Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Tân Dân - Hà Nội

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ, tển thí sinh:…………………….. SBD:……..……
C©u 1 :
Một tia sáng đơn sắc sau khi qua một lăng kính thủy tinh thì :
A.
không bị lệch
B.
bị tán sắc
C.
bị đổi màu
D.
chỉ bị lệch
không đổi màu
C©u 2 :
Một sóng học tần số f truyển trong môi trường đàn hồi với vận tốc v. Khi đó:
.
f
A
v
2
.
v
B
f
.
v
C
f
.
2
v
D
f
C©u 3 :
Chu kỳ dao động của con lắc đơn là:
A.
B.
C.
1
2
l
T
g
D.
1
2
g
T
l
C©u 4 :
Trong máy phát điện xoay chiều một pha p cặp cực , nếu roto quay với tốc độ n vòng trên phút thì
tần số của dòng điện do máy phát ra là:
A.
f= np
B.
f =
60
np
C.
f =
30
np
D.
f = 60 np
C©u 5 :
Một vật dao động điều hòa với phương trình
4cos(2 )x t
(cm, s) ;
chiều dài quỹ đạo của vật là:
A.
12 cm
B.
16 cm
C.
8 cm
D.
4 cm
C©u 6 :
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe sáng là 1 mm, khoảng
cách từ 2 khe đến màn 1 m; ánh sáng dùng làm thí nghiệm bước sóng 0,5
m
. Khoảng cách giữa
2 vân sáng liên tiếp là:
A.
1 mm
B.
0,5 m
C.
0,5 mm
D.
0,5 cm
C©u 7 :
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng ch 2 khe sáng a, khoảng cách từ 2
khe đến màn D, ánh sáng đơn sắc bước sóng
. V trí vân sáng trên màn là:
.
D
A x k
a
.
D
B x
a
.
Da
D x k
C©u 8 :
Cho phản ứng hạt nhân:
7 1 4 4
3 1 2 2
Li H He He
. Biết m
Li
= 7,0144 u; m
H
=1,0073 u; m
He
= 4,0015
u . Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này :
A.
172,5 MeV
B.
7,62 MeV
C.
17,4 MeV
D.
12,6 MeV
C©u 9 :
Trong 3 môi trường: không khí, nước, thép thì vận tốc truyền âm trong:
A.
3 môi trường như nhau
B.
nước lớn nhất
C.
không khí lớn nhất
D.
thép lớn nhất
SỞ GD&ĐT NỘI
TRƯỜNG THPT TÂN DÂN
đề 001
KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
NĂM HỌC: 2018 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần : Vật
Thời gian làm bài: 50 phút
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C©u 10 :
Pin quang điện nguồn điện trong đó:
A.
một chất quang dẫn được chiếu sáng dùng làm máy phát điện
B.
quang năng được trực tiếp biến đổi thành điện năng
C.
năng lượng mặt trời được biến đổi toàn bộ thành điện năng
D.
một quang điện trở, khi được chiếu sáng, thì trở thành máy phát điện
C©u 11 :
Một con lắc xo độ cứng k= 40 N/m, vật khối lượng m = 100 g. Con lắc dao động điều hòa
với chu kỳ:
. ( )A s
. ( )
2
B s
1
. ( )
4
C s
. ( )
10
D s
C©u 12 :
Hạt nhân
131
53
I
:
A.
131 hạt proton
B.
53 hạt nơtron
C.
131 hạt nơtron
D.
53 hạt proton
C©u 13 :
Một vật dao động điều hòa với phương trình
2cos(4 / 2)x t
(cm,s); thời điểm ban đầu vật vị
trí.
A.
biên dương
B.
vị trí x= 1 cm
C.
biên âm
D.
vị trí cân bằng
C©u 14 :
Điện áp đặt vào 2 đầu 1 đoạn mạch dạng
100 2 cos(100 )u t
; (V,s); điện áp hiệu dụng 2
đầu đoạn mạch là:
A.
50
2
V
B.
100 V
C.
100
2
V
D.
200 V
C©u 15 :
Độ cao của âm phụ thuộc vào:
A.
tần số âm
B.
biên độ âm
C.
mức cường độ âm
D.
cường độ âm
C©u 16 :
Một hạt động năng bằng năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt đó là:
A.
2,8.10
8
m/s
B.
2,6.10
8
m/s
C.
2,5.10
8
m/s
D.
2.10
8
m/s
C©u 17 :
Đài phát thanh Nội phát trên sóng trung bước sóng 526 m. Tần số của sóng là:
A.
424 kHz
B.
400 kHz
C.
570 kHz
D.
60 kHz
C©u 18 :
Điện áp giữa 2 đầu mạch cường độ dòng điện qua mạch lần lượt là:
150 2 cos(100 / 6)( )u t V
;
2 2 cos(100 / 2)( )i t A
. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch
là:
A.
150 W
B.
150
3
W
C.
300 W
D.
0
C©u 19 :
Trong hiện tượng sóng dừng trên sợi y đàn hồi dài 1,2 m 2 đầu c định , bước sóng 0,8 m. Số
bụng sóng trên dây là:
A.
3
B.
5
C.
4
D.
6
C©u 20 :
Mạch chọn sóng gồm cuộn dây thuần cảm hệ số tự cảm 20
H
t điện dung 20 nF, lấy
2
10
. Mạch thể thu được sóng điện từ tần số:
A.
25.10
4
Hz
B.
4.10
4
Hz
C.
4.10
5
Hz
D.
25.10
5
Hz
C©u 21 :
Một tia x bước sóng 1 nm, năng lượng của mỗi phôtôn ứng với là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
117 eV
B.
12 eV
C.
621 eV
D.
1242 eV
C©u 22 :
Tìm u đúng với quang phổ vạch phát xạ;
A.
Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau đều giống nhau
B.
Quang phổ vạch phát xạ do các chất rắn khi bị nung nóng phát ra
C.
Quang phổ vạch phát xạ một hệ thống những vạch sáng riêng rẽ nằm trên nền tối.
D.
Quang phổ vạch phát xạ những dải màu biến đổi liên tục nằm trên một nến tối.
C©u 23 :
Quá trình phóng xạ nào không sự thay đổi cấu tạo hạt nhân ?
A.
phóng xạ
B.
phóng xạ
C.
phóng xạ
D.
phóng xạ
C©u 24 :
Đoạn mạch xoay chiều chỉ tụ điện C thì:
A.
u sớm pha so với i một góc
2
B.
u cùng pha so với i
C.
u ngược pha so với i
D.
u trễ pha so với i 1 góc
2
C©u 25 :
Tại 2 điểm A,B cách nhau 48,2 cm trên mặt chất lỏng 2 nguồn phát sóng dao động theo phương
thẳng đứng với phương trình u
1
=5cos100
t (mm) ; u
2
=5cos(100
t+
) (mm); vận tốc truyền sóng
2 m/s. Trên đoạn A, B số cực đại giao thoa là:
A.
23.
B.
25.
C.
24
D.
26
C©u 26 :
Giới hạn quang điện của natri 500 nm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chiếu bức xạ
là:
A.
Tia n nghen
B.
Bức xạ đỏ.
C.
Tia tử ngoại.
D.
Bức xạ tím.
C©u 27 :
Một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần s phương trình:
1
3cos30x t
(cm,s) ;
2
6cos(30 )x t
(cm,s). vận tốc cực đại của vật :
A.
2,7 m/s
B.
90 m/s
C.
0,9 m/s
D.
1,8 m/s
C©u 28 :
Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn y. Đặt vào 2 đầu mạch 1 hiệu
điện thế xoay chiều u=U
2
cos(100
t) (v) hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu cuộn dây U
d
=60 v.
Dòng điện trong mạch lệch pha /6 so với u lệch pha /3 so với u
d
.Hiệu điện thế hiệu dụng 2
đầu mạch là:
A.
120(v).
B.
60
3
(v).
C.
60
2
(v).
D.
90(v).
C©u 29 :
Cho hạt prôtôn động năng K
p
=1,8 Mev bắn vào hạt nhân
7
3
Li đứng yên sinh ra 2 hạt
cùng
độ lớn vận tốc không sinh ra tia
.Cho biết m
p
=1,0073 u; m
=4,0015 u; m
Li
=7,0144u; 1u=931
Mev/c
2
=1,66.10
-27
Kg. Động năng của mỗi hạt mới sinh ra bao nhiêu?
A.
7,80485 Mev.
B.
0,90000 Mev.
C.
9,60485 Mev.
D.
8,70485 Mev.
C©u 30 :
Một sóng học truyền theo trục 0x có phương trình u=18cos(20t-4x) (cm,s) .x (m);tốc độ truyền
sóng là:
A.
5 m/s.
B.
4 m/s
C.
40 cm/s.
D.
50 cm/s.

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Tân Dân - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Tân Dân - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 101
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm