Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Quảng Bình

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi 04 trang)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:…………………………………………..
Số báo danh:………………………………………………
Câu 1: Trong dao động cơ, hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ nét khi
A. lực cản môi trường nhỏ. B. biên độ lực cưỡng bức nhỏ.
C. tần số lực cưỡng bức nhỏ. D. biên độ lực cưỡng bức lớn.
Câu 2: Chiếu ánh sáng đơn sắc màu lục vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra
không thể là ánh sáng
A. màu lam. B. màu đỏ. C. màu vàng. D. màu cam.
Câu 3: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình
x = Acos ωt + φ ,
pha của dao động là
A.
ωt.
B. ωt + φ.
C.
φ.
D. ω.
Câu 4: Tia có bản chất là dòng các
A. hạt nhân
4
2
He.
B. hạt electron. C. hạt phôtôn. D. hạt pozitron.
Câu 5: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào sau đây bị nung nóng phát ra?
A. Chất lỏng. B. Chất khí ở áp suất thấp.
C. Chất rắn. D. Chất khí ở áp suất cao.
Câu 6: Đơn vị đo cường độ âm là
A. J/s. B. J/m
2
. C. Wm
2
. D. W/m
2
.
Câu 7: Máy biến áp là thiết bị dùng để
A. biến đổi điện áp xoay chiều. B. biến đổi tần số dòng điện.
C. biến đổi điện áp một chiều. D. biến đổi công suất dòng điện.
Câu 8: Một dây đàn hồi dài 40 cm, căng hai đầu cố định. Khi dây dao động với tần số 600 Hz quan sát
trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là
A. 20 cm. B. 80 cm. C. 13,3 cm. D. 40 cm.
Câu 9: Công thoát electron của một kim loại có giá trị 6,2 eV, giới hạn quang điện của kim loại đó là
A. 0,320 µm. B. 0,153 µm. C. 0,200 µm. D. 0,863 µm.
Câu 10: Sóng điện từ có tần số 100 kHz khi truyền trong chân không có bước sóng là
A. 3.10
6
m. B. 3 m. C. 3000 m. D. 0,03 m.
Câu 11: Điện áp xoay chiều
u = 100 2 cos100πt V
(t tính bằng s) vào hai đầu tụ điện điện dung
-5
10
F
π
. Dung kháng của tụ điện là
A. 0,1 Ω. B. 10 Ω C. 100 Ω. D. 1000 Ω.
Câu 12: Tương tác nào sau đây không phải là tương tác từ?
A. Tương tác giữa nam châm và dòng điện. B. Tương tác giữa các dòng điện.
C. Tương tác giữa các điện tích đứng yên. D. Tương tác giữa các nam châm.
Câu 13: Một sóng ngang truyền trên sợi y đàn hồi rất dài với vận tốc sóng 0,4m/s, chu kỳ dao động 2s.
Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là
A. 0,1 m. B. 0,2 m. C. 0,4 m. D. 0,8 m.
Câu 14: Từ không khí, chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia hẹp song song gồm hai ánh
sáng đơn sắc là vàng và đỏ. Khi đó
A. tia màu vàng bị phản xạ toàn phần, tia màu đỏ khúc xạ vào nước.
B. góc khúc xạ của tia màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của tia màu đỏ.
C. so với phương tia tới, tia khúc xạ màu đỏ lệch ít hơn tia khúc xạ màu vàng.
D. tia màu đỏ bị phản xạ toàn phần, tia màu vàng khúc xạ vào nước.
đề thi: 001
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 15: Hạt nhân khối lượng nghỉ 4,0015u. Biết khối lượng nghỉ nơtron 1,008665u của
prôtôn là 1,007276u. Năng lượng liên kết riêng của
A. 4,717 MeV/nuclôn. B. 28,30 MeV/nuclôn.
C. 14,150 MeV/nuclôn. D. 7,075 MeV/nuclôn.
Câu 16: Thấu kính có độ tụ D = -4 dp đó là thấu kính
A. hội tụ, tiêu cự có độ lớn 4 cm. B. phân kì, tiêu cự có độ lớn 25 cm.
C. hội tụ, tiêu cự có độ lớn 25 cm. D. phân kì, tiêu cự có độ lớn 4 cm.
Câu 17: Một mạch dao động LC lý tưởng. Nếu giữ độ tự cảm không đổi, tăng điện dung của tụ điện lên
4 lần thì tần số dao động riêng của mạch
A. tăng 2 lần. B. tăng 4 lần. C. giảm 4 lần. D. giảm 2 lần.
Câu 18: Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh, thì năng lượng của một phôtôn
A. không phụ thuộc vào tần số của sóng ánh sáng tương ứng.
Câu 20: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 0,1 mm,bước sóng ánh sáng
600nm. Các vân giao thoa hứng được trên màn cách hai khe 2 m. Tại điểm M cách vân sáng trung tâm
3,6cm có
A. vân tối thứ 1. B. vân tối thứ 2. C. vân sáng bậc 3. D. vân sáng bậc 2.
Câu 21: Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ?
A. Tia X. B. Tia γ. C. Tia β
+
. D. Tia α.
Câu 22: Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của một tụ điện là
A. điện trở. B. điện áp giới hạn. C. độ tự cảm. D. điện dung.
Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình
10cos 2
3
x t
cm
(t tính bằng s) .
Quãng đường chất điểm đi được trong một chu kì là
A. 10 cm. B. 40 cm. C. 5 cm. D. 20 cm.
Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều
u = U
0
coωt
vào hai đầu đoạn mạch chỉ điện trở thuần. Gọi U điện
áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I
0
I lần lượt giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu
dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?
A.
u
2
U
2
+
i
2
I
2
= 2. B.
u
U
i
I
= 0. C.
U
U
0
+
I
I
0
=
2
. D.
U
U
0
I
I
0
= 0.
Câu 25: Chiếu bức xạ điện từ bước sóng 400 nm vào catốt của tế bào quang điện t đo được dòng
quang điện bão hòa 100 mA. Biết hiệu suất lượng tử của quá trình quang điện H=10%. Công suất của
bức xạ mà catốt nhận được xấp xỉ bằng
A. 31 mW. B. 31 W. C. 3,1W. D. 3,1 mW.
Câu 26: Mạch điện gồm R
1
,L
1
,C
1
nối tiếp cộng hưởng với tần số góc ω
1
mạch điện gồm
R
2
, L
2
, C
2
nối tiếp cộng hưởng với tần số góc ω
2
. Biết
ω
1
ω
2
L
1
= 2L
2
.
Nếu đoạn mạch gồm hai đoạn mạch
nói trên mắc nối tiếp thì cộng hưởng với tần số ω bằng
A.
2 2
1 2
2
3
. B.
2 2
1 2
2
3
. C.
1 2
1 2
.
. D.
1 2
.
.
Câu 27: Cho một mạch dao động điện từ LC tưởng. Khi điện áp giữa hai đầu tụ là 2V thì cường độ
dòng điện qua cuộn dây i, khi điện áp giữa hai đầu tụ là 4V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây i/2.
Điện áp cực đại giữa hai đầu cuộn dây là
A. 4 V. B. 6 V. C.
2 3V
. D.
2 5V
.
E, r
R
3
R
1
R
2
Hình 1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 28: Một con lắc xo nằm ngang, dao động điều hòa với phương trình
x = 5cos t + cm.2
6
Trong khoảng thời gian 0,75 s đầu tiên, khoảng thời gian lực hồi phục cùng chiều
với vectơ vận tốc của vật là
A.
5
s.
12
B.
1
s
4
C.
1
s
2
D.
1
s.
3
Câu 29: Trong t nghiệm giao thoa sóng mặt nước giữa hai nguồn đồng bộ tần số 25 Hz, ch nhau
S
1
S
2
= 32cm, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. M điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn
S
1
, S
2
cách trung điểm I của S
1
S
2
một khoảng 12 cm. Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn nằm
trong đoạn thẳng MI là
A. 16. B. 13. C. 4. D. 3.
Câu 30: Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu
đoạn mạch là 60V. Hệ số công suất của đoạn mạch là 0,8 và hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Điện áp
hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là
A. 45V. B. 80V. C. 106,7V. D. 100V.
Câu 31: Ngày nay tỉ lệ của U235 0,72% urani tự nhiên, còn lại U238. Cho biết chu bán của
chúng 7,04.10
8
năm 4,46.10
9
năm. Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời trái đất được tạo
thành cách đây 4,5 tỉ năm là
A. 23%. B. 46%. C. 32%. D. 16%.
Câu 32: Một mạch dao động điện t lí tưởng đang dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng
lượng điện trường của mạch giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại 3 µs. Thời gian ngắn nhất để
cường độ dòng điện trong mạch tăng từ 0 đến nửa giá trị cực đại là bao nhiêu?
A. 3 µs. B. 2 µs. C. 1,5 µs. D. 4 µs.
Câu 33: Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng 50 g, mang điện tích 10
-6
C, được treo vào sợi dây mảnh,
nhẹ, cách điện, không giãn chiều dài 1 m. Toàn bộ hệ thống đặt trong điện trường đều nằm ngang, cường
độ 73500 V/m. Ban đầu dây treo được giữ theo phương thẳng đứng, thả nhẹ cho vật dao động. Lấy
g = 9,8 m/s
2
. Khi dây treo lệch góc 3
0
thì tốc độ của vật là
A. 0,436 m/s. B. 0,439 m/s. C. 0,355 m/s. D. 0,357 m/s.
Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều
0
u = U cos t V
vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự
gồm điện trở thuần R, cuộn dây không thuần cảm điện trở r = R tụ điện. Điểm M là điểm nằm giữa
điện trở R cuộn dây, N là điểm giữa cuộn dây tụ điện. Điện áp tức thời u
AN
u
MB
vuông pha với
nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là
40 5 V
. Giá trị của U
0
bằng
A.
80 2 V
. B.
80 5 V
. C. 160 V. D. 80 V.
Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng dùng ánh sáng trắng (
0,40 μm λ 0,75μm
), khoảng cách giữa hai khe
hẹp 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 1 m. Trên n quan sát, vị trí trùng
nhau của 3 vân sáng đơn sắc gần vân sáng trung tâm nhất, cách vân sáng trung tâm
A. 12,50 mm. B. 10,00 mm. C. 11,25 mm. D. 8,65 mm.
Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U
tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp
theo thứ tự cuộn cảm thuần độ tự cảm thay đổi, điện
trở thuần tụ điện. Gọi U
LR
điện áp hiệu dụng đoạn
mạch gồm cuộn cảm điện trở, cosφ hệ số công suất
đoạn mạch AB. Đồ thị bên tả sự phụ thuộc của U
LR
và cosφ theo Z
L
. Giá trị của R gần nhất với giá trị nào sau
đây?
A. 25 Ω. B. 40 Ω.
C. 50 Ω. D. 36 Ω.
Z
L
(Ω)
U
LR
cosφ
U
LR
(
V)
cosφ
49
1

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Quảng Bình. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Quảng Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 213
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm