Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 3
Câu 1: Công thoát electron của một kim loại là 4,97 eV. Giới hạn quang điện của kim loại
A. 0,25 μm B. 0,45 μm C. 0,32 μm D. 0,65 μm
Câu 2: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên
A. tác dụng của từ trường lên dòng điện B. hiện tượng quang điện
C. hiện tượng cảm ng điện từ D. tác dụng của dòng điện lên nam châm
Câu 3: Sóng điện t có tần số 102,7 MHz truyền trong chân không với bước sóng xấp xỉ bằng
A. 60 m B. 30 m C. 6 m D. 3 m
Câu 4: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giam liên tục theo thời gian ?
A. li độ tốc độ B. biên độ gia tốc
C. biên độ tốc độ D. biên độ năng lượng
Câu 5: Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân ?
A. ng lượng liên kết ng B. Năng lượng nghỉ
C. ng lượng liên kết D. Độ hụt khối
Câu 6: Theo thuyết tương đối, một vật khối lượng nghỉ m0 chuyển động với tốc độ v thì khối lượng
động (khối lượng tương đối tính)
A. m = B. m = C. m = m
0
D. m= m
0
Câu 7: Một sợi dây đàn hồi đang sóng dừng. Dao động của các phân tử giữa hai nút sóng liên tiếp đặc
điểm
A. vuông pha B. cùng pha C. ngược pha D. cùng biên độ
Câu 8: Bức xạ tần số lớn nhất trong bốn bức xạ: hồng ngoại, tử ngoại, Rơn‒ghen gam‒ ma bức xạ
A. Rơn‒ghen B. gam‒ma C. tử ngoại D. hồng ngoại
Câu 9: Trong mạch dao động điện từ LC tưởng, đại lượng không phụ thuộc vào thời gian
A. điện tích trên một bản tụ B. năng lượng điện từ
C. năng lượng từ năng lượng điện D. cường độ dòng điện trong mạch
Câu 10: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai ?
A. Sóng lan truyền được trong chất khí B. Sóng lan truyền được trong chất rắn
C. Sóng lan truyền được trong chân không D. Sóng lan truyền được trong chất lỏng
Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số ω. Tại thời điểm bất kỳ giữa gia tốc a li độ x mối
liên hệ
A. a = - B. a = - C. a = ‒ω
2
x D. a = ‒ωx
Câu 12: Trong máy quang phổ lăng nh, lăng kính tác dụng
A. tăng cường độ chùm sáng B. tán sắc ánh sáng
C. nhiễu xạ ánh sáng D. giao thoa ánh sáng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 13: Một đường y tải điện công suất hao phí trên đường dây là 500 W. Sau đó người ta mắc thêm
vào mạch một tụ điện sao cho công suất hao phí giảm đến giá trị cực tiểu bằng 320 W (công suất điện
áp truyền đi không đổi). Hệ số công suất của mạch điện lúc đầu
A. 0,7 B. 0,8 C. 0,6 D. 0,9
Câu 14: sử một nguồn sáng laze phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,75 μm. Công suất phát xạ của
nguồn là 10,6 W. Số phôtôn nguồn phát ra trong một giây
A. 5,0.10
20
B. 4,0.10
19
C. 5,0.10
19
D. 8,5.10
20
Câu 15: Trong một mạch dao động LC tưởng đang dao động điện từ tự do, với hiệu điện thê cực đại
giữa hai bản tụ điện U
0
cường độ dòng điện cực đại trong mạch I
0
. Tại thời điểm t, hiệu điện thế giữa
hai bản tụ điện là u cường độ dòng điện trong mạch i. Hệ thức liên hệ giữa u i
A. i
2
= B. i
2
= LC( u
2
) C. i
2
= ( u
2
) D. i
2
=
Câu 16: Một con lắc đơn chiều dài = 1,44 m, dao động điều hòa tại nơi gia tốc trọng trường g = 10
m/s
2
. Lấy π
2
= 10. Chu dao động của con lắc là
A. 1,0 s B. 0,6 s C. 2,4 s D. 1,2 s
Câu 17: Hình bên vẽ một số đường sức điện của điện trường do hệ hai điện ch
điểm A B gây ra, đầu các điện tích
A. A B đều tích điện dương
B. A tích điện dương B tích điện âm
C. A tích điện âm B tích điện dương
D. A B đều tích điện âm
Câu 18: Một máy biến áp tưởng cuộn cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 250 vòng. Điện áp
hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cấp 220 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở
A. 55 V B. 440 V C. 110 V D. 880 V
Câu 19: Trong thí nghiệm Y‒âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng
λ. Khoảng cách giữa hai khe 1 mm. Nếu di chuyển màn ra xa mặt phẳng hai khe một đoạn 50cm thì khoảng
vân trên màn tăng thêm 0,3 mm. Bước sóng của bức xạ dùng trong thí nghiệm
A. 400 nm B. 600 nm C. 540 nm D. 500 nm
Câu 20: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?
A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi phôtôn
B. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ 3.10
8
m/s
C. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không phôtôn đứng yên
D. ng lượng của các phôtôn ứng với các ánh sáng đơn sắc khác nhau như nhau
Câu 21: Một cuộn cảm độ tự cảm L = 0,5 H. Khi cường độ dòng điện trong cuộn cảm giảm đều từ 5 A
xuống 0 trong khoảng thời gian 0,1 s thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm độ lớn
A. 10 V B. 15 V C. 5 V D. 25 V
A
B
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 22: Đặt hiệu điện thê không đổi 60 V vào hai đầu một cuộn dây thì cường độ dòng điện 2,0 A. Nếu
đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 60 V, tần số 50 Hz thì cường độ
dòng điện hiệu dụng trong mạch 1,2 A. Độ tự cảm của cuộn dây bằng
A. H B. H C. H D. H
Câu 23: Một ống Cu‒lít‒giơ (ống tia X) đang hoạt động. Bộ qua động năng ban đầu của các electron khi bắt
ra khỏi catốt. Ban đầu, hiệu điện thế giữa anốt catot U t tốc độ của electron khi đập vào anot
5,0.10
7
m/s. Khi hiệu điện thế giữa anôt catôt tăng thêm 21% thì tốc độ của electron đập vào anốt
A. 6,0.10
7
m/s B. 8,0.10
7
m/s C. 5,5.10
7
m/s D. 6,5.10
7
m/s
Câu 24: Một vật nhỏ khối lượng 200 g dao động điều hòa với chu kỳ 2,0 s. Khi gia tốc của vật 0,5 m/s
2
thì
động năng của vật 1 mJ. Lấy π =
2
10. Biên độ dao động của vật xấp xỉ bằng
A. 10 cm B. 6 cm C. 3 cm D. 15 cm
Câu 25: Trong bài thực hành khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn (Bài 6, SGK Vật
12), một học sinh đã tiến hành thí nghiệm, kết quả đo được học sinh đó biểu diễn bởi đồ thị như hình vẽ
bên. Nhưng do suất nên em học sinh đó quên ghi hiệu đại
lượng trên các trục tọa độ Oxy. Dựa vào đồ thị ta thể kết luận
trục Ox Oy tương ứng biểu diễn cho
A. chiều dài con lắc, bình phương chu kỳ dao động
B. chiều dài con lắc, chu kỳ dao động
C. khối lượng con lắ, bình phương chu kỳ dao động
D. khối lượng con lắc, chu kỳ dao động
Câu 26: Trong môi trường truyền âm, tại hai điểm A B có mức cường độ âm lần lượt L
A
= 80 dB L
B
= 50 dB với cùng cường độ âm chuẩn. Cường độ âm tại A lớn hơn cường độ âm tại B
A. 30 lần B. 1,6 lần C. 1000 lần D. 900 lần
Câu 27: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của
nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức E
n
= - eV (n = 1, 2, 3,...). Nguyên tử hiđrô n đang trạng thái
dừng n = 2, hấp thụ 1 phôtôn ứng với bức xạ tần số f thì chuyển lên trạng thái dừng n = 4. Giá trị
của f
A. 6,16.10
14
Hz B. 6,16.10
34
Hz C. 4,56.10
14
Hz D. 4,56.10
34
Hz
Câu 28: Một sóng ngang hình sin truyền theo phương ngang dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài biên độ
không đổi bước sóng lớn hơn 30 cm. Trên dây hai điểm A B cách nhau 15 cm (A gần nguồn hơn
so với B). Chọn trục Ox thẳng đứng chiều dương hướng lên, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng của nguồn. M
N tương ng hình chiếu của A và B n trục Ox. Phương trình dao động của N dạng x
N
= acos(ωt + )
cm; khi đó vận tốc tương đối của N đối với M biến thiên theo thời gian với phương trình v
NM
= bcos(20πt + )
cm/s. Biết a, ω b các hằng số dương. Tốc độ truyền sóng trên y
A. 350 cm/s B. 200 cm/s C. 450 cm/s D. 500 cm/s

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 3. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 202
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm