Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 1

Trang 1/4 - Mã đề thi 485 -
SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ THI THỬ THPTQG THÁNG 2, NĂM HỌC 2018-2019
Môn: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 40 câu Số trang: 04 trang
- Họ và tên thí sinh: .................................................... Số báo danh : ........................
Câu 1: Khii về sóng điện từ, phát biểuo sau đây là sai?
A. Sóng điện từ là sóng ngang.
B. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.
C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với vận tốc c = 3.10
8
m/s.
Câu 2: Hạt tải điện trong kim loại là
A. electron tự do. B. ion âm.
C. ion dương. D. ion âm và ion dương.
Câu 3: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa 10 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao
động này là
A. 18 J. B. 0,018 J. C. 36 J. D. 0,036 J.
Câu 4: Một sóng truyn trong một môi trường với vận tốc 110 m/s bước sóng 0,25 m. Tần số của
sóng đó
A. 220 Hz B. 440 Hz C. 50 Hz D. 27,5 Hz
Câu 5: Đặt điện áp u = U
0
cos100πt ( t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện điện dung C=
π
4
10
(F).
Dung kháng của tụ điện là
A. 200 B. 50 C. 150 D. 100
Câu 6: Một mạch dao động LC tưởng đang dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một
bản tụ điện độ lớn 10
-8
C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần 1 mA. Tần số góc
dao động điện từ tự do của mạch là
A. 10
-8
rad/s. B. 10
8
rad/s. C. 10
5
rad/s. D. 10
-5
rad/s.
Câu 7: Hai dao động điều hòa cùng phương, phương trình x
1
=Acos(ωt +π/3) x
2
=Acos(ωt - /3)
là hai dao động:
A. cùng pha. B. ngược pha. C. lệch pha π/3 D. lệch pha π/2
Câu 8: Một vật dao động điều hòa với tần số f=2 Hz. Chu kì dao động của vật này là
A.
2
s. B. 0,5s. C. 1,5s. D. 1s.
Câu 9: Sóng điện từ
A. không mang năng lượng. B. là sóng dọc.
C. không truyền được trong chân không. D. là sóng ngang.
Câu 10: Quy ước chiều dòng điện là
A. chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương.
B. chiều dịch chuyển có hướng của các ion.
C. chiều dịch chuyển có hướng của các electron.
D. chiều dịch chuyểncó hướng của các ion âm.
Câu 11: Ánh sáng có bước sóng nhỏ nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng
A. đỏ. B. chàm.
C. lam. D. tím.
Câu 12: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch biểu thức u=
)(100cos220 Vt
π
. Giá trị hiệu dụng của
điện áp này là
A. 110V.
B.
2110
V.
MÃ ĐỀ THI: 485
Trang 2/4 - Mã đề thi 485 -
C. 220V.
D.
2220
V.
Câu 13: Đặt điện áp
0
u U cos( t )
4
π
= ω+
vào hai đầu đoạn mạch chỉ tụ điện thì cường độ dòng điện
trong mạch là i = I
0
cos(ωt + ϕ
i
). Giá trị của ϕ
i
bằng
A.
2
π
. B.
3
4
π
. C.
2
π
. D.
3
4
π
.
Câu 14: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt
phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, khoảng vân i. Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là
A. λ= (aD)/i B. λ= (iD)/a C. λ = D/(ai) D. λ= (ai)/D
Câu 15: Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của một tụ điện là
A. điện tích của tụ điện. B. cường độ điện trường giữa hai bản tụ.
C. điện dung của tụ điện. D. hiệu điện thế giữa hai bản tụ.
Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc bước
sóng 500 nm. Khoảng cách giữa hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan
sát là 1 m. Trên màn khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng
A. 1,5 mm B. 0,75 mm C. 1,0 mm D. 0,5 mm
Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos4πt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Khoảng
thời gian giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí cân bằng là:
A. 0,25 s. B. 1 s. C. 2 s. D. 0,5 s.
Câu 18: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bng
A. nửa bước sóng. B. một phần tư ớc sóng.
C. hai bước sóng. D. một bước sóng.
Câu 19: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên:
A. tác dụng của dòng điện lên nam châm. B. hiện tượng quang điện.
C. tác dụng của từ trường lên dòng điện. D. hiện tượng cảm ứng điện từ.
Câu 20: Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ
âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là
A. 10 dB. B. 20 dB. C. 100 dB. D. 50 dB.
Câu 21: Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác
định bởi biểu thức
A. ω = 2π/
LC
B. ω= 1/π
LC
C. ω = 1/
LC
D. ω= 1/
2 LC
π
Câu 22: Điện trường xoáy là điện trường
A. giữa hai bản tụ điện có điện ch không đổi
B. có các đường sức không khép kín
C. của các điện ch đứng yên
D. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ
Câu 23: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc
hiện tượng:
A. tán sắc ánh sáng. B. phản xạ toàn phần. C. giao thoa ánh sáng. D. phản xạ ánh sáng.
Câu 24: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần 90Ω
mắc nối tiếp với môt tụ điện. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha
6
π
so với cường độ dòng điện
trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng:
A. 30
3
Ω. B. 90 Ω. C. 90
3
Ω. D. 30 Ω.
Câu 25: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m=100g xo khối lượng
không đáng kể. Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên trên. Biết con lắc dao động theo
phương trình: x=4cos(10πt- π/3)cm. Lấy g=10m/s
2
, π
2
=10. Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời
điểm t=0,1s là:
A. 0,9N. B. 6N. C. 3N D. 1,6N
Trang 3/4 - Mã đề thi 485 -
Câu 26: Một con lắc đơn dài 25cm, hòn bi có khối lượng 10 g mang điện tích q = 10
-4
C. Lấy g = 10 m/s
2
.
Treo con lắc đơn giữa hai bản kim loại song song thẳng đứng cách nhau 20cm. Đặt hai bản dưới hiệu điện
thế một chiều 80V. Chu kì dao động của con lắc đơn với biên độ góc nhỏ xấp xỉ là
A. 2,92 s. B. 0,91 s. C. 0,96 s. D. 0,58 s.
Câu 27: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây từ điểm M đến điểm N trên dây cách nhau 40 cm. Phương
trình dao động tại N là:
N
25
u Acos t
36
ππ

= +


cm. Biết vận tốc ơng đối của N đi vi M là
25
v Bsin t
32
ππ

= +


cm/s, A hằng số dương, B hằng số âm coi biên độ sóng không đổi trong quá
trình lan truyền; tốc độ truyền sóng trên y giá trị từ 55 cm/s đến 65 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên
y gần giá trị nào sau đây nhất?
A. 61 cm/s B. 63 cm/s C. 59 cm/s D. 57 cm/s
Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều
u 100 2 cos t V= ω
vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ C
có dung kháng Z
C
= R. Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là
50 3 V
và đang tăng thì điện áp tức
thời trên tụ có giá trị là:
A. 50 V.
B.
50 3
V.
C.
50
V.
D.
50 3 V
Câu 29: Trong một giờ thực hành một học sinh muốn một quạt điện loại 180 V - 120W hoạt động bình
thường dưới điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc nối tiếp quạt với một biến trở. Ban
đầu học sinh đó đbiến trở giá trị 70
thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch
0,75A công suất của quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến
trở tới giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 57
B. 67
C. 60
D. 50
Câu 30: Vật dao động điều hoà chu T = 0,6 s. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ
của con lắc có độ lớn vận tốc không vượt quá 6π cm/s là 0,2 s. Biên độ dao động của vật bằng
A. 4 cm B. 2,4 cm C. 3,6 cm D. 3 cm
Câu 31: Một mạch dao động tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm 5 mH tụ điện điện dung
5.10
-5
F. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6 V.
Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch độ lớn tính
theo đơn vị ampe bằng
A.
1
4
B.
5
5
.
C.
5
2
D.
3
5
Câu 32: Một con lắc xo treo thẳng đứng, xo khối ợng không đáng kể, k =100N/m; treo quả
nặng có khối lượng 100g. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương của trục tọa độ Ox thẳng đứng
hướng xuống. Kích thích cho vật điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 5cm. Lấy g = 10m/s
2
.
Công của lực đàn hồi khi vật di chuyển từ vị trí có tọa độ x
1
= -2cm đến vị trí x
2
= 4cm.
A. 0,12 J B. - 0,06 J C. 0,06 J D. -0,12 J
Câu 33: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một cuộn y không thuần cảm điện trở R = 48 Ω một tụ
điện điện dung C =(10
-4
/π) F. Đt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u
=
120 2
cos(100πt) V thì hsố công suất của cuộn dây 0,8. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong
mạch bằng
A. 1,2 (A) B. 2 (A) C. 1,8 (A) D. 1,5 (A)
Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng vgiao thoa ánh sáng, ánh sáng chiếu vào khe S gồm số ánh sáng
đơn sắc bước sóng biến thiên liên tục từ 415 nm đến 760 nm. M một điểm trên màn giao thoa, đó
đúng 4 bức xạ cho vân sáng và một trong 4 bức xạ đó bức xạ có bước sóng 580 nm. Bức xạ có bước
sóng nhỏ nhất có thể trong số 4 bức xạ trên có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 448 nm. B. 454 nm. C. 450 nm. D. 452 nm.
Câu 35: Mắc đin tr R = 2 vào bộ nguồn gồm hai pin suất điện động điện trở trong giống nhau
thành mạch kín. Nếu hai pin ghép nối tiếp thì cường độ dòng điện qua R I
1
= 0,75 (A). Nếu hai pin

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 134
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm