Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 2

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN II
NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Vật lí
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
357
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tính chất của sóng điện từ?
A. Tần số của sóng điện từ và tần số dao động của điện tích (gây ra sóng điện từ) bằng nhau.
B. Sóng điện từ mang năng lượng.
C. Sóng điện từ không bị phản xạ ở tầng điện li của Trái Đất.
D. Sóng điện từ truyền trong chân không với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng.
Câu 2: Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không. Cảm ứng từ tại vị trí
cách dòng điện 3 cm có độ lớn là 2.10
-5
T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn bằng bao nhiêu?
A. 1,5 A. B. 3,0 A. C. 2,0 A. D. 4,5 A.
Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cos4πt cm. Chiều dài quỹ đạo dao động
của vật bằng bao nhiêu?
A. 6 cm. B. 3 cm. C. 12 cm. D. 24 cm.
Câu 4: Một máy biến áp lí tưởng cuộn cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây.
Nối hai đầu cuộn cấp với điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai
đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là
A. 70 V. B. 0. C. 630 V. D. 105 V.
Câu 5: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt
A. prôtôn. B. nơtron. C. các êlectron. D. nuclôn.
Câu 6: Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn của ánh sáng đơn sắc năng lượng càng
lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có
A. chu kì càng lớn. B. tốc độ truyền càng lớn.
C. bước sóng càng lớn. D. tần số càng lớn.
Câu 7: Dòng điện xoay chiều chạy trong một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos(100πt) (A). Phát biểu nào
sau đây sai?
A. Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng
22
A.
B. Chu kì của dòng điện bằng 0,02 s.
C. Tần số của dòng điện bằng 50 Hz.
D. Cường độ cực đại là 2 A.
Câu 8: Hạt tải điện trong kim loại là
A. các ion âm. B. các êlectron tự do.
C. các ion dương. D. các ion dương và êlectron tự do.
Câu 9: Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện là
A. cường độ điện trường giữa hai bản tụ. B. điện tích của tụ điện.
C. hiệu điện thế giữa hai bản tụ. D. điện dung của tụ điện.
Câu 10: Một nguồn điện suất điện động 12 V điện trở trong r = 2 Ω mắc vi điện trở thun R to
thành mạch kín. Nếu công suất tiêu thụ mạch ngoài 16 W thì hiệu suất của nguồn lúc đó xấp xỉ bằng
bao nhiêu?
A. 39%. B. 98%. C. 60%. D. 67%.
Câu 11: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
A. li độ và tốc độ. B. biên độ và tốc độ.
C. biên độ và năng lượng. D. biên độ và gia tốc.
Câu 12: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng hẹp chiếu xiên góc tới mặt bên của một lăng kính đặt trong
không khí bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng
A. phản xạ ánh sáng. B. giao thoa ánh sáng. C. phản xạ toàn phần. D. tán sắc ánh sáng.
Câu 13: Khi nói về quang phổ, điều nào sau đây đúng?
A. Quang phổ hấp thụ của chất khí chứa các “đám” hấp thụ.
B. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch riêng đặc trưng cho nguyên tố đó.
C. Quang phổ hấp thụ do một vật rắn phát ra khi được nung nóng.
D. Quang phổ liên tục của nguồn sáng phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
Câu 14: Một con lắc xo nằm ngang dao động điều hòa. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua
vị trí có động năng bằng thế năng đàn hồi 0,3 s. Chu kì biến đổi tuần hoàn của động năng là
A. 0,5 s. B. 0,15 s. C. 0,6 s. D. 1,2 s.
Câu 15: Cho mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm hệ số tự cảm
2
LH=
π
, tụ điện điện dung
4
10
CF
=
π
điện trở thuần R = 100
mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều
tần số 50 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng bao nhiêu?
A.
.
B.
1
2
. C. 1.
D.
3
2
.
Câu 16: Đồng vị
60
27
Co
chất phóng xạ
với chu n
T 5,33=
năm. Sau một năm thì tỉ lệ khối
lượng
60
27
Co
bị phân rã xấp xỉ bằng bao nhiêu?
A. 42,7 %. B. 27,8 %. C. 12,2 %. D. 30,2 %.
Câu 17: Âm nghe được có tần số trong khoảng từ
A. 16 Hz đến 200 kHz. B. 16 Hz đến 2 kHz. C. 16 Hz đến 20 kHz. D. 16 Hz đến 20 MHz.
Câu 18: Đặt điện áp có biểu thức u = U
0
cos(ωt + φ) vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L
thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn dây là
A.
0
U
2Lω
. B.
0
U
L
ω
. C.
0
UL
2
ω
. D.
0
U2
L
ω
.
Câu 19: Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox phương trình u = 4cos(π
2,0
t
-
25
x
) mm; t tính bằng
giây. Chu kì của sóng là
A. 2,5 s. B. 0,1 s. C. 0,2 s. D. 0,4 s.
Câu 20: Khi sóng dừng trên sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao
nhiêu?
A. Một bước sóng. B. Nửa bước sóng.
C. Một phần tư bước sóng. D. Hai lần bước sóng.
Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ
x 2cos 2 t
2
π

= π+


(x tính bằng cm, t
tính bằng s). Tại thời điểm
1
t
4
=
s, chất điểm có li độ bằng bao nhiêu?
A. - 2 cm.
B.
3
cm. C. 2 cm.
D.
3
cm.
Câu 22: Để đo cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch, người ta mắc một ampe kế nhiệt
lí tưởng nối tiếp với đoạn mạch cần đo. Khi đó, số chỉ của ampe kế là giá trị nào?
A. Dòng điện hiệu dụng. B. Dòng điện tức thời.
C. Dòng điện ở thời điểm ban đầu. D. Dòng điện cực đại.
Câu 23: Bước sóng của một bức xạ đơn sắc trong chân không và trong một chất lỏng có giá trị lần lượt là
0
λ =0,60μm
1
λ =0,25μm.
Cho tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s. Khi truyền trong chất
lỏng, tốc độ của bức xạ trên là
A.
8
v=1,25.10 m/s.
B.
7
v=1,39.10 m/s.
C.
7
v=1,25.10 m/s.
D.
8
v=1,39.10 m/s.
Câu 24: Cho phản ứng hạt nhân:
71 4 4
31 2 2
Li H He He+→ +
. Biết khối lượng các hạt
Li
m 7,0144u;=
H
m 1,0073u;=
He
m 4,0015u=
1u = 931,5 MeV/c
2
. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng bằng
A. 12,6 MeV. B. 7,26 MeV. C. 17,25 MeV. D. 17,42 MeV.
Câu 25: Đoạn mạch AB theo thứ tự gồm tụ điện điện dung C thay đổi được, điện trở thuần R cuộn
dây không thuần cảm có điện trở r mắc nối tiếp. Gọi M là điểm giữa điện trở R và cuộn dây. Đặt vào hai
đầu đoạn mạch một điện áp
(
)
u 150 2 cos 100 t
= π
V. Khi điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị
1
62,5
CC F
= = µ
π
thì mạch điện tiêu thụ với công suất cực đại 93,75 W. Khi
3
2
10
CC F
9
= =
π
thì điện áp
tức thời hai đầu đoạn mạch AM và MB vuông pha với nhau. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch
MB khi đó bằng bao nhiêu?
A. 60 V. B. 120 V. C. 75 V. D. 90 V.
Câu 26: : Hai dao động điều hòa
cùng phương, cùng chu T
đồ thị li độ x
1
và x
2
phụ thuộc vào
thời gian n hình vẽ. Biết x
2
=
v
1
.T (v
1
vận tốc của dao động
ứng với x
1
). Dao động tổng hợp
tốc độ cực đại 53,4 cm/s.
Gia tốc cực đại của dao động
tổng hợp gần nhất với giá trị
nào?
A. 235 cm/s
2
.
B. 110 cm/s
2
.
C. 112 cm/s
2
.
D. 18 cm/s
2
.
Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu sáng đồng thời bởi hai
ánh sáng đơn sắc bước sóng λ
1
= 0,44 µm λ
2
. Khoảng cách giữa hai khe hẹp 0,2 mm, mặt phẳng
chứa hai khe cách màn 1 m. Trong khoảng MN = 5,72 cm trên màn, quan sát được 46 vạch sáng 3
vạch tối. Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng λ
2
bằng bao nhiêu?
A. 0,62 µm. B. 0,52 µm. C. 0,68 µm. D. 0,60 µm.
Câu 28: : Một xo nhẹ, độ cứng k = 100 N/m được
treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật nhỏ khối
lượng m = 400 g. Giữ vật vị trí lò xo không biến dạng
rồi buông nhẹ để vật dao động điều hòa dọc theo trục
xo. Chọn trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng
xuống, gốc thời gian lúc buông vật. Tại thời điểm t =
0,2 s, một lực
F
thẳng đứng, độ lớn thay đổi ứng với
các khoảng thời gian khác nhau biểu diễn như đồ thị trên
hình vẽ tác dụng vào vật. Biết điểm treo chỉ chịu được lực
kéo tối đa độ lớn 20 N. Tại thời điểm xo bắt đầu rời
khỏi điểm treo, tốc độ của vật bằng bao nhiêu?
A.
20π
cm/s.
B.
20 3π
cm/s.
C.
40π
cm/s D. 9 cm/s.
Câu 29: Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng bước sóng 0,27 µm thì phát ra ánh sáng
bước sóng 0,50 µm. Trong mỗi giây, cứ 45 phôtôn của bức xạ kích thích giải phóng 1 phôtôn của ánh
sáng phát quang. Tỉ số giữa công suất chùm sáng phát quang và công suất chùm sáng kích thích là
A.
243
10
.
B.
10
243
.
C.
3
250
.
D.
250
3
.
Câu 30: Một mẫu chất phóng xạ nguyên chất sau thời gian t số hạt nhân đã phân gấp 15 lần số hạt
nhân chưa bị phân rã. Khoảng thời gian kể từ lúc số hạt nhân phóng xạ trong mẫu chất này giảm 2 lần cho
đến lúc giảm 4 lần là
A.
3t
4
.
B.
t
2
.
C.
t
8
.
D.
t
4
.
Câu 31: Một nhà máy điện gồm nhiều tổ máy cùng công suất thể hoạt động đồng thời. Điện năng
được sản suất truyền đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha với điện áp nơi phát không
thay đổi. Ban đầu hiệu suất truyền tải 80%. Khi giảm bớt hoạt động của 4 tổ máy thì hiệu suất truyền
tải là 90%. Để hiệu suất truyền tải là 92,5% thì tiếp tục giảm bớt đi bao nhiêu tổ máy?

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 361
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm