Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc lần 4

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 04 trang
MÃ ĐỀ THI: 601
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 4 NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ - LỚP 12
Thi gian làm bài 50 phút; Không k thi gian giao đề
Cho g=10m/s
2
; h=6,625.10
-34
Js; c=3.10
8
m/s.
Câu 1: Các vầng màu sặc sỡ xuất hiện trên váng dầu hoặc bong bóng xà phòng là kết quả của hiện tượng
A. tán sắc ánh sáng. B. nhiễu xạ ánh sáng. C. giao thoa ánh sáng. D. phản xạ ánh sáng.
Câu 2: Dao động của một hệ có tần số chỉ phụ thuộc các đặc tính của hệ mà không phụ thuộc vào các yếu
tố bên ngoài gọi là dao động
A. duy trì. B. tự do. C. cưỡng bức. D. tắt dần.
Câu 3: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox xung quang vị trí cân bằng O. Đồ thị biểu diễn sự
thay đổi theo thời gian của một đại lượng Y nào đó trong dao động của vật có dạng như hình vẽ dưới đây
Hỏi Y có thể là đại lượng nào?
A. Gia tốc của vật. B. Thế năng của vật. C. Cơ năng của vật. D. Vận tốc của vật.
Câu 4: Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa tại nơi gia tốc trọng trường g. Tần số dao động
của con lắc xác định bởi
A.
g
f2
l
 .
B.
1l
f
2g
. C.
1g
f
2l
.
D.
l
f2
g

.
Câu 5: Chiếu ánh sáng bước ng 0,40µm vào một tấm kim loại thì thấy các electron quang điện
bật ra khỏi bề mặt tấm kim loại đó. Kim loại này có thể là
A. Natri (Na). B. Bạc (Ag). C. Đồng (Cu). D. Kẽm (Zn).
Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 1 mm, khoảng cách
từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 2 m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là
0,55 μm. Hệ vân trên màn có khoảng vân là
A. 1,1 mm. B. 1,2 mm. C. 1,0 mm. D. 1,3 mm.
Câu 7: Một điện tích điểm q được đặt trong điện môi đồng tính hằng sđiện môi ε =2,5. Tại một
điểm M cách q một đoạn 40cm, điện trường cường độ 9.10
5
V/m hướng về phía điện tích q. Xác
định q?
A.
q40C.
B.
q40C.
C.
q36C.
D.
q36C.
Câu 8: Mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung
C
. Tần số riêng của mạch
xác định bởi
A.
1
f.
2LC
B.
1
f.
2LC
C.
f2LC.
D.
f2LC.
Câu 9: Trong số 6 thiết bị: quạt điện; đèn lade; pin mặt trời; máy biến áp; đồng hồ quả lắc; máy khoan
điện, có mấy thiết bị có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ?
A. 2 thiết bị. B. 1 thiết bị. C. 3 thiết bị. D. 4 thiết bị.
Câu 10: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện
áp giữa hai đầu mạch cường độ dòng điện chạy trong mạch
như hình vẽ. Đoạn mạch này
A. chỉ có cuộn cảm thuần. B. chỉ có điện trở thuần.
C. chỉ có cuộn dây không thuần cảm. D. chỉ có tụ điện.
Y
t
O
i,u
t
u
(t)
i(t)
O
Câu 11: Một con lắc xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Tại vị trí cân bằng xo giãn
4cm. Lấy
2
= 10. Chu kì dao động của con lắc là
A. 5,0s. B. 2,5s. C. 0,4s. D. 0,2s.
Câu 12: Đặt vào hai đầu cuộn cảm độ tự cảm L một hiệu điện thế xoay chiều tần số f. Cảm kháng
của cuộn cảm được xác định bởi
A.
L
2
Z.
fL
B.
L
f
Z.
2L
C.
L
1
Z.
2fL
D.
L
Z2fL.
Câu 13: Để phát hiện vết nứt trên bề mặt các sản phẩm đúc, người ta sử dụng
A. Bức xạ hồng ngoại. B. Bức xạ nhìn thấy. C. Bức xạ tử ngoại. D. Bức xạ gamma.
Câu 14: Một sóng truyền dọc theo trục tọa độ Ox với phương trình
u 4cos( x 40 t)(mm)
20

trong đó x tính bằng (cm) và t tính bằng (s). Bước sóng của sóng này bằng
A. 80cm. B. 10cm. C. 4cm. D. 40cm.
Câu 15: Một vật dao động điều hòa với phương trình
x10cos(t )cm
2

. Tần số góc của vật là
A. 0,5(rad/s). B. 2(rad/s). C. 0,5π(rad/s). D. π(rad/s).
Câu 16: Đơn vị đo của cường độ âm là
A. dB (đề-xi ben). B. W/m
2
. C. W.m
2
. D. B (ben).
Câu 17: Trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định sóng dừng với bước sóng . Chiều dài l của dây
phải thỏa mãn điều kiện
A.
1
l(k )
22

với k=0,1,2,…. B.
1
l(k )
24

với k=0,1,2,….
C.
lk
4
với k=1,2,3,…. D.
lk
2
với k=1,2,3,….
Câu 18: Một kim loại giới hạn quang điện là 0,36m. Công thoát electron ra khỏi kim loại đó xấp x
bằng
A.
19
5,52.10 J.
B.
25
5,52.10 J.
C.
19
3,45.10 J.
D.
25
3,45.10 J.
Câu 19: Một ánh sáng đơn sắc lan truyền trong chân không với bước sóng . Lượng tử năng lượng của
ánh sáng này được xác định bởi
A.
h
.
c

B.
hc
.
C.
c
.
h

D.
.
hc

Câu 20: Một hiệu điện thế xoay chiều biểu thức là
u 200 2 cos(100 t / 3)(V).
Tại thời điểm t
= 2019s, hiệu điện thế này có giá trị là
A.
0V.
B.
200V.
C.
100 2V.
D. 100 2V.
Câu 21: Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Phúc trụ sở tại thành phố Vĩnh Yên. Xét một sóng điện từ
truyền theo phương ngang từ đài về thị trấn Yên Lạc phía Nam. Gọi B
0
E
0
lần lượt là độ lớn cực đại
ca véc-tơ cmng t cc đi và véc-tơ cưng đ đin trưng trong sóng điện từ này. Vào thời điểm t
nào đó, tại một điểm M trên phương truyền đang xét, véc-tơ cảm ứng từ hướng thẳng đứng lên trên và có
độ lớn là
0
B
2
. Khi đó véc-tơ cường độ điện trường có độ lớn
A.
0
E3
2
và hướng sang phía Tây. B.
0
E
2
và hướng sang phía Đông.
C.
0
E3
2
và hướng sang phía Đông. D.
0
E
2
và hướng sang phía Tây.
Câu 22: Cho bốn đồ thị sau:
Đồ thị biểu diễn đúng sự phụ thuộc của công suất tỏa nhiệt trên một vật dẫn kim loi vào hiệu đin thế
ở hai đầu vật dẫn là
A. đồ thị 1. B. đồ thị 2. C. đồ thị 3. D. đồ thị 4.
Câu 23: Cho các hiện tượng: tán sắc ánh sáng, quang điện, khúc xạ ánh sáng, quang dẫn, giao thoa ánh
sáng, nhiễu xạ ánh sáng. Có mấy hiện tượng thể hiện tính chất sóng của ánh sáng
A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.
Câu 24: Bạn An chợt tỉnh ngủ tiếng vo ve bên tai gây ra bởi một con muỗi. Số lần đập cánh của con
muỗi trong một phút có thể là
A. 1200 lần. B. 900 lần. C. 600 lần. D. 500 lần.
Câu 25: Một nhóm học sinh lớp 12 trường THPT Yên Lạc làm thí nghiệm giao thoa Y-âng để đo bước
sóng ánh sáng và lập được bảng số liệu như sau:
Trong đó a là khoảng cách giữa hai khe hẹp, D là khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn
ảnh và L là khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp. Bạn hãy tính giá trị trung bình của bước sóng ánh sáng
sử dụng trong lần thực hành của nhóm học sinh này.
A. 0,71µm. B. 0,73µm. C. 0,69µm. D. 0,67µm.
Câu 26: Ba mạch dao động điện từ LC tưởng
đang có dao động điện từ tự do với các cường độ
dòng điện tức thời trong ba mạch i
1
, i
2
và i
3
được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của
ba tụ điện trong ba mạch cùng một thời điểm
có giá trị cực đại
gần giá trị nào sau đây nhất?
A.
24
(μC). B.
26
(μC). C.
31
(μC). D.
27
(μC).
Câu 27: Cho hai phương trình dao động: x
1
= Acos(t+
1
) cm x
2
= Acos(t+
2
) cm. Nếu một chất
điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương phương trình như trên thì biên độ tổng
hợp của A
th
. Nếu hai chất điểm thực hiện các dao động trên hai trục song song sát nhau song
song với trục Ox với các phương trình lần ợt như trên thì khoảng cách cực đại giữa chúng D
m
. Biết
D
m
= A
th
3
1
>
2
, độ lệch pha giữa x
1
và x
2
A.
3
rad. B.
2
3
rad. C.
6
rad. D.
5
6
rad.
Câu 28: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh ng Y-âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 0,5mm;
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát 1,0m. Nguồn sáng phát ra đồng thời ba
bức xđơn sắc bước sóng lần lượt 0,420µm; 0,490µm 0,735µm. Biết rằng các vân đơn sắc trên
màn ảnh nếu trùng với nhau sẽ tạo ra một vân màu mới. Hỏi trên màn ảnh ta thấy mấy loại màu vân
khác nhau?
A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.
Câu 29: Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,68µm với công suất bức xạ 3W và
bức xđều theo mọi hướng. Một người đường kính con ngươi mắt 4mm đứng cách nguồn sáng đó
10m và nhìn thẳng vào nguồn sáng. Số photon ánh sáng chui vào một con ngươi mắt người trong một
giây là
A. 1,03.10
-11
hạt. B. 2,05.10
-11
hạt. C. 4,11.10
-11
hạt. D. 8,21.10
-11
hạt.
Câu 30: Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp P Q cách nhau 19cm, dao động
theo phương thẳng đứng với phương trình u
P
= u
Q
= 4cos(20t) cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất
a(mm) D(m) L(mm)
(µm)
0,10 0,60 17
0,10 0,75 20
0,15 0,55 10
0,15 0,80 15
0,20 0,65 9

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc lần 4. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 878
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm