Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình lần 2

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LƯƠNG VĂN TỤY NINH BÌNH
ĐỀ THI TH THPTQG
NĂM HỌC 2019 LN 2
Đề thi gm: 04 trang
Bài thi: Khoa hc T nhiên; Môn: VT LÝ
Thi gian làm bài: 50 phút không k thi gian phát đề
H và tên thí sinh………………………………………………………
S báo danh
Mã đề: 005
Cho biết: Gia tc trọng trường g = 10m/s
2
; độ lớn điện tích nguyên t e = 1,6.10
19
C; tốc độ ánh sáng trong
chân không e = 3.10
8
m/s; s Avôgadrô N
A
= 6,022.10
23
mol
1
; 1 u = 931,5 MeV/c
2
.
ĐỀ THI GM 40 CÂU (T CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TT C THÍ SINH
Câu 1: Mt vật dao động điều a với phương trình x = 4cosωt (cm). Quãng đưng vật đi được trong 2 chu k
dao động là
A. 8cm B. 16cm C. 32cm D. 4cm
Câu 2: Biu thc của định lut Cu lông v độ ln lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân
không là:
A.
12
2
qq
Fk
r
B.
12
qq
F
r
C.
D.
12
2
qq
F
r
Câu 3: Mt con lc lò xo gồm lò xo có độ cng 50N/m, vt nng khối lượng m dao động điều hòa. C sau 0,05s
thì vt nng ca con lc li cách v trí cân bng mt khoảng như và v trí này tốc đ khác 0. Lấy π
2
= 10.
Giá tr ca m là
A. 250g B. 100g C. 25g D. 50g
Câu 4: Tại nơi g = 9,8m/s
2
, mt con lắc đơn chiều dài y treo 1m, đang dao động điều hòa với biên độ
góc 0,08rad.
v trí có li độ góc 0,05rad vt nh ca con lc có tốc độ
A. 19,7cm/s B. 19,5cm/s C. 0,195cm/s D. 0,197cm/s
Câu 5: Trong đoạn mch ch có điện tr thuần không đổi, vi thời gian như nhau, nếu cường độ dòng điện gim
2 ln thì nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn mch
A. gim 4 ln B. tăng 2 lần C. tăng 4 lần D. gim 2 ln
Câu 6: Chuyển động ca mt vt tng hp của hai dao động điều a cùng phương, Hai dao động y
phương trình lần lượt là x
1
= 4cos(10t + π/3) cm và x
2
= 3cos(10t π/6) (cm). Độ ln vn tc ca vt v trí cân
bng là
A. 40cm/s B. 50cm/s C. 10cm/s D. 70cm/s
Câu 7: Trong dao động điều hòa, gia tc biến đổi điều hòa
A. ngược pha so với li độ B. sớm pha π/2 so với li độ
C. chậm pha π/2 so với li độ D. cùng pha so với li độ.
Câu 8: Chn câu tr lời đúng. Trong hiện tượng khúc x ánh sáng
A. góc khúc x t l thun vi góc ti B. góc khúc x luôn ln hơn góc tới
C. khi góc tới tăng dần thì góc khúc x cũng tăng dần. D. góc khúc x luôn bé hơn góc tới
Câu 9: Mt chất điểm dao động với phương trình x = 4cosωt (cm). Dao động ca chất điểm có biên độ
A. 16cm B. 8cm C. 32cm D. 4cm
Câu 10: Mt con lc lò xo gồm lò xo có độ cng 100N/m khối lượng con lắc m, dao động với biên độ 10cm. khi
vt qua v trí có li độ 6cm thì động năng của con lc là
A. 0,5J B. 0,32J C. 0,36J D. 0,72J
Câu 11: Mt dây dn thẳng dài đặt trong không khí có dòng điện với cường độ I chy qua. Độ ln cm ng t B
do dòng điện này gây ra ti một điểm cách dây dn một đoạn r được tính bi công thc
A. B = 2.10
-7
B. B = 2.10
7
C. B = 2.10
7
I/r D. B = 2.10
-7
I/r
Câu 12: Mt con lắc lò xo có k = 40N/m và m =100g. Dao động riêng ca con lc này có tn s góc là
A. 0,1π rad/s B. 400 rad/s C. 20 rad/s D. 0,2π rad/s
Câu 13: Mt vt nh khối lượng 1kg dao động điều hòa dưới tác dng ca mt lc kéo v biu thc F = -
0,8cos(4t) N. Dao động ca vật có biên độ
A. 5cm B. 4cm C. 10cm D. 8cm
Câu 14: Mt con lc lò xo gồm lò xo có độ cng k, vt nng khối lượng m thc hiện dao động điều hòa. Chu k
dao động ca con lc là:
A.
k
T2
m

B.
1k
T
2m
C.
1m
T
2k
D.
Câu 15: Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mch gồm điện tr 100Ω, cuộn cm thun và t điện
mc ni tiếp. Biết trong đon mch có cộng hưởng điện. Cường độ hiu dng của dòng điện trong đoạn mch là
A.
2A
B.
2 2A
C.
1A
D.
2
A
Câu 16: Đặt điện áp xoay chiu tn s góc ω vào hai đầu cun cm thuần độ t cm L. Cm kháng ca
cun cm này là:
A.
L
B.
1
L
C.
1
L
D.
L
Câu 17: Đặt điện áp
u U 2 cos t V

vào hai đầu đoạn mch gm cun cm thun mc ni tiếp vi mt biến
tr R. ng vi hai giá tr R
1
= 20Ω R
2
= 80Ω của biến tr thì công sut tiêu th trong đoạn mạch đều bng
400W. Giá tr ca U là:
A.
100 2V
B.
400V
C.
200V
D.
100V
Câu 18: Trên mt si dây có sóng dừng bước sóng λ. Khoảng cách gia hai nút sóng lin k
A. λ/2 B. λ/4 C. D. λ
Câu 19: Đon mch gồm điện tr R, cun cm thun Z
L
và t điện Z
C
mc ni tiếp. Tng tr của đoạn mch là:
A.
2
2
LC
R Z Z
B.
2
2
LC
R Z Z
C.
2
2
LC
R Z Z
D.
2
2
LC
R Z Z
Câu 20: Đặt điện áp có
u 220 2 cos100 t V

vào hai đầu một đoạn mạch điện gồm điện tr có R = 100Ω, tụ
điện có điện dung
4
10
CF
2
cun cảm có độ t cảm L = 1/π (H). Biểu thức cường độ dòng điện trong mch
A.
i 2,2cos 100 t A
4



B.
i 2,2cos 100 t A
4



C.
i 2,2 2 cos 100 t A
4



D.
i 2,2 2 cos 100 t A
4



Câu 21: Đặt điện áp u = U
0
cos(ωt + π/3) (V) vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong đoạn mch là
i = I
0
cosωt (A). Hệ s công sut của đoạn mch là
A. 0,5 B. 1 C. 0,71 D. 0
Câu 22: Một sóng truyn dc theo trc Ox với phương trình u = 5cos(8πt 0,04πx) (u x nh bng cm, t
tính bng s). Ti thời điểm t = 3s, điểm có x = 25cm, phn t sóng có li độ
A. 5cm B. 2,5cm C. -2,5cm D. -5cm
Câu 23: Máy phát điện xoay chiu ba pha hoạt động da trên hiện tượng
A. cm ứng điện t B. điện phát quang C. cộng hưởng điện D. quang điện ngoài
Câu 24: Xét đểm M trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyn qua. Mức cường độ âm ti M là L (dB). Nếu
ờng độ âm tại điểm M tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng
A. L + 20 (dB) B. L + 100 (dB) C. 100L (dB) D. 20L (dB)
Câu 25: Đặt điện áp
u 220 2 cos100 t V

vào hai đầu đoạn mch mc ni tiếp gồm điện tr 20Ω, cuộn cm
độ t cảm 0,8/π (H) t điện điện dung 10
-3
/(6π) F. Khi đin áp tc thi giữa hai đầu đin tr bng
110 3V
thì điện áp tc thi giữa hai đầu cun cảm có độ ln bng
A.
330 3V
B.
440 3V
C.
330V
D.
440V
Câu 26: Mt nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20πt (cm) với t tính bng giây. Trong khong
thi gian 1s, sóng này truyền đi được quãng đường bng bao nhiêu lần bước sóng?
A. 30 B. 40 C. 10 D. 20
Câu 27: ờng độ dòng điện
i 2 2 cos t A

giá tr hiu dng là
A.
4A
B.
2A
C.
2A
D.
2 2A
Câu 28: Điện năng được truyn t nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây 1 pha vi hiu sut truyn ti là
90%. Coi hao phí điện năng chỉ do ta nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%, h s công sut ca mch
bng 1. Nếu công sut s dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp nơi phát thì hiệu sut
truyn tải điện năng trên chính đường dây đó bằng
A. 87,5% B. 85,7% C. 87,7% D. 78,7%
Câu 29: Phát biu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?
A. c sóng khong cách giữa hai điểm gn nhau nht trên cùng một phương truyền sóng mà dao động ti
hai điểm đó cùng pha.
B. c sóng là khong cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao đng ti hai điểm đó
cùng pha.
C. Sóng cơ truyền trong cht rn luôn là sóng dc.
D. Sóng cơ truyền trong cht lng luôn là sóng ngang
Câu 30: Trong thí nghim giao thoa sóng mặt nước, hai ngun kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng
pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thng AB, khong cách t cực đại giao thoa đến cc tiu giao thoa kế
tiếp là 2cm. Sóng truyn trên mặt nước có bước sóng là
A. 1cm B. 4cm C. 8cm D. 2cm
Câu 31: Khi nói v sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng âm không truyn được trong chân không B. Siêu âm có tn s lớn hơn 20000Hz
C. H âm có tn s nh hơn 60Hz D. Đơn vị ca mức cường độ âm là W/m
2
Câu 32: Mt sợi dây căng ngang với hai đầu c định, đang có sóng dừng. Biết khong cách xa nht gia hai phn
t y dao đng với cùng biên đ 5mm 80cm, còn khong cách xa nht gia hai phn t dây dao đng cùng
pha với cùng biên độ 5mm là 65cm. T s gia tốc độ cực đại ca mt phn t y ti bng sóng và tốc độ truyn
sóng trên dây là
A. 0,41 B. 0,12 C. 0,21 D. 0,14
Câu 33: Một sóng cơ truyền trên mt si dây rt dài vi tốc đ 1m/s và chu k 0,5s. Sóng cơ này có bưc sóng
A. 100cm B. 50cm C. 25cm D. 150cm

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 425
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm