Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Phú Thọ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Phú Thọ
Câu 1: Trong chân không, các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10
−9
m đến 3.10
−7
m là
A. tia Rơnghen B. tia hồng ngoại C. tia tử ngoại D. ánh sáng nhìn thấy
Câu 2: Một sóng âm truyền qua điểm M với cường độ âm I. Biết cường độ âm chuẩn là I
0
. Mức cường độ
âm L (dB) của sóng âm này tại M được tính bằng công thức
A. L =10log B. L =log C. L = log D. L = log
Câu 3: Một mạch dao động LC tưởng đang dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch
biểu thức i = 2.10
−2
cos(2.10
6
)t A, t tính bằng giây. Điện tích cực đại của tụ điện
A. 10
6
C B. 10
−8
C C. 4.10
−6
C D. 4.10
6
C
Câu 4: Trong không khí, phôtôn A bước sóng lớn gấp n lần bước sóng của phôtôn B t t số giữa năng
lượng phôtôn A năng lượng phôtôn B
A. n
2
B. C. n D.
Câu 5: Tia nào sau đây không phải tia phóng xạ ?
A. Tia β
+
B. Tia X C. Tia α D. Tia γ
Câu 6: Chiếu một ánh sáng bước sóng λ năng lượng phôtôn ɛ vào một chất huỳnh quang t ánh
sáng phát quang bước sóng λ' năng lượng phôtôn ɛ'. Biết = 0,8. Tỉ số bằng
A. 1,25 B. 0,8 C. 1 D. 1,5
Câu 7: Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa
A. đổi chiều vị trí biên B. luôn ngược chiều với chiều chuyển động
C. hướng không thay đổi D. luôn hướng về vị trí cân bằng
Câu 8: Từ thông qua một vòng dây dẫn biểu thức Φ = Φ
0
cos(ωt− π/6) thì suất điện động cảm ứng xuất
hiện trong vòng dây đó biểu thức e = E
0
cos (ωt + φ - π/12) (với ω, E
0
, Φ
0
các hằng số dương). Giá trị
của φ
A. rad B. rad C. rad D. rad
Câu 9: Sóng dọc sóng phương dao động của các phần tử môi trường phương truyền sóng hợp với
nhau một góc
A. 30
0
B. 60
0
C. 0
0
D. 90
0
Câu 10: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng một ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f. Chu
dao động của vật
A. 2f B. C. D.
Câu 11: Suất điện động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức e =
220 cos(100πt + π/4) V. Giá trị cực đại của suất điện động này
A. 110 V B. 220 V C. 110 V D. 220 V
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 12: Gọi n
đ
, n
t
n
v
lần lượt chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ,
tím vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng?
A. n
đ
> n
t
> n
v
B. n
v
> n
đ
> n
t
C. n
t
> n
v
> n
đ
D. n
t
> n
đ
> n
v
Câu 13: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chi điện trở thuần R điện áp xoay chiều u =U
0
cosωt (V) (U
0
ω
hằng số). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này
A. B. C. R D.
Câu 14: Trên một sợi dây đang sóng dừng với bề rộng của một bụng sóng 3 cm. Biên độ dao động của
điểm bụng
A. 1,5 cm B. 0,5 cm C. 3 cm D. 0,75 cm
Câu 15: Một máy biến áp tưởng gồm cuộn cấp 2400 vòng dây cuộn thứ cấp có 800 vòng dây.
Nối hai đầu cuộn cấp với điện áp xoay chiều giá tr hiệu dụng là 210 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai
đầu cuộn thứ cấp khi máy biến áp hoạt động không tải là
A. 0 V B. 630 V C. 70 V D. 105 V
Câu 16: Phản ứng phân hạch
A. phản ứng trong đó một hạt nhân số khối nhỏ vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn
B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng
C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn
D. sự kết hợp hai hạt nhân số khối trung nh tạo thành hạt nhân nặng hơn
Câu 17: Trong mạch dao động LC tưởng đang dao động điện từ tự do, điện ch của một bản tụ điện
cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian
A. với cùng tần số B. với cùng biên độ C. cùng pha nhau D. ngược pha nhau
Câu 18: Một con lắc xo độ cứng 20 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang với biên độ
10 cm. Khi vật vị trí biên t lực đàn hồi tác dụng lên vật độ lớn
A. 200 N B. 2 N C. 1 N D. 0,1 N
Câu 19: Thực hiện thí nghiệm về dao động cưỡng bức như hình. Hai con lắc đơn
vật nặng A B được treo cố định trên một giá đỡ nằm ngang được liên kết với
nhau bởi một xo nhẹ, khi cân bằng xo không biến dạng. Vị trí của vật A thể
thay đổi được. Kích thích cho con lắc vật nặng B dao động nhỏ theo phương trùng
với mặt phẳng nh vẽ. Với cùng một biên độ dao động của vật B, khi lần lượt thay
đổi vị trí của vật A (1), (2), (3), (4) thì vật A dao động mạnh nhất tại vị trí
A. (2) B. (3) C. (1) D. (4)
Câu 20: Giới hạn quang điện của nhôm 0,36 μm. Lần lượt chiều vào tấm nhôm các bức xạ điện từ
bước sóng trong chân không λ
1
= 0,34 μm; λ
2
= 0,2 μm; λ
3
= 0,1 μm; λ
4
= 0,5 μm. Bức xạ không gây ra
hiện tượng quang điện
A. λ
3
B. λ
4
C. λ
2
D. λ
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 21: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây
theo chiều dương của trục Ox. Hình trên, (1) (2) tả
hình dạng của sợi dây các thời điểm t
1
t
2
= t
1
+ 0,15 (s).
Chu của sóng này
A. 0,4 s B. 1,25 s C.
2,5 s D. 0,83 s
Câu 22: Điện năng được truyền từ một trạm phát đến nơi tiêu thụ bằng đường dây truyền tải một pha. Biết
công suất trạm phát không đổi. Ban đầu, công suất hao phí trên đường dây truyền tải 50 kW hệ số
công suất của mạch điện k. Sau đó người ta chỉ mắc nối tiếp thêm vào đường dây truyền tải một tụ điện để
công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm đến giá trị cực tiểu bằng 24,5 kW. Giá trị của k
A. 0,51 B. 0,30 C. 0,49 D. 0,70
Câu 23: Hai con lắc xo M N giống hệt nhau, đầu trên của hai xo được gắn cùng một giá đỡ cố
định nằm ngang. Vật nặng của M của N dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ lần lượt
A A . Trong quá trình dao động, chênh lệch độ cao lớn nhất giữa hai vật A. Chọn mức thế năng tại
vị t cân bằng của mỗi vật. Khi động năng của M đạt cực đại bằng 0,12 J t động năng của N
A. 0,12 J B. 0,09 J C. 0,36 J D. 0,27 J
Câu 24: Cho đoạn mạch AB như hình H
1
với L cuộn cảm thuần, R
biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều biểu thức u =
U cos2πft (V), U không đổi nhưng f thể thay đổi được. Hình H
2
đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của mạch theo
R đường (1) khi f = f
1
đường (2) khi f = f
2
. Bỏ qua điện trở của
dây nối. Giá trị của P
max
gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 280 W B. 140 W
C. 134 W D. 260 W
Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u = U
0
cosωt U
0
các hằng số) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp
gồm điện trở R
1
cuộn cảm thuần L thì dòng điện qua mạch cường độ hiệu dụng I trễ pha π/6 so với
điện áp hai đầu đoạn mạch. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R
2
tụ
điện C thì dòng điện qua mạch cũng cường độ hiệu dụng I nhưng sớm pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn
mạch. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch gồm R
1
, R
2
, L C mắc nối tiếp thì hệ số công suất của
mạch giá trị gần nhất với giá trị o sau đây ?
A. 0,899 B. 0,991 C. 0,905 D. 0,893
Câu 26: Lần lượt đặt hai điện tích thử q
1
, q
2
(q
1
= 2q
2
) vào hai điểm A B trong điện trường. Độ lớn lực
điện tác dụng lên q
1
, q
2
lần lượt F
1
F
2
, với F
1
= 5F
2.
Độ lớn cường độ điện trường tại A B E
1
E
2
thỏa mãn
A. E
2
=10E
1
B. E
2
=0,4E
1
C. E
2
= 2,5E
1
D. E
2
= 2E
1

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Phú Thọ. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Phú Thọ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 342
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm