Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Lào Cai

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LÀO CAI
Đề thi gồm 4 trang, 40 câu
THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ NHẤT
NĂM HỌC 2018 2019
Bài thi: KHTN
Môn thi thành phần: Vật
(Thời gian làm bài: 50 phút)
ĐỀ THI: 001
Câu 1: Trong các tia phóng xạ sau, tia nào có khả năng đâm xuyên mạnh nhất ?
A. tia
B. tia
C. tia
D. tia
Câu 2: Cho dòng điện xoay chiều tần số f chạy qua một cuộn dây độ tự cảm L thì cảm kháng của
cuộn dây là
A. 2fL B.
2 fL
C.
1
2 fL
D. fL
Câu 3: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta chiếu vào khe S
1
chùm sáng đơn sắc
màu đỏ, chiếu vào khe S
2
chùm sáng đơn sắc màu lam. Khi đó, trên màn quan sát sẽ
A. xuất hiện các vạch đỏ, lam, tối xen kẽ. B. xuất hiện các vạch đỏ và tối xen kẽ.
C. xuất hiện các vạch lam và tối xen kẽ. D. Không quan sát thấy hiện tượng giao thoa.
Câu 4: Một mạch dao động LC tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C.
Trong mạch dao động điện từ tự do. Gọi U
0
là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu t điện và I
0
là cường
độ dòng điện cực đại trong mạch thì
A.
0 0
U I LC
.
B.
.
C.
0 0
L
U I
C
.
D.
0 0
C
U I
L
.
Câu 5: Theo định luật Culông, độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm không phụ thuộc vào
A. độ lớn hai điện tích. B. môi trường đặt hai điện tích.
C. khoảng cách giữa hai điện tích. D. bản chất hai điện tích.
Câu 6: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm
A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
B. quãng đường sóng truyền được trong 1 s.
C. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm cùng pha.
D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.
Câu 7: Quang phổ liên tục do một vật phát ra
A. chỉ phụ thuộc bản chất của vật.
B. chỉ phụ thuộc nhiệt độ của vật.
C. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ của vật.
D. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của vật.
Câu 8: Phương trình li độ vận tốc của vật dao động điều hòa dạng: x = Acos(ωt + φ
1
) v =
ωAcos(ωt + φ
2
). Hiệu φ
2
– φ
1
bằng
A.
B.
2
C. 0 D.
2
Câu 9: Một vật dao động điều hòa theo phương trình:
x = 10cos(4 t + )
3
(cm). Biên độ dao động của
vật là
A.
4 t +
3
cm B. 4π cm C.
3
cm D. 10 cm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 10: Tính chất chuyển động của vật dao động điều hòa khi đi từ vị trí cân bằng ra biên là
A. chậm dần B. nhanh dần đều C. chậm dần đều D. nhanh dần
Câu 11: Một trong những đặc trưng sinh lí của âm là
A. Tần số âm B. Cường độ âm C. Mức cường độ âm D. Âm sắc
Câu 12: Khi cường độ dòng điện chạy trong vòng dây tròn tăng lên 2 lần thì cảm ứng từ do dòng điện
gây ra tại tâm vòng dây
A. giảm 4 lần B. ng 2 lần C. tăng 4 lần D. giảm 2 lần
Câu 13: Một chùm bức xạ có năng lượng của mỗi phôtôn là 1,75 eV. Chùm bức xạ này thuộc vùng
A. Ánh sáng nhìn thấy B. Tử ngoại C. Hồng ngoại D. Tia X
Câu 14: Theo mẫu Bo, êlêctrôn của nguyên tử Hiđrô chuyển động quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn với
bán kính nhỏ nhất r
0
. Khi bị kích thích, êlêctrôn thể chuyển động lên quỹ đạo bán kính nào sau
đây ?
A. 4r
0
B. 2r
0
C. 3r
0
D. 5r
0
Câu 15: Dòng điện xoay chiều i = 4cos(100πt + π/2) (A) có giá trị cực đại là
A.
2 2
(A) B.
4 2
(A) C. 2 (A) D. 4 (A)
Câu 16: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của tần số các sóng điện từ, thứ tự đúng là:
A. Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy.
B. Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.
C. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X.
D. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.
Câu 17: Một sóng có bước sóng 20 cm truyền trên một sợi y tạo ra sóng dừng ổn định trên y.
Khoảng cách giữa hai nút sóng cạnh nhau là
A. 40 cm B. 20 cm C. 10 cm D. 5 cm
Câu 18: Để truyền hình qua vệ tinh, người ta dùng sóng vô tuyến nào ?
A. Sóng ngắn B. Sóng dài C. Sóng trung D. Sóng cực ngắn
Câu 19: Hạt nhân nguyên tử
A
Z
X
gồm
A. Z prôtôn và A nơtrôn. B. Z prôtôn và (A – Z) nơtrôn.
C. Z nơtrôn và (A + Z) prôtôn. D. Z nơtrôn và A prôtôn.
Câu 20: trạng thái dừng thứ n, năng lượng của nguyên tử Hiđrô được tính theo công thức:
0
n
2
E
E (eV)
n
với E
0
là hằng số, n là các số tự nhiên. Khi nguyên tử Hiđrô chuyển từ trạng thái dừng thứ
tư về trạng thái dừng thứ 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có tần số f
1
. Khi nguyên tử Hiđrô chuyển từ trạng
thái dừng thứ 6 về trạng thái dừng thứ 3 thì nguyên tử phát ra phôtôn có tần số f
2
. Tỉ số f
2
/ f
1
là:
A. 9/4 B. 3/16 C. 1/12 D. 4/9
Câu 21: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V o hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần
R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R 30 V. Điện áp hiệu dụng giữa
hai đầu cuộn cảm bằng
A. 20 V B. 30 V C. 40 V D. 80 V
Câu 22: Mạch chọn sóng của một máy thu tuyến gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi một tụ
điện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ điện là 20 nF thì mạch thu được sóng bước sóng 40
m. Nếu muốn thu được sóng có bước sóng 60 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện
A. giảm 6 nF B. ng thêm 25 nF C. tăng thêm 45 nF D. giảm 4 nF
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 23: Đoạn mạch AB gồm hai điện trở R
1
, R
2
(R
1
> R
2
). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một hiệu điện
thế không đổi 12 V. Nếu R
1
mắc nối tiếp với R
2
thì cường độ dòng điện trong mạch chính 0,3 A. Nếu
R
1
mắc song song với R
2
thì cường độ dòng điện trong mạch chính là 1,6 A. Điện trở R
1
, R
2
lần lượt là
A. 30 Ω, 10 Ω B. 35 Ω, 5 Ω C. 32 Ω, 18 Ω D. 25 Ω, 15 Ω
Câu 24: Cho dòng điện xoay chiều i = 4cos(100πt + π/2) (A). Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp
cường độ dòng điện bằng không là
A. 0,02 s B. 0,005 s C. 0,04 s D. 0,01 s
Câu 25: Một học sinh dùng cân và đồng hồ đếm giây để đo độ cứng của lò xo. Dùng cân để cân vật nặng
khối lượng m = 100g
2%. Gắn vật o xo ch thích cho con lắc dao động rồi dùng đồng hồ đếm
giây đo thời gian của một dao động cho kết quả T = 2s
1%. Bỏ qua sai số của π. Sai số tương đối của
phép đo là
A. 1% B. 2% C. 4% D. 3%
Câu 26: Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu nh tiêu cự 20 cm thì thu được nh
ảo cao bằng nửa vật. Khoảng cách từ AB đến thấu kính là
A. 10 cm B. 60 cm C. 30 cm D. 20 cm
Câu 27: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 0,5 mm; khoảng
cách từ hai khe đến màn quan t 1,5 m. Hai khe được chiếu sáng bằng bức xạ có bước sóng 0,6 μm.
Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 5 ở cùng một bên so với vân sáng chính giữa là
A. 5,3 mm B. 3.6 mm C. 4,5 mm D. 8,1 mm
Câu 28: Biết số Avôgađrô là N
A
= 6,022.10
23
hạt/mol. Số prôtôn có trong 1 g Vàng
197
79
Au
xấp xỉ bằng
A. 79 B. 3,6.10
23
C. 3.10
21
D. 2,4.10
23
Câu 29: Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình u
A
= acosωt u
B
= acos(ωt + φ) tạo ra hai sóng giao thoa với nhau. Trên đoạn AB, điểm không dao động gần trung điểm I
của AB nhất cách I một đoạn bằng một phần ba bước sóng. Góc φ có thể nhận giá trị nào dưới đây ?
A.
3
B.
2
3
C.
6
D.
4
3
Câu 30: Khi chuyển t mức năng lượng – 3,4 eV về mức năng lượng 13,6 eV, nguyên tử Hiđrô phát ra
phôtôn có bước sóng xấp xỉ bằng
A. 0,073 m B. 0,122 m C. 0,073
m
D. 0,122
m
Câu 31: Khối lượng của prôtôn, nơtrôn lần lượt m
P
= 1,0073 u m
n
= 1,0087 u; Khối lượng của hạt
nhân
37
17
Cl
là 36,9566u; 1uc
2
= 931,5 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này xấp xỉ bằng
A. 8,6 MeV B. 0,3415 MeV C. 318,1 MeV D. 8,49 MeV
Câu 32: Một vật dao động điều hòa phương trình li độ
x 4cos(10 t )
3
(cm). Chu dao động của
vật là
A. 5 s B. 0,2 s C. 4 s D. 10 s
Câu 33: Dùng hạt prôtôn bắn vào hạt nhân
9
4
Be
đứng yên để gây ra phản ứng:
1 9 6 4
1 4 3 2
p Be Li He
. Coi
các hạt sinh ra không bức xạ gamma. Biết động năng của các hạt p, He Li lần lượt 5,45 MeV; 4
MeV 3,575 MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân bằng khối số của chúng (đơn vị u). Góc hợp bởi hướng
chuyển động của các hạt p và He là
A. 90
0
B. 45
0
C. 60
0
D. 120
0
Câu 34: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần s trên hai
đường thẳng song song, cách nhau 5 cm cùng song song với
O
x(cm)
t1
5
t2
t
5 3

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Lào Cai. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Lào Cai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 211
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm