kể từ mét khoan thứ hai, giá tin của mi mét sau tăng thêm 7% so với gtiền của mét
khoan ngay trước nó. Hỏi nếu gia đình ông A khoan cái giếng sâu 30m t hết bao nhiêu tin (làm tn
đến hàng nghìn)?
A. 18892000 đồng. B. 18895000 đồng. C. 18893000 đng. D. 18892200 đồng.
Câu 16: Một người vay nn hàng 500 triệu đồng với lãi suất 1,2% / tháng để mua xe ô tô. Sau đúng
một tháng kể từ ngày vay tngười đó bắt đầu trả nđều đặn cứ mi tháng người đó sẽ trả cho nn
hàng 20 triệu đồng cho đến khi hết nợ (tháng cuối cùng thể trả dưới 20 triệu đồng). Hi sau bao
nhiêu tháng thì người đó trả được hết nợ ngân hàng? Biết rằng lãi suất không thay đổi.
A. 30 tháng. B. 26 tháng. C. 29 tháng. D. 32 tháng.
Trang 3/7 - Mã đề thi
132
Câu 17: Đạo hàm của hàm số
2
8
log 3 4y x x
là:
A.
2
1
'
3 4
n8
.
l
y
x x
B.
2
2 3
'
3
4 ln8
.
x
y
x x
C.
2
2 3
'
3
4 ln 2
.
x
y
x x
D.
2
' .
2 3
3
4
x
y
x x
Câu 18: Trong khai triển
20
2 20
0 1 2 20
1 2 ...x
a a x a x a x
. Giá trị của
0 1
2
a a a bằng:
A. 800. B. 801. C. 721. D. 1.
Câu 19: Tìm số phức z tha mãn
2 2
4z z i
.
A.
2
4 .
3
z
i
B.
2
4 .
3
z
i
C.
2
4 .
3
z
i
D.
2
4 .
3
z
i
Câu 20: Cho hàm số
1
1
x
y m
x
m
đồ thị là (C). Tìm
m
để đồ thị (C) nhận đim
2;1I
làm
tâm đối xứng.
A.
1
.
2
m
B.
1
.
2
m
C.
2.m
D.
2.m
Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, bao nhiêu mặt phẳng qua
(2;1;3), (0;0;4)M A
cắt
hai trục
,Ox Oy
ln lượt tại B, C khác O thỏa mãn din tích tam giác OBC bằng 1 ?
A. 0. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 22: Tính thể tích của khối nón biết thiết diện qua trục của nó là tam giác vuông cân cạnh huyền
bằng
2a
.
A.
3
.a
B.
3
2
.
3
a
C.
3
.
3
a
D.
3
2 .a
Câu 23: Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác n tại
A
, cạnh bên
SA
vuông c với đáy,
M
là trung điểm
,BC
J
là trung đim
.BM
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
( )B
C SAC
. B.
( )B
C SAJ
. C.
( )B
C SAM
. D.
( )B
C SAB
.
Câu 24: Cho khi chóp
.S AB
CD
đáy
ABC
D
là hình vuông, đường thẳng
SC
vuông c với mặt
đáy. Gọi
V
là thể tích của khối chóp. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
1
. .
.
3
V SC AB AC
B.
2
1
. .
3
V
SC AB
C.
1
. .
.
3
V SA AB AC
D.
2
1
. .
3
V
SA AB
Câu 25: Cho khối trụ có bán kính đáy
3r
và chiều cao
4h
. Tính thể tích V của khối trụ đã cho.
A.
12V
. B.
16 3
3
V
. C.
16
3V
. D.
4V
.
Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm m để mặt phng
( ) : 1 0P x y z
cắt mặt cầu
2 2
2
( )
: 6 2 2 4 0S x y z y m z
theo giao là mt đường tròn có din tích bằng
3
.
A.
2
1
m
m
. B.
3m
. C.
3
1
m
m
. D.
3
1
m
m
.
Câu 27: Trong không gian với hệ tọa đ Oxyz, cho hai mặt phẳng
( )
: 2 1 0, :3 2 2 1 3 0P x y z Q x m y m z
. Tìm m để hai mặt phẳng
( ),P
Q
vng
góc với nhau.
A.
0m
. B.
2m
. C.
1m
. D.
2m
.
Câu 28: Trong không gian với hệ tođộ
Oxy
z
, cho tam giác ABC
( 3
;0;4)AB
,
(5;
2;4)AC
.
Độ dài trung tuyến AM là:
A.
4 2
. B.
3 2
. C. 5 3 . D. 2 3 .

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 4. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
6 3.595
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm