Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 liên trường THPT Nghệ An

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGH AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề 04 trang)
THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài: 50 Phút, không kể thời gian phát đề.
Họ tên: ……………………………………. Số báo danh: ………………
đề 201
Câu 1: Một con lắc xo treo thẳng đứng vào điểm cố định. Biết độ cứng của xo khối lượng của quả cầu lần
lượt k = 80 N/m, m= 200g. Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới sao cho xo dãn 7,5 cm rồi thả nhẹ cho con lắc
dao động điều hòa. Lấy mốc thế năng vị t cân bằng của quả cầu, gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
. Khi lực đàn hồi
độ lớn nhỏ nhất, thế năng đàn hồi của xo có độ lớn
A. 0,075 J. B. 0,10 J. C. 0. D. 0,025 J.
Câu 2: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động tắt dần?
A. Dao động tắt dần động năng giảm dần theo thời gian.
B. Trong dao động tắt dần, năng giảm dần theo thời gian.
C. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
D. Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian.
Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm, chu kỳ dao động 2 (s).Trong khoảng thời gian 0,5 (s)
quãng đường lớn nhất chất điểm thể đi được
A. 10 cm. B.
25
cm. C. 20 cm. D.
210
cm.
Câu 4: Một con lắc xo gồm vật nhỏ khối lượng m xo độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k
lên 2 lần giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của con lắc sẽ
A. giảm 2 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 2 lần. D. tăng 4 lần.
Câu 5: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu T. Nếu tăng khối lượng vật nặng của con lắc lên gấp đôi thì chu
dao động lúc này
A. T’ = T/2. B. T’ = T. C. T’ = T
2
. D. T’ = 2T.
Câu 6: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ có các pha ban đầu là
3
(phương trình dạng cos). Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng
A.
. B.
4
. C.
12
. D.
6
.
Câu 7: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số phương trình lần lượt
cmtx )4cos(2
11
cmtx )4cos(2
22
; với
12
. Phương trình dao động tổng hợp của chất điểm
cmtx )
6
4cos(2
. Giá trị của
1
A.
6
. B.
2
. C.
. D.
.
Câu 8: Một vật đang dao động điều hòa, gọi t
1
, t
2
t
3
lần lượt ba thời điểm liên tiếp vật cùng tốc độ. Biết rằng
3 1 3 2
t t 3 t t 0,1s
20
321
vvv
cm/s. Biên độ dao động của vật
A. 4 cm. B. 5 cm. C. 3 cm. D. 2 cm.
Câu 9: Một sóng tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v bước sóng
. Hệ thức đúng
A.
fv
. B.
f
v
. C.
f
v
. D.
fv 2
.
Câu 10: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một t điện một cuộn dây mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn
mạch trên một điện áp xoay chiều biểu thức
))(
3
100cos(2120 Vtu
thì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn dây
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
giá trị hiệu dụng 120V sớm pha
2
so với điện áp đặt vào mạch. Biết dung kháng bằng 200 Ω. Công suất tiêu
thụ của cuộn dây
A. 72 W. B. 144 W. C. 240 W. D. 120 W.
Câu 11: Một máy phát điện xoay chiều một pha phần cảm roto quay với tốc độ 375 vòng/phút. Tần số của suất
điện động cảm ứng máy phát tạo ra 50Hz. S cặp cực của roto bằng
A. 12. B. 4. C. 16. D. 8.
Câu 12: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều là
)
6
100cos(2160
tu
(V) thì cường độ dòng
điện chạy trong mạch
)
6
100cos(22
ti
(A). Công suất tiêu thụ của mạch
A. 160 W. B. 320 W. C. 640 W. D. 280 W.
Câu 13: Một con lắc đơn vật nặng khối lượng m = 100g, mang điện tích q = 2.10
-6
C được treo trong điện trường
đều phương nằm ngang, cường độ điện trường E = 10
4
V/m. Lấy g =10m/s
2
. Khi con lắc đang đứng yên vị trí cân
bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường nhưng vẫn giữ nguyên độ lớn cường độ điện trường. Sau đó, con lắc dao
động điều hòa với biên độ góc bằng
A. 0,020rad. B. 0,040rad. C. 0,010rad. D. 0,030rad.
Câu 14: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sóng âm trong không khí sóng ngang.
B. Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc bản chất môi trường truyền sóng.
C. Sóng âm không truyền được trong chân không.
D. Tần số sóng âm không thay đổi khi truyền t không khí vào nước.
Câu 15: Máy biến áp thiết bị
A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều. B. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều. D. khả năng biến đổi điện áp xoay chiều.
Câu 16: Vật sáng AB cao 2 cm, đặt vuông góc trên trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16 cm cho ảnh
A’B’ cao 8 cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính
A. 72 cm. B. 64 cm. C. 16 cm. D. 8 cm.
Câu 17: Trên một sợi dây đàn hồi i 2 m, hai đầu cố định, đang sóng dừng với 2 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng
trên dây 200m/s. Tần số sóng trên dây
A. 50Hz. B. 100Hz. C. 25Hz. D. 200Hz.
Câu 18: Nối hai đầu đoạn mạch chỉ tụ điện vào hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha. Điện trở của máy
phát không đáng kể. Khi roto của máy quay với tốc độ n (vòng/ phút) t cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch
0,5 A. Nếu roto của máy quay với tốc độ 2n (vòng/ phút) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch
A. 2 A. B. 1 A. C. 0,5 A. D. 0,25A.
Câu 19: Một vật dao động điều hòa theo phương trình
)
3
2cos(3
tx
cm. Biên độ pha ban đầu của dao động
A. 3cm;
)
3
2(
t
rad. B. 3cm;
rad. C. 3cm;
3
rad. D. 3mm;
rad.
Câu 20: Đặt vào hai đầu tụ điện điện dung C một điện áp xoay chiều
tUu
100cos
0
(V). Tại thời điểm t
1
điện
áp tức thời hai đầu đoạn mạch dòng điện tức thời trong mạch lần lượt
250
1
u
(V);
2
1
i
(A). Tại thời
điểm t
2
điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch dòng điện tức thời trong mạch lần lượt
50
2
u
(V);
3
1
i
(A).
Giá trị của C A.
)(
5
10
4
F
. B.
)(
10
4
F
. C.
)(
10
3
F
. D.
)(
5
10
3
F
.
Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều 300 V - 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối
tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn MB chỉ tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
giữa hai đầu đoạn mạch MB 140 V dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch AB
với
8,0cos
. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM
A. 500 V. B. 400 V. C. 200 V. D. 300 V.
Câu 22: Một sợi dây đàn hồi một đầu c định, đầu còn lại gắn với cần rung biên độ dao động nhỏ tần số thay đổi
được. Khi thay đổi tần số thì thấy 2 giá trị liên tiếp 30 Hz 45 Hz làm xuất hiện sóng dừng trên dây. Nếu tăng
dần tần số từ 0 đến 80 Hz thì số lần xuất hiện sóng dừng trên dây
A. 3. B. 5. C. 6. D. 8.
Câu 23: Một con lắc xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với xo nhẹ dao động điều hòa với biên độ A tần số
góc
. Khi vật vị trí li độ
2
2A
x
thì động năng của vật bằng
A.
2
22
Am
. B.
4
3
22
Am
. C.
3
2
22
Am
. D.
4
22
Am
.
Câu 24: Một đoạn mạch điện gồm điện trở thuần mắc nối tiếp tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay
chiều rồi lấy vôn kế điện trở cùng lớn lần lượt mắc vào hai đầu điện trở hai đầu tụ điện t s chỉ vôn kế lần
lượt 40V 30V. Biên độ điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch
A.
250
V. B.
270
V. C. 50V. D. 70V.
Câu 25: Một điện áp xoay chiều biểu thức
)100cos(2100 tu
(V). Điện áp hiệu dụng
A. 200V. B. 50V. C.
2100
V. D. 100V.
Câu 26: Trong t nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, sóng bước sóng bằng
. Trên đoạn thẳng nối vị trí hai
nguồn sóng, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai phần tử môi trường dao động biên độ cực đại (tính theo phương ngang)
A.
2/
. B.
. C.
4/
. D.
2
.
Câu 27: Điều kiện để hai sóng giao thoa được với nhau hai sóng
A. cùng phương, cùng tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian.
B. chuyển động cùng chiều với cùng tốc độ. C. cùng phương, luôn đi kèm với nhau.
D. cùng biên độ, cùng bước sóng, pha ban đầu.
Câu 28: Tại điểm O trong môi trường đẳng ớng không hấp thụ âm, 9 nguồn âm điểm giống nhau, công suất phát
âm không đổi. Trong môi trường đó tại điểm A mức cường độ âm 20 dB. M điểm thuộc OA sao cho OM=
OA/3. Để mức cường độ âm M 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn trên cần đặt O
A. 30. B. 10. C. 27. D. 3.
Câu 29: Một vòng dây dẫn điện kín khối lượng điện trở không đáng kể đặt trên một
mặt phẳng nhẵn, cách điện, nằm ngang. Một nam châm thẳng được đặt vào giữa tâm vòng
dây như hình vẽ. Khi kéo nhanh nam châm chuyển động thẳng đứng lên trên thì
A. vòng dây chuyển động lên. B. vòng dây nằm yên.
C. vòng dây quay trên mặt phẳng ngang. D. vòng dây ng áp lực lên mặt phẳng ngang.
Câu 30: Cho mạch điện như hình vẽ. Hai pin có suất điện động bằng nhau bằng 2V; r
1
= 1
; r
2
= 3
. Cường độ
dòng điện trong mạch hiệu điện thế giữa hai điểm A B
A. 1A; 2V. B. 0,5A; 1V. C. 1A; 1V. D. 0A; 2V.
Câu 31: Cho ba điểm A, M, N theo thứ tự trên một đường thẳng với AM = MN. Đặt điện
tích q tại điểm A thì cường độ điện trường tại M độ lớn E. Cường độ điện trường tại N
độ lớn A.
4
E
. B.
2
E
. C. 2E. D. 4E.
Câu 32: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì thấy cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch nhanh
pha so với điện áp hai đầu mạch góc
2
. Đoạn mạch này đoạn mạch
A. chỉ điện trở thuần R. B. chỉ tụ điện C.
C. cả điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L. D. chỉ cuộn cảm thuần L.
E, r
1
E, r
2
A
B

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 liên trường THPT Nghệ An. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 liên trường THPT Nghệ An. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 394
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm