Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Đào Duy Từ - Hà Nội

THPT Đào Duy Từ
Hà N
i
Câu 1: Tia Rơn ghen có
A. cùng bn cht vi sóng vô tuyến B. điện tích âm
C. bước sóng lớn hơn bước sóng tia hng ngoi D. cùng bn cht vi sóng âm.
Câu 2: Lc hạt nhân còn được gi là
A. Lc hp dn. B. lực tĩnh điện C. lực tương tác từ D. lực tương tác mạnh
Câu 3: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện ngoài
A. Electron bt ra khi kim loi b nung nóng
B. Electron bt ra khi kim loại khi có ion đập vào
C. Electron b bt ra khi mt nguyên t khi va chm vi mt nguyên t khác
D. Electron bt ra khi mt kim loi khi b chiếu sáng.
Câu 4: Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng sinh lý của âm
A. tn s âm B. ờng độ âm C. mức cường độ âm D. độ cao
Câu 5: Hơi hydro và hơi natri có áp suất thấp đối nóng cùng nhiệt độ thì phát ra
A. Hai quang ph liên tc không ging nhau. B. Hai quang ph vch không ging nhau
C. Hai quang ph liên tc ging nhau. D. Hai quang ph vch ging nhau.
Câu 6: Đặt một điện áp u=200
cos(120πt+π)V vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh thì đin áp
hiu dng giữa hai đoạn mch bng
A. 60
V B. 120V C. 200
V D. 200 V
Câu 7: Mt chất điểm dao động điều hòa, gia tốc a và li độ x ca chất điểm liên h vi nhau theo h thc a =
-16π
2
x (cm/s
2
). Chu kì của dao động bng
A. 3s B. 0,5 s C. 2s D. 0,25s
Câu 8: Chu kì ca con lắc đơn không ph thuc vào
A. khối lượng vt nng B. chiu dài dây treo
C. Gia tc trọng trường nơi dao động D. Chiu dài dây treo và khối lượng vt nng
Câu 9: Cho tốc độ ánh sáng trong chân không c. Theo thuyết tương đối, mt vt khối lượng ngh m
0
chuyển động vi tốc độ v thì khối lượng động (khối lượng tương đối tính) ca vt là
A.

B.

C.
D.
Câu 10: Dao động cưỡng bức không có đặc điểm nào sau đây?
A. Có tn s dao động bng tn s dao động riêng ca h
B. Độ chênh lch gia tn s lực cưỡng bc và tn s riêng càng nh thì biên độ dao động cưỡng bc càng
ln
C. Khi tn s lc ng bc bng tn s dao động riêng ca h thì biên độ dao động cưỡng bức đạt cực đại.
D. Có biên độ dao động ph thuộc biên độ ca ngoi lc.
Câu 11: Trong máy thu thanh vô tuyến điện không có b phn
A. loa B. chn sóng C. biến điệu D. anten
Câu 12: Máy phát điện xoay chiu mt pha, rô to có p cp cc bc nam, suất điện động do máy phát ra có tn
s f thì rô to phi quay vi tốc độ (tính ra vòng/giây)
A. n =

B. n =

C. n =
D. n =
Câu 13: Đặc điểm nào sau đây không phi ca sóng cơ?
A. Sóng cơ có thể giao thoa, phn x, nhiu x.
B. Sóng cơ truyền trong chất khí nhanh hơn truyền trong cht rn.
C. Sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng
D. Sóng cơ không lan truyền được trong chân không
Câu 14: Mt vt đang thực hiện dao động điều hòa với biên độ A (cm), tn s góc ω (rad/s) thì gia tốc cực đại
ca vt là
A. ωA
2
(cm/s
2
) B. ωA (cm/s
2
) C. ω
2
A (cm/s
2
) D. m ω
2
(cm/s
2
)
Câu 15: Trong y học, người ta dùng nguồn laze phát ra chùm sáng có bước sóng λ để đốt các mm. Biết
rằng đ đốt được mm th ch 5 mm
3
thì phn này cn hấp thu hoàn toàn năng lượng ca 4.10
19
photon của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1mm
3
2,584J. Ly h = 6,625.10
-
34
J.s; c = 3.10
8
m/s. Giá tr của λ là
A. 615μm B. 585 nm C. 496 nm D. 615nm
Câu 16: Mt ngun sóng tại điểm A trên mặt nước phương trình

cm. Tốc độ truyn
sóng trên mặt nước là 120 cm/s, coi biên độ sóng không đổi. Tại điểm B trên mặt nước cách điểm A là 2 cm
có phương trình sóng
A.


cm B.

cm
C.

cm D.

cm
Câu 17: Mt qu cu nh khối lượng 6,12.10
-15
kg, mang đin tích 4,8.10
-18
C nằm lửng gia hai tm kim
loi song song nm ngang, nhiễm điện trái du, cách nhau 4cm. Ly g = 10 m/s
2
. Hiệu điện thế gia hai tm
kim loi bng
A. 510 V B. 127,5 V C. 63,75V D. 255V
Câu 18: Hạt nhân có năng lượng liên kết 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng ca ht nhân này là
A. 12,48 MeV/nuclon B. 19,39 MeV/nuclon C. 7,59 MeV/nuclon D. 5,46 MeV/nuclon
Câu 19: Chiếu xiên mt chùm sáng hp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng và lam t không khí ti mặt nước thì
A. so với phương tia tới, tia khúc x lam b lệch ít hơn tia khúc xạ vàng
B. so với phương tia tới, tia khúc x vàng b lệch ít hơn tia khúc xạ lam
C. tia khúc x ch là ánh sáng vàng, còn tia lam b phn x toàn phn
D. chùm sáng b phn x toàn phn
Câu 20: Đặt một đin áp 

V vào hai đầu đoạn mch RLC ni tiếp thì cường độ
dòng điện qua mch là

A. Đ lch pha giữa điện áp tc thời và cường độ dòng điện
tc thi qua mch bng
A.
B.

C.
D.

Câu 21: Một ngưi mt cận có đim cc vin cách mắt 40 cm. Để nhìn vt rt xa mt không phải điều
tiết, người đó cần đeo sát mắt một kính có độ t bng
A. 2,5 dp B. -0,5 dp C. -2,5 dp D. 0,5 dp
Câu 22: Khi đặt hiệu đin thế không đổi 36 V vào hai đầu mt cun cảm thì dòng điện qua cun cảm có cường
độ 1,5A. Khi đặt một điện áp xoay chiu có giá tr hiu dng là 200V và tn s 50Hz vào cun cảm thì cường
độ dòng điện qua cun cm có giá tr hiu dng là 5A. Độ t cm ca cun cm bng
A.

B.

C.

D.

Câu 23: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R
1
= 1Ω, R
3
= 5Ω; R
2
= 2Ω, R
4
= 10Ω, E =
12V; r = 1Ω. Bỏ qua điện tr ca các dây ni. Công sut ca mch ngoài là
A. 17,28 W B. 21,6W
C. 19,36 W D. 23,04W
Câu 24: Mt kim loi công thoát electron A, gii hạn quang điện λ
0
. Kim loi th 2 có công thoát
electron lớn hơn 25% thì giới hạn quang điện là 0,24μm. Công thoát A bằng
A. 41,4 eV B. 4,14 J C. 0,414 eV D. 4,14 eV
Câu 25: Mạch dao động LC bt tín hiu trong mt máy thu vô tuyến gm cun cảm có độ t cảm L = 1μH
mt t điện có đin dung C = 1600 pF (biết tốc độ ánh sáng trong chân không la 3.10
8
m/s). Mch có th thu
được sóng điện t có bước sóng bng
A. 75,4 km B. 75m C. 150,8 m D. 75,4m
Câu 26: Theo mu Bo v ngun t hidro, nếu lực tương tác tĩnh đin gia electron và ht nhân khi electron
chuyển động trên qu đạo dng L là F thì khi electron chuyển động trên qu đạo dng N, lc này bng
A.
B. 16F C.

D.

Câu 27: Thc hin thí nghim Y- âng v giao thoa ánh sáng đơn sắc lam ta quan sát h vân giao thoa trên
màn. Nếu thay ánh sáng đơn sc lam bằng ánh sáng đơn sắc vàng và các điều kin khác ca thí nghiệm được
gi nguyên thì
A. khoảng vân tăng lên B. v trí vân trung tâm thay đổi
C. khoảng vân không thay đổi D. khong vân gim xung
Câu 28: Dòng điện chy qua cun cảm cường độ biến đổi theo thời gian như đồ
th hình bên. Gi suất điện đng t cm trong khong thời gian 0s đến 1s là e
1
, t 1s
đến 3s là e
2
thì
A. e
1
= 2e
2
B. e
1
= e
2
/2
C. e
1
= e
2
D. e
1
= -2e
2
Câu 29: Mt chất điểm thc hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương,
với li độ x
1
và x
2
có đồ th như hình vẽ. Phương trình vận tc ca chất điểm là
A. 
cm/s
B. 
cm/s
i
(
A
)
t
(
s
O
1
3
1
x
1
x
2
t
(
s
)
O
2
x
(
cm
)
4
-4
1

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Đào Duy Từ - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Đào Duy Từ - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 195
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm