Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT TĨNH
THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
ĐỀ THI THỬ
( Đề thi 04 trang)
KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÍ
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao phát đề)
Họ tên thí sinh………………………………………………………
Số o danh…………………………………………………………….
đề: 003
Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s
2
; độ lớn điện tích nguyên t e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng
trong chân không e = 3.10
8
m/s; s Avôgadrô N
A
= 6,022.1023 mol
−1
; 1 u = 931,5 MeV/c
2
.
Câu 1: Một chất điểm khối lượng m = 40g treo đầu một xo độ cứng k = 4(N/m), dao động điều
hòa quanh vị trí cân bằng. Chu kỳ dao động của hệ là:
A. 0,196s. B. 0,314s. C. 0,628s. D. 0,157s.
Câu 2: Đại lượng không liên quan đến màu sắc ánh sáng là:
A. Bước sóng. B. Biên độ. C. Tần số. D. Chu kì.
Câu 3: Trong các phương án truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều sau đây, phương án
nào tối ưu ?
A. Dùng đường dây tải điện trở nhỏ. B. Dùng đường dây tải có điện trở lớn.
C. Dùng điện áp khi truyền tải giá trị lớn. C. Dùng dòng điện khi truyền tải giá trị lớn.
Câu 4: Trong đồ khối của một máy thu tuyến điện, không bộ phận o ?
A. Anten. B. Mạch biến điệu. C. Mạch tách sóng. D. Mạch khuếch đại.
Câu 5: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u = 200 2cos(100t) ( V). Giá trị tức thời của điện áp thời
điểm t= 0 là:
A. 100
2
V B. 200 V C. 200
2
V.. D. 100 V.
Câu 6: Một chất điểm dao động phương trình x = 5cos(10t + π) (cm) (x tính bằng cm, t
tính bằng s). Chất điểm này dao động với biên độ
A. 5 cm. B. 10 cm. C. 20 cm. D. 15 cm.
Câu 7: Một sóng ngang được tả bởi phương trình u = Acosπ(0,02x 2t) (trong đó x, u được đo
bằng cm t đo bằng s). Bước sóng là:
A. 100 cm. B. 5 cm. C. 200 cm. D. 50 cm.
Câu 8: Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi
A. hai sóng chuyển động ngược chiều giao nhau.
B. hai sóng chuyển động cùng chiều, cùng pha gặp nhau.
C. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ giao nhau.
D. hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tần số, cùng pha giao nhau.
Câu 9: Các đặc tính sinh của âm gồm:
A. độ cao, âm sắc, biên độ. B. độ cao, âm sắc, độ to.
C. độ cao, âm sắc, cường độ. D. độ cao, âm sắc, năng lượng.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây ℓà đúng khi nói về phép phân tích bằng quang phổ?
A. Phép phân tích quang phổ ℓà phân tích ánh sáng trắng.
B. Phép phân tích quang phổ ℓà phép phân tích thành phần cấu tạo của các chất dựa vào việc nghiên
cứu quang phổ của chúng.
C. Phép phân tích quang phổ ℓà nguyên tắc dùng để xác định nhiệt độ của các chất.
D. A, B C đều đúng.
Câu 11: Một vật đang dao động dưới tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn, khi xảy ra hiện tượng
cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động
A. với tần số nhỏ hơn tần số riêng. B. không còn chịu tác dụng của ngoại lực.
C. với tần số lớn hơn tần số riêng. D. với tần số bằng tần số riêng.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tia X ?
A. Tia X một loại sóng điện từ bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại.
B. Tia X một loại sóng điện từ phát ra từ những vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoảng 500
0
C.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Tia X không khả năng đâm xuyên.
D. Tia X phát ra t đèn điện
Câu 13: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8cm với chu T=2s. Chọn gốc thời gian lúc vật
đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật
A. x = 8cos
2 t
2
cm. B. x = 4cos
t
2
cm.
C. x = 8cos
2 t
2
cm. D. x = 4cos
t
2
cm.
Câu 14: Dòng điện trong cuộn cảm giảm từ 16 A đến 0 A trong 0,01 s, suất điện động tự cảm trong
cuộn đó độ lớn 64 V, độ t cảm giá trị:
A. 0,032 H. B. 0,04 H. C. 0,25 H. D. 4,0 H.
Câu 15: Đặt điện áp u = U 2 cos(t) V vào hai đầu một đoạn mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm mắc
nối tiếp với một biến trở. Ứng với hai giá tr của biến trở R
1
= 10 R
2
= 40 thì công suất tiêu
thụ trong đoạn mạch đều bằng 200W. Giá trị của U là:
A. 100 V. B. 200 V C. 50
2
V. D. 50 V.
Câu 16: Một con lắc đơn dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g =
(m/s
2
) với chu kỳ T =
1s. Chiều dài
của con lắc đơn đó
A. 62,5cm. B. 100cm. C. 80cm. D. 25cm.
Câu 17: Mạch điện gồm cuộn dây điện trở 30 Ω, L = 0,6/
H mắc nối tiếp vào tụ điện điện dung C
= (100/) μF. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch biến thiên điều hòa với tần số 50Hz. Tổng trở của đoạn
mạch?
A. 50 B. 40 C. 60 D. 45
Câu 18: Hai điện tích đẩy nhau một lực F khi đặt cách nhau 8cm. Khi đưa chúng về cách 2cm thì lực
tương tác giữa chúng bây giờ là
A. 0,5F B. 2F C. 4F D. 16F
Câu 19: Nếu tăng điện dung của một mạch dao động ℓên 8 ℓần, đồng thời giảm độ tự cảm của cuộn dây
đi 2 ℓần thì tần s dao động riêng của mạch sẽ:
A. Tăng ℓên 2 ℓần B. Tăng ℓên 4 ℓần C. Giảm xuống 2 ℓần D. Giảm xuống 4 ℓần
Câu 20: Một vật dao động điều hòa cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 4%, tính phần năng ℓượng mất đi
trong một chu kỳ?
A. 4% B. 8% C. 7,84% D. 16%
Câu 21: Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, được rung với tần số 50Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn
định với 4 bụng sóng, hai đầu hai nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây
A. 60 cm/s. B. 15 m/s. C. 12 m/s. D. 75 cm/s.
Câu 22: Cho các sóng sau đây 1. Bức xạ hồng ngoại. 2. Sóng siêu âm. 3. Tia rơn ghen. 4. Sóng c ngắn
dùng cho truyền hình. Hãy sắp xếp theo thứ tự tần số tăng dần
A. 2 4 1 3. B. 1 2 3 4 C. 2 1 4 3. D. 4 1 2 3.
Câu 23. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình:
x
1
= 2cos(4t +
2
) (cm) x
2
= 2cos4t (cm). Dao động tổng hợp của vật phương trình
A. x =
2 2
cos(4
t +
4
)(cm). B. x = 2cos(4
t +
6
)(cm).
C. x =
2 2
cos (4
t +
6
)(cm). D. x = 2cos(4
t -
4
)(cm).
Câu 24: Cường độ âm chuẩn I
0
= 10
-12
W/m
2
. Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm
10
-4
W/m
2
. Mức cường độ âm tại điểm đó
A. 60dB. B. 50dB. C. 80dB. D. 70dB.
Câu 25: Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần cách vật 36 cm. Đây thấu
kính
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. phân tiêu c 24 cm. B. hội tụ tiêu c 24 cm.
C. phân tiêu cự 8 cm. D. hội tụ tiêu cự 8 cm
Câu 26: Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số dạng như hình dưới. Phương trình nào sau đây
ℓà phương trình dao động tổng hợp của chúng:
A. x = 5cos
2
t cm B. x = cos(
2
t -
2
) cm
C. x = 5cos(
2
t +
) cm D. x = cos(
2
t -
) cm
Câu 27: Tiến thành thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt thoáng của
một chất ℓỏng nhờ hai nguồn kết hợp cùng pha S
1
, S
2
. Tần số dao động của mỗi nguồn ℓà f = 30Hz. Cho
biết S
1
S
2
= 10cm. Một điểm M nằm trên mặt thoáng cách S
2
một đoạn 8cm cách S
1
một đoạn 4cm.
Giữa M đường trung trực S
1
S
2
một gợn ℓồi dạng hypepoℓ. Biên độ dao động của M ℓà cực đại. S
điểm dao động cực tiểu trên S
1
S
2
ℓà:
A. 12 B. 11 C. 10 D. 9
Câu 28. Trong bài thực nh xác định tốc độ truyền âm, một học sinh đo được bước sóng của âm
77,0 0,5
cm. Biết tần số nguồn âm
f 440 10 Hz.
Tốc độ truyền âm học sinh này đo
được trong thí nghiệm là:
A.
338 9 m s.
B.
339 10 m s.
C.
339 9 m s.
D.
338 10 m s.
Câu 29: Khi mắc vào hai cực của nguồn điện điện trở R
1
= 5 Ω thì cường độ dòng điện chạy trong mạch
I
1
= 5A. Khi mắc vào giữa hai cực của nguồn điện đó điện trở R
2
= 2 Ω thì cường độ dòng điện chạy
trong mạch I
2
= 8 A. Suất điện động điện trở trong của nguồn điện :
A. E = 40 V, r = 3 Ω. B. E = 20 V, r = 1 Ω. C. E = 60 V, r = 4 Ω. D. E = 30 V, r = 2 Ω.
Câu 30: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, dao động 1 biên độ A
1
= 10 cm, pha ban
đầu π/6 dao động 2 biên độ A
2
, pha ban đầu -π/2. Biên độ A
2
thay đổi được. Biên độ dao động
tổng hợp A giá trị nhỏ nhất bao nhiêu?
A.
A 5 3cm
B.
A 2 3cm
C.
A 2,5 3cm
D.
A 3cm
Câu 31: Thí nghiệm giao thoa khe Young với ánh sáng đơn sắc bước sóng = 0,5 μm. Khoảng cách
giữa hai nguồn kết hợp a = 2mm. Khoảng cách từ hai nguồn đến màn ℓà D = 2m. m s vân sáng số
vân tối thấy được trên màn biết giao thoa trường bề rộng L = 7,8mm.
A. 7 sáng, 8 tối B. 7 sáng, 6 tối C. 15 sáng, 16 tối D. 15 sáng, 14 tối
Câu 32: Hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 50mm trên mặt thoáng thủy ngân dao động giống nhau x =
acos 60
t mm. Xét về một phía đường trung trực của S
1
, S
2
thấy vân bậc k đi qua điểm M MS
1
MS
2
= 12mm. vân bậc (k + 3) đi qua điểm M’ M’S
1
- M’S
2
= 36 mm. Tìm bước sóng, vân bậc k ℓà cực
đại hay cực tiểu?
A. 8mm, cực tiểu B. 8mm, cực đại C. 24mm, cực tiểu D. 24mm, cực đại
Câu 33: Cho một đoạn mạch RLC không phân nhánh, cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm của cuộn dây
thể thay đổi được. Khi thay đổi giá trị của L thì thấy thời điểm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở
cực đại thì điện áp này gấp bốn lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm. Khi điện áp hiệu dụng
giữa hai đầu cuộn cảm cực đại thì điện áp này so với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở khi đó gấp:
A. 4,25 lần. B. 2,5 lần. C. 4 lần. D. 4
2
lần.
Câu 34: Điện năng một trạm điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 20kV. Hiệu suất của quá trình tải
điện là H
1
= 80%. Biết rằng công suất đến nơi tiêu thụ không đổi. muốn hiệu suất tăng lên đến H
2
=
95% ta phải:
A. Tăng hiệu điện thế lên đến 40 kV. B. Tăng hiệu điện thế n đến 36,7 kV.
C. Giảm hiệu điện thế xuống còn 5 kV. D. Giảm hiệu điện thế xuống còn 10 kV.
Câu 35: Thông tin iên ℓạc bằng sóng tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức à ℓàm
cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi ℓà sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 128
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm