Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 có đáp án số 3

S
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
BÌNH PHƯỚC
ĐỀ THI TH THPT QUC GIA LN 1 NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TNHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm có 04 trang)
MÃ ĐỀ
123
D. prôtôn.
100 os(100 )( )u c t V
Họ, tên thí sinh: ……………………………………. Số
báo danh: ……..
Câu 1. Theo thuyết lượng t
ánh sáng, ánh sáng gồm các hạt mang năng lượng gọi là
A. phôtôn.
B. nơtrôn.
C. êlectron.
Câu 2. Đặt mt đin áp xoay chiu
vào hai đầu một đoạn mch thì ờng đ dòng
đin tc thi qua mch có biu thc
2cos(100 ) .
3
i t A
H s ng sut ca đon mch bng
A. 0,71. B. 0,91. C. 0,87.
Câu 3. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gi r
o
ng M
bng
A. 9r
0
. B. 3r
0
. C. 4r
0
.
D. 0,50
là bán kính Bo. Bán kính quỹ
đạo d
D. 16r
0
.
Câu 4. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,6 µm.
Khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mt phng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m.
Trên màn, khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 7 hai phía so với vân sáng trung tâm là
A. 4 (mm). B. 2,4 (mm). C. 5,4 (mm).
D. 6 (mm).
Câu 5. Mt chất điểm dao động theo phương trình x = 5cos(5πt –π/3)(cm) (t tính bng s). Chu dao
động ca chất điểm bng
A. 0,4 (s). B. 6(s). C. 5π (s). D. 2,5 (s).
Câu 6. Điện áp xoay chiều u = 220
2
cos100πt (V) có giá trị hiu dụng là
A. 220 (V). B. 110 (V). C. 110
2
(V). D. 220
2
(V).
Câu 7. Khi nói về
tia X, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tia X có bước sóng t
10
-8
(m) đến 0,38(μm).
B. Tia X không truyền được trong chân không.
C. Tia X là dòng của các electron có năng lượng ln.
D. Tia X có bản chất là sóng điện t.
Câu 8. Một sóng hình sin truyền theo trục Ox. Phương trình dao động ca mt phn t sóng trên
Ox là u = 2cos10πt (mm) (t tính bằng giây). Tần s của sóng bằng
A. 10 (Hz). B. 10π (Hz). C. 0,2 (Hz).
D. 5 (Hz).
Câu 9. Mt con lắc đơn có chiềui 1,5 (m) dao đng điua theo phương trình s = 3cos(πt)
(cm). Biên
đ
c ca con lc bng
A. 4,5.10
-2
(rad).
B. 4,5.10
-2
(m).
C. 2.10
-2
(rad).
D. 2.10
-2
(m).
Câu 10. Mt thanh sắt một miếng s
tách rời nhau được nung nóng đến cùng nhiệt độ
1500°C thì
phát ra
B. hai quang ph vạch không giống nhau. A. hai quang ph
liên tục không giống nhau.
C. hai quang ph
liên tục ging nhau. D. hai quang ph vch ging nhau.
Câu 11. tuyến truyền hình thường được phát bằng các sóng tần s lớn hơn 30 (MHz) thuộc
loại sóng vô tuyến nào sau đây?
A. Sóng dài.
B. Sóng cực ngn. C. Sóng ngắn. D. Sóng trung.
Câu 12. Khoảng cách giữa hai điểm bng
sóng lin k trên một sợi dây đang sóng dừng ổn định
với bước sóng 15 (cm) là
A. 30 (cm).
B. 7,5 (cm). C. 15 (cm). D. 3,75 (cn).
Câu 13. Điện năng được truyn t nhà máy điện với công suất P = UI (coi h s công suất bằng 1) đến
i tiêu thụ bằng đường dây tải điện mt pha tổng điện tr đường dây R. Công suất hao phí trên
đường dây truyn tải này bng
A.
2
2
.
RP
U
B.
2
.
RP
U
C.
2
.
RP
U
D.
.
.
RP
U
Câu 14. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một cht huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang
phát ra không thể là ánh sáng
A. màu đỏ.
B. màu chàm. C. màu vàng. D. màu cam.
6
Câu
15.
Mt
con
lắc
xo
nằm
ngang
gm
mt
vt
nh
gắn
vào
một
xo
nhẹ
độ
cng
k,
dao
động điều a dọc theo trc Ox quanh v
trí n bằng O theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Chn
mc thế
năng tại v
trí cân bằng thì thế
năng đàn hồi
ca con lc
v
trí có li độ
x bng
A. 0,5.kA.
B. 0,5.kx.
C. 0,5.kx
2
.
D. 0,5.kA
2
.
Câu 16.
Mt
mch
dao
đng
ng
đang có
dao đng đin t
t
do.
Biu thc
hiu
đin
thế
gia hai bn t
đin trong mch là u = 100cos(2π.10
7
t
+
) (V) (t tính bng s). Tn s
dao đng
đin t
t
do ca mch dao đng này bng
A. 10
-7
(Hz). B. 2π.10
-7
(Hz). D. 2π.10
7
(Hz).
Câu 17. Hạt nhân Triti
3
1
T
A. 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtron.
C. 10
7
(Hz).
B. 3 nơtrôn và 1 prôtôn.
C. 3 prôtôn và 1 nơtron.
D. 3 nuclôn, trong đó có 2 nơtron.
Câu 18. Hạt nhân
4
2
He
độ ht khi bng 0,0304u. Ly 1u = 931,5 (MeV/c
2
). Năng lượng liên kết
riêng của hạt nhân
4
2
He
bng
A. 28,3176 (MeV).
B. 7,0794 (MeV). C. 7,0794 (J). D. 28,3176 (J).
Câu 19. Chiếu vào khe hẹp F của máy quang phổ lăng kính một chùm ánh sáng trắng thì chùm sáng
ló ra khỏi ng chun trực là chùm sáng
A. trng song song. B. phân kì nhiều màu. C. trắng phân kì. D. trng hi t.
Câu 20. Vật sáng AB đặt vuông c vi trục chính ca mt thấu kính hội t tiêu c 30 cm, qua
thấu kính cho một ảnh ngược chiu vi vật và cao gấp ba ln vt. Vật AB cách thấu kính
A. 30 cm.
B. 40 cm. C. 15 cm. D. 20 cm.
D. luôn tăng.
Câu
21.
Thc
hin
một
thí
nghiệm
v
dao
động
cưỡng
bức như hình bên tại nơi gia tốc trọng trường g = 9,8 (m/s
2
). Con
lắc
điều
khiển
M
(có
chiều
dài
dây
treo
thay
đổi
được
nh
một
cấu
đặc
biệt)
con
lắc
m
dây
treo
dài
0,98
(m)
được
treo
trên
mt
sợi
dây
như
hình
vẽ.
Ban
đầu
h
đang
đứng
yên
v
trí
cân
bằng.
Kích
thích
M
dao
động
nh
trong
mt
phẳng
vuông
góc
với
mt
phẳng
hình
vẽ
thì
con
lắc
m
dao
động
theo.
Điều
chnh
chiu
dài của con lc M sao cho tn s
của thay đổi t
0,3 Hz đến 0,8
Hz thì biên độ
cưỡng bc ca con lc m
A. tăng rồi gim.
B. gim rồi tăng.
C. luôn giảm.
Câu 22. Biết s
Avô-ga-đrô là N
A
= 6,02.10
23
mol
-1
. S
prôtôn có trong 2,512 (g)
206
82
Pb
gn bng
A. 3,01.10
23
(prôtôn).
C. 6,02.10
24
(prôtôn).
B. 3,01.10
24
(prôtôn).
D. 6,02.10
23
(prôtôn).
Câu 23. Mt mạch dao động lối vào của một máy thu thanh gồm cun thun cm độ t cm 3
µH và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rng, muốn thu được sóng điện t thì tần s riêng của
mạch dao động phi bng tn s của sóng đin t cần thu (để cộng hưởng). Biết rằng trong không
khí, tốc độ truyền sóng điện t 3.10
8
m/s. Nếu điều chỉnh điện dung ca mạch dao động này bằng
500 (pF) thì máy thu đó có th thu được sóng điện t có bước sóng bằng
A. 73 (m). B. 23,2 (m). C. 32,2 (m). D. 2,43 (m).
Câu 24. Mt
chất đim khối lượng m = 100 (g) thc hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng
phương phương trình lần lượt
1
x 3cos 10t cm
6




,
2
x 3cos 10t cm
3




giây). Cơ năng ca chất điểm bng
A. 45 (J). B. 4,5 (mJ). C. 90 (J).
(t
tính
bằng
D. 9 (mJ).
u 25.
Mt ngun
phát ánh
ng
đơn
sắc tần s
7,5.10
14
Hz; ng
sut phát xạ
bng 10 (W). Cho
hng s
Planck h = 6,625.10
-34
(Js). S
phôtôn mà nguồnng pt ra trong một giây xp x
bng
A. 2,01.10
19
(ht).
B. 2,01.10
20
(ht).
C. 1,31.10
19
(ht).
D. 1,31.10
20
(ht).
Câu 26. Đặt một điện áp xoay chiều
200 2 os( )( )u c t V
vào hai đầu một đon mch gm mt cun
cm thuần hệ s t cm L, mt t điện điện dung C điện tr thun R = 100Ω ghép nối tiếp
nhau. Biết ω
2
LC = 1. Cường độ dòng điện hiu dng của dòng điện chy qua mch bng
A. 2
2
(A).
B.
2
(A). C. 1 (A).
Câu 27. Đặt một khung dây dẫn hình vuông cạnh dài 10 (cm) trong mt t
trường đều vectơ cm ng t hp với vectơ pháp tuyến ca mt phng
khung dây một góc 60
0
. Độ ln cm ng t ph thuc theo thời gian được
t như đồ th bên. Suất điện động cm ng xut hiện trong khung là
A. 0,217 (V).
C. 0,25 (V).
B. 0,125 (V).
D. 0,15 (V).
Câu 28. Cho mạch điện như hình bên. Nguồn điện suất điện động ξ = 12 V,
đin tr trong r = 1 Ω; R
1
= 3 Ω;  R
2
=  6 Ω. B qua điện tr ca ampe kế dây
ni. S ch ca ampe kế
B. 1,3 (A).
D. 1,2 (A).
A. 6 (A).
C. 4 (A).
Câu
29.
Tng
hp
hạt
nhân
heli
4
2
He
t phn ng hạt nhân
1 7 4
1 3 2
H Li He X
ng ta ra khi tng hợp được 0,5 mol heli là
A. 1,3.10
24
MeV. B. 2,4.10
24
MeV.
C. 2,6.10
24
MeV
D. 2 (A).
+
17,3
MeV.
Năng
D. 5,2.10
24
MeV
Câu 30. Trong một thí nghiệm đo chiết sut n ca mt tm thy tinh trong sut. Mt học sinh dùng mt
tia sáng laze màu đỏ chiếu t không khí đến tm thy
tinh ghi li kết qu đo góc tới i góc khúc xạ r
ơng ng trong 4 lần đo như trong bảng bên dưới.
Giá tr gn đúng nhất với giá trị thc ca n
A. 1,491. B. 1,493. C. 1,499. D. 1,486.
Câu 31. Theo mẫu nguyên t Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân
xem chuyển động tròn đều. T s gia tốc độ của êlectron trên qu đạo K tốc đ của êlectron
trên quỹ đạo M bng
A. 9. B. 2.
C.
3. D. 4.
Câu 32. Điện năng được truyn t nhà máy điện đến nơi tiêu thụ bằng đường y tải điện mt pha.
Biết công suất của nhà máy điện không đổi. Khi điện áp hiệu dng nhà máy đưa lên đường dây là U
thì công suất hao phí trên đường dây bằng 25% công suất của nhà máy. Để công suất hao ptrên
đường dây bằng 4% công suất ca nhà máy thì điện áp hiệu dng nhà máy đưa lên đường dây bằng
A. 2,5U. B. 4,25U. C. 6,25U. D. 3,5U.
Câu 33. mặt nước hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A B, dao động cùng pha theo phương
thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng λ. Gọi C và D là hai phn t trên mặt nước sao cho ABCD
là hình vuông DB - DA = 3λ. Gọi M một phn t trên mặt nước thuộc AD nằm trên một cc
đại giao thoa gn A nht. Khoảng cách AM gn bng
A. 0,325λ. B. 0,424λ.
C. 0,244λ. D. 0,352λ.
Câu 34. Mt vật dao động điều hoà với chu T = 6s. Gi s
1
, s
2
, s
3
lần lượt ba quãng đường liên
tiếp mà vật đi được trong thi gian 1(s), 2(s) và 3(s) k t lúc bắt đầu dao động. Biết t l
1 2 3
:: : 1 3:s s s n
(với n là hằng s dương). Giá trị ca n bng
A. 4. B. 7. C. 6. D. 5.
Câu 35. Ti một điểm O trên mặt nước một nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thng
đứng to ra mt h sóng tròn đồng tâm lan truyền ra xung quanh với bước sóng 4 (cm). Gọi M N
hai phần t trên mặt nước cách O lần lượt 10 cm 16 cm. Biết trên đoạn MN 5 điểm dao
động cùng pha với O. Coi rằng biên độ sóng rt nh so với bước sóng. Khoảng cách MN gn nht
với giá trị nào sau đây?
A. 26 (cm). B. 25 (cm). C. 24 (cm). D. 27 (cm).

Bộ đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 có đáp án số 3. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Vật Lý 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 có đáp án số 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 172
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm