Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Trần Thị Tâm - Quảng Trị

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT TRẦN TH TÂM
THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN VẬT LÝ
Thời gian m bài : 50 Phút; (Đề 40 câu)
(Đề có 05 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
đề 181
Câu 1: Chọn câu đúng.
A. Sóng dọc sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang sóng truyền theo phương nằm
ngang.
B. Sóng dọc sóng truyền dọc theo một sợi dây.
C. Sóng dọc sóng truyền theo trục tung, còn sóng ngang sóng truyền theo trục hoành.
D. Sóng dọc sóng trong đó phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền.
Câu 2: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc bước sóng λ. Gọi h hằng số Plăng, c tốc độ ánh
sáng trong chân không. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này
A.
.
hc
B.
.
hc
C.
.
h
c
D.
.
c
h
Câu 3: Dòng điện trong chất khí ch thể dòng chuyển dời hướng của
A. các êlectron ion được tạo ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
B. các ion ta đưa từ bên ngoài o trong chất khí.
C. các êlectron ion ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
D. các êlectron ta đưa vào trong chất khí.
Câu 4: Đặt một điện áp xoay chiều u = U
0
cos
t(V) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh.
Dòng điện nhanh pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch khi
A. L =
C
1
. B. =
LC
1
. C. L <
C
1
. D. L >
C
1
.
Câu 5: Một chất điểm khối lượng m đang dao động điều hòa. Khi chất điểm vận tốc v thì động năng
của
A.
2
mv
2
. B.
. C.
2
vm
. D.
2
mv
.
Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R cuộn cảm thuần
thì cảm kháng của cuộn cảm Z
L
. Hệ số công suất của đoạn mạch
A.
22
L
ZR
R
. B.
22
L
ZR
R
.
C.
R
ZR
L
22
. D.
R
ZR
L
22
.
Câu 7: Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L tụ điện điện dung C. Tần số dao động
riêng của mạch
A.
1
2 LC
. B.
2 LC
. C.
2
LC
. D.
LC
2
.
Câu 8: Một con lắc xo gồm vật nhỏ xo nhẹ độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh
vị t cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x
A.
.
2
1
2
kxF
B. F = k.x.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. F = - kx. D.
.
2
1
kxF
Câu 9: Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng tần số
A. 50 Hz. B. 50π Hz. C. 100 Hz. D. 100π Hz.
Câu 10: Gọi
Đ
,
L
,
T
lần lượt là năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, phôtôn ánh sáng lam phôtôn ánh
sáng m. Ta
A. .
T
>
Đ
>
L
. B.
T
>
L
>
Đ
. C.
L
>
T
>
Đ
. D.
Đ
>
L
>
T
.
Câu 11: Một sợi dây căng ngang đang sóng dừng. Sóng truyền trên dây bước sóng λ. Khoảng cách
giữa hai nút liên tiếp
A. λ . B.
2
. C.
4
. D. .
Câu 12: Ánh sáng bước sóng 0,57 µm , thể y ra hiện tượng quang điện chất nào dưới đây? (Biết
Canxi, Natri, Kali, Xesi lần lượt giới hạn quang điện 0,43 µm , 0,5 µm, 0,55 µm, 0,58 µm).
A. Kali. B. Canxi. C. Natri. D. Xesi.
Câu 13: Con lắc xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A. Li độ của vật khi thế năng
bằng động năng
A. x = ±
4
A
. B. x = ±
2
2A
. C. x = ±
2
A
. D. x = ±
4
2A
.
Câu 14: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn khoảng vân i.
Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì
khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm đi bốn lần. B. không đổi.
C. tăng lên hai lần. D. tăng lên bốn lần.
Câu 15: Cho 4 tia phóng xạ: tia α, tia β
+
, tia β
-
tia γ đi o một miền điện trường đều theo phương
vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu
A. tia β
-
. B. tia α. C. tia γ. D. tia β
+
.
Câu 16: Trên hình vẽ đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp xoay chiều. Biểu thức điện áp
A. u = 200cos(100πt - π/2) (V). B. u = 200cos(50πt + π/2) (V).
C. u = 200cos(100πt + π/2) (V). D. u = 100cos(50πt - π/2) (V).
Câu 17: Một vật dao động điều hòa với biên độ A năng W. Mốc thế năng của vật vị trí cân bằng.
Khi vật đi qua vị trí li độ 2A/3 thì động năng của vật
A. 5/9 W. B. 2/9 W. C. 7/9 W. D. 4/9 W.
Câu 18: Hai dao động điều hòa: x
1
= A
1
cosωt x
2
= A
2
cos(ωt + π). Biên độ dao động tổng hợp của hai
động này
A. A = A
1
+ A
2
. B.
2 2
1 2
A A A
C.
2 2
1 2
A A A
D.
1 2
A A A
Câu 19: Đồ thị biểu diễn hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ A ngược pha
nhau như hình vẽ. Điều nào sau đây đúng khi nói về hai dao động này
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
.
A. Độ lệch pha giữa hai dao động là 2π.
B. li độ luôn đối nhau.
C. Cùng đi qua vị trí cân bằng theo một hướng.
D. Biên độ dao động tổng hợp bằng 2A.
Câu 20: Cho các tia sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X tia . sắp xếp theo thứ tự các tia năng
lượng phôtôn giảm dần
A. tia tử ngoại, tia , tia X, tia hồng ngoại.
B. tia X, tia , tia tử ngoại, tia hồng ngoại.
C. tia , tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.
D. tia , tia tử ngoại, tia X, tia hồng ngoại.
Câu 21: Khi một động điện đang hoạt động thì điện năng được biến đổi thành
A. năng lượng học năng lượng nhiệt.
B. năng lượng học.
C. năng lượng học, năng lượng nhiệt năng lượng điện trường.
D. năng lượng học, năng lượng nhiệt năng lượng ánh sáng.
Câu 22: Trong một mạch dao động tưởng đang dao động điện từ tự do. Biết điện ch cực đại trên một
bản tụ điện 4.10
-8
C cường độ dòng điện cực đại trong mạch 10 mA. Tần số dao động điện từ trong
mạch là:
A. 100,2 kHz. B. 50,1 kHz. C. 79,6 kHz. D. 39,8 kHz.
Câu 23: Thí nghiệm giao thoa I-âng với ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,75 μm, khoảng cách giữa hai
khe a = 1 mm, khoảng cách hai khe đến màn D = 2 m. Tại thời điểm t = 0, truyền cho màn một vận tốc ban
đầu hướng về phía hai khe để màn dao động điều hòa với chu 3 s với biên độ 40 cm. Thời gian t lúc màn
dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm b = 19,8 mm cho vân tối lần thứ 8
A. 1,06 s. B. 0,31 s. C. 1,50 s. D. 1,64 s.
Câu 24: Một mạch dao động điện từ LC tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại
trên một bản tụ 2.10
-6
C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch 0,1πA. Chu dao động điện từ tự do
trong mạch bằng
A. 4.10
-7
s. B. 10
-6
/3 s. C. 10
-3
/3 s. D. 4.10
-5
s.
Câu 25: Rôto của y phát điện xoay chiều một pha nam châm bốn cặp cực (4 cực nam cực bắc).
Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động do máy tạo ra tần số
A. 100 Hz. B. 120 Hz. C. 50 Hz. D. 60 Hz.
Câu 26: Một máy kéo cần thoi tác dụng lên một con lắc xo nằm ngang (như hình vẽ) để duy trì cho
vật nặng dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm tần số f = 5Hz. Vật nặng khối lượng m = 1 kg; hệ số
ma sát giữa vật mặt ngang μ = 0,1. Tính công suất của máy kéo.
A. 1 W. B. 2 W. C. 1,25 W. D. 0,5 W.
Câu 27: Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76μm. Tần số của ánh sáng
nhìn thấy giá trị
A. từ 4,20.10
14
Hz đến 6,50.10
14
Hz.

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Trần Thị Tâm - Quảng Trị. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Trần Thị Tâm - Quảng Trị. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 215
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm