Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT
NGUYỄN VIẾT XUÂN
______________________
Đề thi gồm: 04 trang
ĐỀ THI TH THPTQG LẦN 4
NĂM HỌC 2018 - 2019
Bài thi: Khoa học Tự nhiên; Môn: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề
Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s
2
; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
−19
C; tốc độ ánh sáng
trong chân không c = 3.10
8
m/s; 1 u = 931,5 MeV/c
2
. Hằng số Plank h=6,625.10
-34
J.s.
Câu 1: Dao động của một hệ có tần số chỉ phụ thuộc các đặc tính của hệ mà không phụ thuộc vào các yếu tố
bên ngoài gọi là dao động
A. tự do. B. duy trì. C. cưỡng bức. D. tắt dần.
Câu 2: Trong hạt nhân nguyên tử
14
6
C
A. 8 prôtôn và 6 nơtron. B. 6 prôtôn và 14 nơtron.
C. 6 prôtôn và 8 nơtron. D. 14 prôtôn và 6 nơtron.
Câu 3: Trong mạch dao động tự do LC: I
o
, Q
o
lần lượt là giá trị cực đại của cường độ dòng điện và điện tích,
tần số góc, W
t
, W
đ
lần lượt năng lượng từ năng lượng điện, cường độ dòng điện tức thời tại thời
W
t
=n.W
đ
được tính theo biểu thức
A.
1
o
I n
i
n
B.
1
o
I
i
n
C.
1
o
Q
i
n
D.
2 1
o
I
i
n
Câu 4: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì
A. tần số của dòng điện trong đoạn mạch khác tần số của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
B. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha π /2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. dòng điện xoay chiều không thể tồn tại trong đoạn mạch.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Sóng siêu âm là sóng âm duy nhất mà tai người không nghe được.
B. Sóng âm là sóng dọc.
C. Dao động âm có tần số trong miền từ 16Hz đến 20kHz.
D. Sóng âm, sóng siêu âm và sóng hạ âm đều là sóng cơ.
Câu 6: Dòng điện xoay chiều với biểu thức cường độ
2 100
4
i cos t
A, cường độ dòng điện cực đại
A.
A B. 2A C. 4 A D.
2 2
A
Câu 7: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, điểm M trong vùng giao thoa trên màn hiệu
khoảng cách đến hai khe d
1
– d
2
= 2 μm. Ánh sáng làm thí nghiệm có bước sóng λ = 400 nm. Tại M có
A. vân sáng bậc 5. B. vân tối thứ 5. C. vân tối thứ 3. D. vân sáng bậc 2.
Câu 8: Để phát hiện vết nứt trên bề mặt các sản phẩm đúc, người ta sử dụng
A. Bức xạ hồng ngoại. B. Bức xạ nhìn thấy. C. Bức xạ tử ngoại. D. Bức xạ gamma.
Câu 9: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, tốc độ quay của rôto
A. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
B. có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
C. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
D. bằng tốc độ quay của từ trường.
Câu 10: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại
max
v
. Tần số của vật dao động là
A.
max
v
A
B.
max
v
2A
C.
max
v
2 A
D.
max
v
A
đề thi:
101
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 11: Sóng điện từ
A. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương
B. không truyền được trong chân không
C. là sóng dọc hoặc sóng ngang
D. là điện tử trường lan truyền trong không gian
Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch
RLC
mắc nối tiếp. Biết điện trở
40R
Ω, cuộn
cảm cảm kháng 60 tụ điện dung kháng 20 Ω. So với cường độ dòng điện trọng mạch, điện áp
giữa hai đầu đoạn mạch
A. trễ pha
2
B. sớm pha
4
C. sớm pha
2
D. trễ pha
4
Câu 13: Một khung y hình vuông cạnh 10 cm đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,2 T. Mặt
phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 30
0
. Từ thông qua khung dây bằng
A. .10
-3
Wb B. 10 Wb C. 10
-3
Wb D. .10
-3
Wb
Câu 14: Trên một sợi dây đàn hồi đang sóng dừng. Biết khoảng cách giữa điểm bụng điểm nút cạnh
nhau là 15cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là
A. 60cm B. 15cm C. 7,5cm D. 30cm
Câu 15: Cho khối lượng proton m
p
= 1,0073 u, của nơtron m
n
= 1,0087 u của hạt nhân
4
2
He
m
α
=
4,0015u và 1uc
2
= 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân
4
2
He
A. 28,41 MeV. B.
-18
4,55.10 J.
C.
-15
4,88.10 J.
D. 0,03 MeV.
Câu 16: Trong chân không, lực tương tác giữa hai điện tích điểm độ lớn
F
. Đưa hai điện ch điểm
vào môi trường điện môi hằng số điện môi
vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa chúng thì lực điện
tương tác giữa chúng lúc này là
A.
2
F
B.
2
F
C.
D.
F
Câu 17: Hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y vì:
A. Tỉ số giữa năng lượng liên kết và số khối của hạt X lớn hơn của hạt Y.
B. Năng lượng liên kết của hạt X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt Y.
C. Số khối của hạt nhân X lớn hơn số khối của hạt nhân Y.
D. Nguyên tử số của hạt nhân X lớn hơn nguyên tử số của hạt nhân Y.
Câu 18: Hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp o nguồn điện hiệu điện thế U thì tổng công suất tiêu thụ của
chúng là 20W. Nếu chúng mắc song song vào nguồn này thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là:
A. 10W B. 5W C. 80W D. 40W
Câu 19: Chọn phương án sai. Quá trình truyền sóng là:
A. quá trình truyền trạng thái dao động. B. quá trình truyền pha dao động.
C. một quá trình truyền năng lượng. D. một quá trình truyền vật chất.
Câu 20: Một con lắc xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 100 g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Ban
đầu vật được giữ vị trí xo dãn 4 cm rồi thả nhẹ. Bỏ qua mọi ma sát, lực cản. Động năng cực đại vật
đạt được
A. 800 J. B. 160 J. C. 0,08 J. D. 0,16 J.
Câu 21: Cho các hiện tượng: tán sắc ánh sáng, quang điện, khúc xạ ánh sáng, quang dẫn, giao thoa ánh ng,
nhiễu xạ ánh sáng. Có mấy hiện tượng thể hiện tính chất sóng của ánh sáng
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 22: Một nguồn sáng phát ra bức xạ đơn sắc tần số f = 5.10
14
Hz. Biết công suất của nguồn P = 2
mW. Trong một giây, số phôton do nguồn phát ra xấp xỉ bằng
A. 6.10
18
hạt. B. 3.10
20
hạt. C. 6.10
15
hạt. D. 3.10
17
hạt.
Câu 23: Con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi gia tốc trọng trường g. Tần số dao động của
con lắc xác định bởi
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
l
f 2
g
. B.
1 g
f
2 l
. C.
g
f 2
l
. D.
1 l
f
2 g
.
Câu 24: Hiện tượng quang điện là hiện tượng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi
A. kim loại bị bức xạ nhiệt. B. có va chạm đàn hồi với kim loại.
C. kim loại bị nung nóng. D. có ánh sáng thích hợp chiếu vào kim loại.
Câu 25: Vật sáng một đoạn thẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính mỏng cho ảnh cùng
chiều vật độ cao bằng 0,5AB. Dịch vật ra xa thấu kính thêm một đoạn 9 cm thì nh dịch một đoạn 1,8
cm. Tiêu cự của thấu kính bằng
A. –24 cm. B. 18 cm. C. 24 cm. D. –18 cm.
Câu 26: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một
bản tụ điện
4 2 C
cường độ dòng điện cực đại trong mạch
0,5 2 A
. Thời gian ngắn nhất để
điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là
A.
16
s
3
B.
8
s
3
C.
4
s
3
D.
2
s
3
Câu 27: Biết năng lượng tương ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức En
= - eV (n = 1; 2; 3…). Cho một chùm electron bắn phá các nguyên tử hiđrô trạng thái bản để kích
thích chúng chuyển lên trạng thái kích thích M. Vận tốc tối thiểu của chùm electron là
A. 1,89.10
6
m/s B. 2,06.10
6
m/s C. 1,79.10
6
m/s D. 1,55.10
6
m/s
Câu 28: Một máy biến thế cuộn cấp gồm 500 vòng dây cuộn thứ cấp gồm 40 vòng dây. Mắc hai
đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20V.
Biết hao phí điện năng của máy biến thế là không đáng kể. Điện áp hai đầu cuộn sơ cấp có giá trị bằng
A. 1000V. B. 220V. C. 500V. D. 250V.
Câu 29: Vật dao động điều hòa theo phương trình
2
6cos 20
3
x t cm
. Tốc độ của vật sau khi vật đi
được quãng đường 6cm kể từ thời điểm ban đầu là:
A. 60cm/s B.
60 3
cm/s C. 20cm/s D. 80cm/s
Câu 30: Một sóng cơ hình sin lan truyền trên một sợi dây i căng ngang với bước sóng 30 cm.
M
N
hai phần tử dây cách nhau một khoảng 40 cm. Biết rằng khi li độ của
M
3 cm thì li độ của
N
–3 cm.
Biên độ sóng là
A. 3cm B.
3 2
cm C.
2 3
cm D. 6cm
Câu 31: Bắn một hạt α có động năng 5,21 MeV vào hạt nhân đang đứng yên, gây ra phản ứng: α +
+p. Biết phản ứng thu năng lượng 1,21 MeV. Động năng của hạt nhân O gấp 4 lần động năng của
hạt p. Động năng của hạt nhân O bằng
A. 3,2 MeV B. 6,4 MeV C. 1,6 MeV D. 0,8 MeV
Câu 32: Một con lắc lò xo vật nặng khối lượng m = 200
g dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Sự
phụ thuộc của thế năng của con lắc theo thời gian được cho như
trên đồ thị. Lấy π
2
= 10. Biên độ dao động của con lắc bằng
A. 5 cm B. 6 cm C. 10 cm D. 4 cm
Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, ánh sáng dùng trong thí nghiệm ánh sáng trắng bước
sóng từ 400 nm đến 750 nm. Bề rộng quang phổ bậc 1 lúc đầu đo được 0,7 mm. Khi dịch chuyển màn theo

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 4. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 113
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm