Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Bắc Ninh lần 2

Trang 1/4 - Mã đề 201
SGDĐT BẮC NINH
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHTN - Môn: Vt lí
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề có 40 câu trắc nghiệm)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Họ và tên thí sinh:..................................................... Số báo danh :...................
Câu 1. Đặt điện áp xoay chiều
0
cos( t+ )( >0)
u U
vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và t
điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A.
C
R
. B.
2 2
( )
R
R C
. C.
2 2
R
R C
. D.
R
C
.
Câu 2. Tia nàokhôngphải là tia phóng xạ?
A. Tia X. B. Tia β
C. Tia β
+
. D. Tia α.
Câu 3. Một con lắc xo gồm lò xo độ cứng k và vật khối lượng m. Chu k dao động riêng của con
lắc là
A.
1
.
2
m
k
B.
1
.
2
k
m
C.
2 .
m
k
D.
2 .
k
m
Câu 4. Theo thuyết lượng t ánh sáng ca Anh-xtanh, phôtôn ứng với mi ánh sáng đơn sắc năng lượng
càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó
A. bước sóng càng lớn. B. tần s càng lớn. C. tc độ truyn càng ln. D. chu kì càng lớn.
Câu 5. Thc hin thí nghim v dao động cưỡng
bức như hình bên. Năm con lắc đơn: (1), (2), (3),
(4) M (con lắc điều khiển) được treo trên mt
sợi dây. Ban đầu hđang đứng yên vtrí cân
bằng. Kích thích M dao động nh trong mặt
phng vuông góc vi mặt phẳng hình vthì các
con lắc còn lại dao động theo. Con lắc dao động
sớm nhất là
A. con lắc (1). B. con lắc (4). C. con lắc (2). D. con lắc (3).
Câu 6. Phn cảm của một máy phát điện xoay chiều
p
cặp cực, quay vi tốc đ
n
vòng/ giây. Tn số
của suất điện động xoay chiều mà máy tạo ra là
A.
.
n
p
B.
.
p
n
C.
.
pn
D.
.
60
pn
Câu 7. Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron trong mt nguyên t là 5.10
-9
cm. Coi prôtôn
êlectron là các điệnch điểm, lấy e = 1,6.10
-19
C. Lực tương tác điện giữa chúng là
A. 9,216.10
-8
N. B. 9,216.10
-11
N. C. 9,216.10
-9
N. D. 9,216.10
-10
N.
Câu 8. Đặt điện áp xoay chiều
u 100cos100 t(V)
vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện chạy trong
mạch có cường đ
i 5cos(100 t ) (A)
3
. Công sut tiêu th của đoạn mạch là
A. 125 W. B. 375 W. C. 500 W. D. 250 W.
Câu 9. Bức
xạ màu vàng ca natri truyền trong chân không có bước sóng 0,59 m. Lấy h = 6,625.10
-34
Js; c
= 3.10
8
m/s.
Năng lượng của phôtôn tương ứng với bức xạ này có giá tr là
A. 2,2 eV. B. 2,0 eV. C. 2,1 eV. D. 2.3 eV.
Câu 10. Một thép mỏng, một đầu c đnh, đầu còn lại được kích thích đdao động với chu kì không đi
bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là
A. nhạc âm. B. siêu âm.
C. âm tai người nghe được. D. hạ âm.
Câu 11. Trong các máy lc nước RO ở các hộ gia đình hin nay, bức xạ được sử dụng đ tiêu diệt hoặc làm
biến dạng hoàn toàn vi khuẩn là
A. ánh sáng nhìn thy. B. tia hồng ngoại.
C. sóng vô tuyến. D. tia tử ngoại.
(4)
(3)
(2)
(1)
M
đề 201
Trang 2/4 - Mã đề 201
Câu 12. Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.10
8
m/s có bước sóng là
A. 0,3 m. B. 3 m. C. 300 m. D. 30 m.
u 13. Một vt tham gia đồng thời hai dao động điu hoà cùng phương với phương trình lần lượt là
1 1
5cos 4 ( )
x t cm
và
2 2
3cos 4 ( ).
x t cm
Biên độ dao động của vật thỏa mãn điu kin nào sau đây?
A.
3 5 .
cm A cm
B.
5 8 .
cm A cm
C.
2 8 .
cm A cm
D.
2 4 .
cm A cm
Câu 14. Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong dao động tắt dần, năng giảm dần theo thời gian.
B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắtcàng nhanh.
C. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thi gian.
D. Dao động tắt dần có động ng giảm dần theo thời gian.
Câu 15. Cho dòng điện xoay chiều cường đ
2cos(100 )( )
i t A
chy qua một đoạn mạch điện. Cứ mỗi
giây, slần cường độ dòng điện bằng không là
A. 100 lần. B. 50 ln. C. 400 lần. D. 200 lần.
Câu 16. Sóng ngang truyền được trongi trường
A. ch trong chất rắn. B. chất lỏng và chất khí.
C. chất rắn và trên bề mặt chất lng. D. cả trong chất rắn, lỏng và khí.
Câu 17. Số proton trong ht nhân
Ra
222
86
là
A. 222. B. 136. C. 308. D. 86.
Câu 18. Mt vật dao động dao động điều hòa theo phương trình
x 4cos(8 t ) cm
6
. Biên đdao động
của vật là
A. 4 cm. B. 16 cm. C. 8 cm. D. 2 cm.
Câu 19. Khi lượng của hạt nhân
10
4
Be
10,0113 u; khối lượng của prôtôn là 1,0072 u ca nơtron
1,0086 u; 1u = 931 MeV/c
2
. Năng lượng liên kết riêng của
10
4
Be
A. 64,3 eV. B. 6,43 eV. C. 64,3 MeV. D. 6,43 MeV.
Câu 20. Sóng truyn trên một sợi dây đàn hi có hai đầu cố định với bước sóng λ. Để trên dây có sóng dừng
thì chiều dài ca sợi dây bng
A.
k
2
với k = 1; 2; 3;... B.
(2k 1)
4
vi k = 0; 1; 2;...
C.
(2k 1)
2
vi k = 0; 1; 2;... D.
k
4
với k = 1; 2; 3;...
Câu 21. Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính qu đạo dừng K là r
0
. Khi êlectron chuyn
từ qu đạo dừng O về qu đạo dừng M thì bán kính qu đạo giảm
A. 24r
0
. B. 21r
0
. C. 16r
0
. D. 2r
0
.
Câu 22. Trong thí nghim Y-âng vgiao thoa với ánh sáng đơn sắc, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 0,5 µm.
Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 2 m.
Trên màn, khong cách từ vân sáng bậc ba đến vân trung tâm là
A. 1,5 mm. B. 1 mm. C. 3 mm. D. 2,5 mm.
Câu 23. Khi nói về quang phổ, phát biểunào sau đây là đúng?
A. Các cht khí ở áp suất lớn b nung nóng thì phát ra quang phvạch.
B. Mi nguyên thóa học có một quang phvạch đặc trưng ca nguyên ty.
C. Quang ph liên tục của nguyên t nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.
D. Các cht rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.
Câu 24. Một sóng vô tuyến truyn trong chân không có bước sóng 50 m thuộc loi
A. sóng dài. B. sóng cực ngắn. C. sóng trung. D. sóng ngắn.
Câu 25. Vật AB đặt vuông góc vi trục chính của một thấu kính tại A cho ảnh A’B’. Biết A’B’ cao gấp ba
ln AB và cách AB mt khoảng 120 cm. Thấu kính này là thấu kính
A. hội tụ có tiêu c 22,5 cm. B. phân kì có tiêu c22,5 cm.
C. hội tụ có tiêu c 45 cm. D. phân kì có tiêu cự 45 cm.
Câu 26. Một b đáy phẳng, sâu 1,6m chứa đầy nước. Chiếu một tia sáng là hỗn hp của hai thành phần
đơn sắc đỏ và m vào mt nước dưới góc tới 60
0
. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,331 và
với ánhng tím là 1,343.Khoảng cách giữa hai vệt sáng thu được ở đáy bể là
A. 0,76 cm. B. 2,1 cm. C. 0,93 cm. D. 2,9cm.
Trang 3/4 - Mã đề 201
Câu 27. mặt nước, tại hai điểm Avà B cách nhau 8 cm, có hai nguồn giống nhau dao động theo phương
thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng 1 cm. M, N là hai điểm thuộc mặt nước cách nhau 4cm và ABMN
nh thang cân (AB//MN). Để trong đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên đ cực đại thì diện tích
ln nhất của hình thang có giá trị nào sau đây?
A.
2
9 5 .
cm
B.
2
18 3 .
cm
C.
2
6 3 .
cm
D.
2
18 5 .
cm
Câu 28. hai con lắc lò xo giống nhau dao động điều hoà trên trên hai đường thẳng kề nhau và cùng song
song vi trục Ox, vtrí n bng nằm trên ng một đường thẳng vuông góc với trục Ox tại O. Biên đ
của con lắc một là 4 cm, của con lắc hai là
4 3
cm, con lắc hai dao động sớm pha n con lắc một. Trong
quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật là 4 cm. Khi động năng của con lắc một đạt cực đại là
W thì động năng của con lắc hai là
A. W. B.
9
W.
4
C.
2
W.
3
D.
3
W.
4
Câu 29. Đặt điện áp xoay chiều
0
u U cos( t+ )(V)
( U
0
không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm
điện trở R, tụ điện và cuộn cảm thuần mc nối tiếp. Biết biểu thức của cường đ dòng điện trong mạch là
1
i 5cos( t+ )(A)
3
. Nếu ngắt b tụ điện C thì cường đdòng đin trong mạch à
2
i 5cos( t- )(A)
6
.
Nếu ngắt bỏ cuộn cảm thì cường đdòng đin trong mạch là
A.
3
i 2cos( t-1,107)(A).
B.
3
5
i cos( t-1,107)(A).
2
C.
3
5
i cos( t+1,37)(A).
2
D.
3
i 2cos( t+1,37)(A).
Câu 30. Đặt điện áp xoay chiu tần số 50 Hz và giá tr
hiệu dụng không đổi vào hai đầu mạch AB gm biến trở R,
tđiện C và cun cảm thuần độ tự cảm L thay đổi được
như hình vẽ. Khi L = L
1
tđiện áp hiệu dụng ở hai đầu AM
không phthuộc vào R. ng vi mỗi giá trcủa R, khi L =
L
2
thì điện áp hiệu dụng hai đầu cun cảm đạt giá trị cực
đại. Hình bên đthị biểu diễn sự phụ thuộc của tích L
1
.L
2
theo R. Để ng suất tiêu thcủa mạch ứng với mỗi R đạt
cực đại thì giá trị của L là
A.
4
.
H
B.
1
.
H
C.
3
.
H
D.
2
.
H
Câu 31. Trong mạch dao động tưởng đang dao động điện từ tự do với chu kì T. Biết tụ điện điện
dung 2 nF và cun cảm có độ tự cảm 8 mH. Tại thi điểm
1
t
, cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn là 5
mA. Tại thời điểm
6
2 1
2 .10 ( )
t t s
, điện áp giữa hai bản tụđộ lớn là
A. 20 V. B. 10 mV. C. 10 V. D. 2,5 mV.
Câu 32. Điện năng được truyn từ một nhà y phát điện gồm nhiều tổ máy đến nơi tiêu thụ bằng đường
dây ti điện một pha. Bình thường 8 tổ y hoạt động, hiệu suất truyền tải đạt 85%. Coi điện áp hiệu
dng nhà y không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1, công suất phát điện của các tổ máy khi
hoạt động là không đổi và như nhau. Vào giờ cao điểm, công suất tiêu th điện nơi tiêu thụ ng 20% so
với khi hot động bình thường thì cần bao nhiêu tổ máy hoạt động?
A. 9. B. 10. C. 12. D. 11.
Câu 33. Một hạt proton khối lượng
p
m
được bắn với tốc đ
v
o hạt nhân
7
3
Li
đứng yên. Phn ng tạo
ra hai hạt nhân X giống nhau khối lượng
X
m
bay ra cùng tốc độ
,
v
và cùng hợp với phương ban đầu của
proton mt góc 45
0
. Tỉ số
,
v
v
A.
p
X
m 2
.
m
B.
p
x
2m
.
m
C.
p
X
m
.
m 2
D.
p
X
m
.
m
L
A
B
C
M
R

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Bắc Ninh lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Bắc Ninh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 171
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm