Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An lần 1

204:AABAADADCD CDDBBADABCB CADDBBCCDC CADAACDD C
Trang 1 / 5
S GD & ĐT NGHỆ AN
ĐỀ THI TH ĐẠI HC LN 1 - NĂM 2019
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1
MÔN VT LÍ
Thi gian làm bài 50 phút (40 câu trc nghim)
H Tên :.......................................................S báo danh :.....................
Mã Đề : 201
Câu 01: Mt sợi y đàn hồi căng ngang đang sóng dừng. Sóng truyền trên y bước sóng λ. khoảng
cách gn nht gia hai nút sóng liên tiếp là
A. λ/2 B. λ/8 C. λ D. λ /4
Câu 02: Mc mt vôn kế nhit vào một đoạn mạch điện xoay chiu. S ch ca vôn kế cho biết giá tr ca
hiệu điện thế
A. trung bình. B. cực đại. C. tc thi. D. hiu dng.
Câu 03: Trong quá trình truyn tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đưng dây tải điện được s dng
ch yếu hin nay là
A. tăng điện áp trước khi truyn ti B. tăng chiều dài đường dây
C. gim tiết din dây D. gim công sut truyn ti
Câu 04: Mt con lc xo gm xo nh độ cng k, khối ng ca vt nh m. Tn s góc dao động
điều hòa ca vt nng là
A.
k
m
B.
m
k
C.
1k
2m
D.
k
2
m
Câu 05: Sóng ngang là sóng có phương dao động
A. nm ngang B. trùng với phương truyền sóng.
C. thẳng đứng. D. vuông góc với phương truyền sóng.
Câu 06: Độ cao ca âm là đặc trưng sinh lí của âm gn vi
A. độ đàn hồi ca ngun âm B. tn s ca ngun âm
C. đồ th dao động ca ngun âm D. biên độ dao động ca ngun âm
Câu 07: Mt con lắc đơn chiều dài
đang dao động điều hòa tại nơi gia tốc rơi tự do g. Mt mch dao
động gm cun cm thuần độ t cm L t điện điện dung C đang hoạt động. Biu thc
cùng đơn vị vi biu thc
A.
..g
B.
.
1
g
C.
.
g
D.
.
g
Câu 08: Sóng cơ học không lan truyền được trong
A. cht khí B. cht rn C. cht lng D. chân không
Câu 09: Dao động tt dn có
A. li độ biến thiên điều hòa theo thi gian B. cơ năng không đổi theo thi gian
C. tn s bng tn s ca lc ma sát D. biên độ gim dn theo thi gian
Câu 10: Mt mạch dao động điện t gm cun t cm có h s t cm L và t điện có điện dung C . Tn s
dao động điện t riêng ca mạch được tính theo công thc
A.
f 2 LC
B.
2
f.
LC
C.
1
f
2 LC
D.
1
f.
LC
Câu 11: Trong dao động điều hòa, khong thi gian ngn nhất đ trạng thái dao động ca vt lp lại như
được gi là
A. tn s dao động. B. tn s góc của dao động.
C. pha ban đầu của dao động D. chu kì dao động.
Câu 12: Máy phát điện xoay chiu mt pha, phn cm p cp cc, to quay vi tốc độ n vòng/phút. Tn
s ca suất điện động do máy phát ra là
A.
np
f
60
B.
f np
C.
p
f
n
D.
n
f
p
204:AABAADADCD CDDBBADABCB CADDBBCCDC CADAACDD C
Trang 2 / 5
Câu 13: Sóng cơ học lan truyn trong không khí với cường độ đủ lớn, tai con người có nghe được được sóng
A. chu kì 2 μs. B. tn s 30 kHz. C. chu kì 2 ms. D. tn s 10 Hz.
Câu 14: Trên mt sợi dây đàn hồi dài 1,5m đang có sóng dng với hai đầu c định, ngoài 2 đầu dây người ta
thấy trên dây còn 4 điểm không dao đng. Biết tốc độ truyn sóng trên si dây 45m/s. Tn s sóng
bng
A. 45Hz. B. 90Hz. C. 75Hz. D. 60Hz.
Câu 15: Khi đặt điện áp
))(100(2220 VtCosu
(t tính bằng s) vào hai đầu một điện tr thun thì tn s
góc của dòng điện chạy qua điện tr này là
A.
50 rad/s.
B.
100 rad/s.
C.
100 rad/s.
D.
50 rad/s.
Câu 16: Mt vật dao động điu hòa trên trục Ox phương trình dao động x = 6cos(2πt + 0,5π)(cm) trong
đó t tính bằng s. Ti thời điểm t = 1s, pha dao động ca vt là
A. 2,5π. B. 1,5π. C. 0,5π. D. 2π.
Câu 17: Đặt điện áp u = U
0
cosωt vào hai đầu cun cm thuần có độ t cm L. Ti thời điểm điện áp gia hai
đầu cun cảm có độ ln cực đại thì cường độ dòng điện qua cun cm bng
A.
L
U
2
0
B.
L
U
2
0
C. 0. D.
L
U
0
Câu 18: Đin áp giữa hai đu một đoạn mch biu thc
))(100cos(2110 Vtu
,
t
tính bng giây (s).
Đin áp hiu dng giữa hai đầu của đoạn mch này là
A. 110 V. B.
2110
V. C. 220 V. D.
2220
V.
Câu 19: Con lc xo gm hòn bi khối lượng m, xo đ cng k. Tác dng mt ngoi lc biến thiên
tun hoàn. Khi ngoi lực biên độ F
0
tn s
1
1k
f
m
thì biên độ dao động ổn định ca h A
1
. Khi
ngoi lực biên độ F
0
tn s
2
2k
f
m
thì biên độ dao động ổn định ca hA
2
. So sánh A
1
A
2
ta
A. A
1
< A
2
. B. A
1
> A
2
.
C. A
1
= A
2
. D. A
1
> A
2
hoc A
1
= A
2
.
Câu 20: Mt ng dây h s t cm L = 0,005 H ,dòng điện trong ng dây i=2(A). Suất điện động t cm
trong ng là
A. 2,5 mV. B. 0 mV. C. 2 mV. D. 1,5 mV.
Câu 21: Mt nguồn âm đim phát âm truyền sóng đẳng hướng vào trong không khí vi tốc độ truyn âm
không đổi
v
. Khong cách giữa 2 điểm gn nhau nhất trên cùng hướng truyn sóng âm dao động ngược
pha nhau là d. Tn s ca âm là
A.
4
v
d
. B.
2v
d
. C.
v
d
. D.
2
v
d
.
Câu 22: Mt chất điểm dao động điều hòa dc theo trc Ox với biên độ 5 cm, chu 2 s. Chn gc tọa độ
trùng vi v trí cân bng, ti thời điểm t = 0 vn tc ca vt có giá tr cc tiểu. Phương trình dao động ca vt
A.
))(2cos(5 cmtx
B.
x 5cos t cm.
2



C.
x 5cos t cm.
2



D.
))(2cos(5 cmtx
Câu 23: Mt con lắc đơn chiều dài l được treo ti mt v trí c định, vt nh khối lượng m dao động
điều hòa vi chu k 0,2s. Nếu thay vt trên bng mt vt nh khác khối lượng 2m thì chu k dao động
điều hòa ca con lắc đơn khi đó là
A. 0,2 s B. 0,1 s C. 0,8 s D. 0,283 s
u 24: Đặt đin áp u = U
2
cosωt vào hai đầu đoạn mch gồm đin tr thun R, cun dây không thun cm
độ t cm L, điện tr trong R t điện có điện dung C mc ni tiếp. Biết
01
2
LC
. Cường độ dòng
đin cc đi trong mch
A.
R
U
2
. B.
R
U 2
. C.
R
U
2
D.
R
U2
204:AABAADADCD CDDBBADABCB CADDBBCCDC CADAACDD C
Trang 3 / 5
Câu 25: Cho mạch dao động LC lý ng vi cun cm thuần đ t cm L = 9mH. Trong quá trình dao
động, hiệu đin thế cực đại gia hai bn t là 12V. Ti thời điểm điện tích trên bn t có độ ln q = 24nC thì
dòng điện trong mạch có cường độ i = 4
3
(mA). Chu k dao động riêng ca mch bng
A. 12π(µs) B. 6π(ms) C. 12π(ms) D. 6π(µs)
Câu 26: Đặt điện áp xoay chiu giá tr hiu dụng U không đổi, tn s f thay đổi được vào hai đầu đoạn
mch gồm điện tr thun R , cun cm thun L t đin C mc ni tiếp. Khi f = f
1
thì điện áp hiu dng
giữa hai đầu t điện giá tr bng 0,4U, khi f = f
2
thì điện áp hiu dng giữa hai đu cun cm giá tr
bng 0,4U, khi f = f
3
thì điện áp hiu dng giữa hai đầu cun cảm và điện áp hiu dng giữa hai đầu t điện
có cùng giá tr bng 0,6U. Sp xếp đúng theo thứ t gim dn ca tn s
A. f
1
, f
2
, f
3
B. f
3
, f
2
, f
1
C. f
1
, f
3
, f
2
D. f
2
,f
3
,f
1
Câu 27: Ba xo cùng chiu dài t nhiên đ cng lần lượt
321
,, kkk
đầu trên treo vào các điểm c
định, đầu dưới treo vào các vt cùng khối lượng. Lúc đầu nâng ba vật đến v trí các xo không biến
dng ri th nh để chúng dao động điều hòa với năng lần lượt
JWJW 2,0,1,0
21
3
W
. Mc thế
năng chọn v trí cân bằng, độ cng ca các lò xo có mi liên h
213
35,2 kkk
. Giá tr
3
W
bng
A. 14,7 mJ. B. 24,6 mJ. C. 25 mJ. D. 19,8 mJ.
Câu 28: Mt con lc xo nm ngang gồm xo đ cng
)/(100 mNk
mt vt khối lượng
m
.
Kích thích cho vật dao động điều hòa xung quanh v trí cân bằng, quan sát dao động ca vật người ta thy c
sau nhng khong thi gian bng nhau liên tiếp 0,05s thì động năng và thế năng li bng nhau. Mc thế năng
ti v trí cân bng, ly π
2
=10. Khối lượng ca vt là
A. 100g. B. 50g. C. 150g. D. 200g.
Câu 29: Trong máy phát đin xoay chiu 3 pha, trên mi cun dây ca stato suất điện động cực đại bng
nhau bng E
0
. Khi suất điện động tc thi cun dây th nht trit tiêu thì suất điện động tc thi trong
cun dây th 2 và cun dây th 3 tương ứng là e
2
và e
3
tha mãn h thức nào sau đây
A.
0
32
ee
B.
2
,
2
0
3
0
2
E
e
E
e
C.
0
32
ee
D.
2
,
2
0
3
0
2
E
e
E
e
Câu 30: Mch ni tiếp theo th t gm cun cm thuần L, điện tr thun R t điện C, biết R, C không
đổi, đ t cm L ca cun cm biến thiên. Đặt đin áp xoay chiu biu thc
u U 2cos t V
vào hai
đầu mạch điện. Điều chỉnh L để điện áp hiu dng trên cun cảm đạt giá tr cực đại bằng 100 V. Khi đó
ti thời điểm khi điện áp tc thi giữa hai đầu mch có giá tr
u 50 3V
thì tổng điện áp tc thi u
R
+ u
C
=
50 V. Tính t s
C
R
Z
A.
3
B.
1
2
C.
2
D.
1
3
Câu 31: Hai điện tích điểm cùng độ ln q, trái dấu, đặt tại 2 đnh ca một tam giác đều cnh a trong không
khí. Cường độ điện trường tại đỉnh còn li của tam giác do hai điện tích kia gây ra có độ ln là
A. E = k
2
3
a
q
B. E =
2
1
k
2
a
q
C. E = 2k
2
a
q
D. E = k
2
a
q
Câu 32: Vt AB là một đoạn sáng thẳng đặt vuông góc vi trc chính ca thu kính hi t tiêu c f = 15
cm cho ảnh A’B’ ngược chiu cao gp 5 ln vt. Khong cách t vt ti nh là
A. 18 cm. B. 108 cm. C. 90 cm. D. 72 cm.
Câu 33: Một sóng truyền trên mt si dây rt dài t một đu dây với biên đ không đổi 4 mm, tốc độ
truyn sóng trên dây 2,4 m/s, tn s sóng 20 Hz. Hai đim M N trên dây cách nhau 36 cm, sóng
truyn t M đến N. Ti thời điểm t, sóng ti M có vn tốc dao động cực đại. Tc độ dao động của điểm N
thời điểm
stt )
8
9
(
/
A.
)/(160 scm
. B. 16π (cm/s). C.
)/(38 scm
D. 80π (cm/s).
Câu 34: Cho hai vt nh A và B có khối lượng bng nhau và bng 50 g. Hai vật được ni vi nhau bng mt
si dây dài 12 cm, nh và không dẫn đin, vật B tích điện q = 2.10
-6
C còn vật A không tích điện.Vật A được
gn vào lò xo nh có độ cng
k = 10 N/m.
H được treo thẳng đứng trong điện trường đều có cường độ điện

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 284
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm