Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Phạm Văn Đồng - Đắk Lắk

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT ĐĂKLĂK
TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG
ĐỀ THI THỬ LẦN I
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi 04 trang )
Họ, tên thí sinh: ..........................................................................
Số báo danh: .............................................................................
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(2ωt + φ); trong đó ω hằng s dương. Tần số dao
động của chất điểm
A.
. B. 2ω. C.
2
. D. πω.
Câu 2: Một sóng truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình
5cos(6 )u t x
(cm) (x nh
bằng mét, t tính bằng giây). Chu sóng
A.
6
(s). B.
x
(s). C.
3
(s). D.
(s).
Câu 3: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây SAI?
A. cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước.
B. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng khí.
C. Sóng âm trong không khí sóng dọc.
D. Sóng âm trong không khí sóng ngang
Câu 4: Điện áp giữa hai cực của một vôn kế xoay chiều
100 2 cos100u t
(V). Số chỉ của Vôn kế này
A. 100V. B.
100 2
V. C. 70V D. 50V
Câu 5: Một máy tăng áp cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Tần số
dòng điện trong cuộn thứ cấp
A. thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn cấp.
B. bằng tần số dòng điện trong cuộn cấp.
C. luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn cấp.
D. luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn cấp.
Câu 6: Trong đồ khối của máy thu thanh tuyến điện đơn giản KHÔNG bộ phận nào dưới đây?
A. Mạch biến điệu. B. Anten thu.
C. Mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần. D. Mạch tách sóng.
Câu 7: Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất o dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao t KHÔNG phát ra
quang phổ liên tục?
A. Chất lỏng. B. Chất rắn.
C. Chất khí áp suất lớn. D. Chất khí áp suất thấp.
Câu 8: Chọn câu đúng. Tia X
A. một loại sóng điện từ bước sóng ngắn hơn bước sóng tia tử ngoại.
B. một loại sóng điện từ phát ra từ những vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoảng 500
0
C.
C. không khả năng đâm xuyên.
D. được phát ra từ đèn điện.
Câu 9: Công thoát êlectron khỏi một kim loại là 3,45 eV. Chiếu lần lượt các bức xạ tần số f
1
= 5.10
14
Hz; f
2
= 75.10
13
Hz; f
3
=10
15
Hz; f
4
=12.10
14
Hz vào bề mặt tấm kim loại đó. Những bức xạ gây ra hiện tượng quang điện tần số
A. f
1
, f
2
f
4
. B. f
2
, f
3
f
4
. C. f
3
f
4
. D. f
1
f
2
Câu 10: Một cây cầu bắc ngang qua sông Phô-tan-ka Xanh Pê-téc-bua (Nga) được thiết kế xây dựng đủ vững chắc
cho ba trăm người đồng thời đi qua; nhưng năm 1906, một trung đội bộ binh (36 người) đi đều bước qua cầu cầu đã
bị y! Một cây cầu khác được xây dựng năm 1940 qua eo biển To-ko-ma (Mĩ) chịu được trọng tải của nhiều xe ôtô nặng
đi qua; nhưng sau 4 tháng, một cơn gió mạnh thổi qua khiến cầu đung đưa gãy! Trong hai sự cố trên đã xảy ra hiện
tượng nào?
đề thi
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. dao động cộng hưởng B. dao động duy trì C. cầu quá tải. D. dao động với tần số lớn.
Câu 11: Một con lắc đơn chiều dài
đang dao động điều hòa tại nơi gia tốc rơi tự do g. Một mạch dao động gồm
cuộn cảm thuần độ tự cảm L tụ điện điện dung C đang hoạt động. Biểu thức
LC
1
cùng đơn vị với biểu thức
A.
.
g
B.
.
g
C.
..g
D.
.
1
g
Câu 12: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại
A. bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại.
B. công thoát của các electrôn bề mặt kim loại đó.
C. bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại đó.
D. tần số của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại.
Câu 13: Hai quả cầu nhỏ điện tích 10
-7
C 4.10
-7
C, tương tác với nhau một lực 0,1N trong chân không. Khoảng cách
giữa chúng
A. r = 0,6 cm. B. r = 0,6 m. C. r = 6 m. D. r = 6 cm.
Câu 14: Trong một chu dao động điều hòa của một vật, số thời điểm vật động năng bằng thế năng
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 15: Một khung dây phẳng, diện tích 20 cm
2
, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành
với mặt phẳng khung dây một góc 30
0
độ lớn B = 2.10
-4
T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong
khoảng thời gian 0,01s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi
A. 3,46.10
-4
V . B. 0,2 mV. C. 4.10
-4
V. D. 4 mV.
Câu 16: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ x = 10cos(πt +
6
) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy π
2
= 10. Gia tốc của vật độ lớn cực đại
A. 10π cm/s
2
. B. 10 cm/s
2
. C. 100 cm/s
2
. D. 100π cm/s
2
.
Câu 17: Mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm 30
dB
. So với cường độ âm chuẩn, cường độ âm
tại điểm đó lớn gấp bao nhiêu lần?
A. 10
3
lần. B. 30 lần. C. 300 lần. D. 3 lần.
Câu 18: Đặt điện áp
u 100 2 cos100 t
(V) vào hai đầu đoạn mạch R, L (thuần cảm), C mắc nối tiếp. Biết điện trở
R = 100 Ω trong mạch hiện tượng cộng hưởng điện. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng
A. 200 W B. 100 W C. 150 W D. 50 W
Câu 19: Đặt điện áp
u U 2 cos t
vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm độ tự cảm L
tụ điện điện dung C mắc nối tiếp. Biết
1
LC
Tổng trở của đoạn mạch này bằng
A. 0,5R. B. 2R. C. 3R. D. R.
Câu 20: Mạch dao động điện từ LC tưởng đang hoạt động, biểu thức điện tích của một bản tụ điện
9 7
2.10 cos(2.10 )
4
q t C
. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch
A. 40 mA. B. 10mA. C. 0,04mA. D. 1mA.
Câu 21: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam lục. Chiết suất của thủy tinh giá trị lớn nhất đối với ánh sáng
A. lục. B. cam. C. đỏ. D. tím.
Câu 22: Giới hạn quang điện của một kim loại 0,75 μm. Công thoát electron ra khỏi kim loại bằng:
A. 2,65.10
-32
J B. 26,5.10
-32
J C. 26,5.10
-19
J D. 2,65.10
-19
J
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 23: Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng năng lượng En = −1,5eVsang trạng thái dừng năng lượng Em =
−3,4eV . Bước sóng của bức xạ nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng
A. 0,654.10-5 m. B. 0,654.10−6 m. C. 0,654.10−4 m. D. 0,654.10−7 m.
Câu 24: Giao thoa sóng hiện tượng
A. giao nhau của hai sóng trong một môi trường khi chúng gặp nhau.
B. cộng hưởng của hai sóng kết hợp truyền trong một môi trường.
C. hai sóng khi gặp nhau trong một vùng xác định làm tăng cường độ sóng của nhau.
D. hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì những điểm đó chúng luôn luôn hoặc tăng cường hoặc triệt tiêu lẫn nhau.
Câu 25: Phương trình vận tốc của một vật dao động điều hoà v = 120cos20t(cm/s), với t đo bằng giây. Vào thời điểm
6
T
t
(T chu dao động), vật li độ
A. -3cm. B.
3 3
cm. C. 3cm. D. -
3 3
cm.
Câu 26: Cho mạch điện kín đồ như hình vẽ, trong đó các nguồn điện suất điện động
1
4V,
E
2
5V,
E
điện trở trong
1 2
r r 0,75 .
, các điện trở mạch ngoài
1
R 10 ,
2
R 5 ,
3
R 15 .
Cường độ dòng điện qua mạch chính giá trị
A. 1A B. 1,2A C. 1,1A D. 2A
Câu 27: Vật sáng phẵng, nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính tiêu cự
f = 30 cm. Qua thấu kính vật cho một ảnh thật chiều cao gấp 2 lần vật. Khoảng cách từ vật
đến thấu kính
A. 60 cm. B. 45 cm. C. 20 cm. D. 30 cm.
Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc
bước sóng 0,60
m
. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,8 mm vân tối thứ 5. Các vân giao thoa được hứng trên màn đặt
cách hai khe một khoảng D
A. 3 m B. 2,5 m C. 2 m D. 3,5 m
Câu 29: Chiếu một chùm bức xạ vào catôt của một tế bào quang điện thì cường độ dòng quang điện bão hòa 3
A
. Số
electrôn bị bứt ra khỏi catôt trong mỗi giây
A. 1,875.10
13
B. 2,544.10
13
C. 3,263.10
12
D. 4,827.10
12
Câu 30: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm độ t cảm L tụ điện điện dung C thay
đổi được. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch u = U
2
cos(ωt), với U ω không đổi. Đồ thị nào biểu diễn đúng nhất
sự phụ thuộc của hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện o dung kháng?
D.
C.
B.
A.
U
C
0
Z
C
U
C
0
Z
C
U
C
0
Z
C
U
C
0
Z
C
A. Đồ thị C. B. Đồ thị A. C. Đồ thị B. D. Đồ thị D.
Câu 31: Người ta đưa con lắc đơn từ nơi gia tốc g = 9,8 m/s
2
đến nơi gia tốc g’ thì thấy chu dao động giảm
0,25%. Biết tại nơi mới chiều dài con lắc giảm 1%. Gia tốc g’ (đo bằng m/s
2
) giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 9,83 m/s
2
B. 9,68 m/s
2
C. 9,75 m/s
2
D. 9,65 m/s
2
Câu 32: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động đồng pha theo phương vuông góc với mặt nước,
cùng tần số 50Hz được đặt tại hai điểm A B cách nhau 20cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 75cm/s. Điểm M
trên mặt ớc thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại, cách điểm B một
đoạn ngắn nhất
A. 10cm B. 2cm C. 3cm D. 5cm

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Phạm Văn Đồng - Đắk Lắk. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Phạm Văn Đồng - Đắk Lắk. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 194
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm